Zniszczony telefon służbowy – kto za to odpowie?

Marzec 6, 2017

Przekazane pracownikowi przedmioty w związku z wykonywaną pracą są własnością pracodawcy. Wynika z tego szczególna odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone, a więc takie, które zostało mu przekazane do dyspozycji z obowiązkiem zwrotu lub rozliczenia się.

Posiadanie telefonu służbowego lub innego sprzętu powierzonego pracownikowi przez pracodawcę, jak np. samochód czy laptop, jest bez wątpienia bardzo korzystnym rozwiązaniem dla obydwu stron, a niekiedy nawet koniecznością. Co jednak w sytuacji, gdy posiadany sprzęt ulegnie zniszczeniu?

Przekazane pracownikowi przedmioty w związku z wykonywaną pracą są własnością pracodawcy. Wynika z tego szczególna odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone, a więc takie, które zostało mu przekazane do dyspozycji z obowiązkiem zwrotu lub rozliczenia się. Ważne jest więc dokonanie przez  pracodawcę prawidłowego powierzenia, przekazania pracownikowi sprzętu oraz ustalenie warunków jego przechowania. Zatem to poprawne powierzenie mienia, a nie jedynie złożenie oświadczenia o jego przyjęciu, jest kluczowe w zakresie stwierdzenia istnienia odpowiedzialności po stronie pracownika. Wobec tego pracownik ponosi odpowiedzialność za sprzęt służbowy, chociażby nie złożył pisemnego oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności. Ciężar dowodu spoczywa w tej sytuacji na pracodawcy.

Zniszczony telefon służbowy z winy pracownika

W przypadku zniszczenia telefonu służbowego z winy pracownika (np. jego utopienie podczas kąpieli) odpowiada on za sprzęt w pełnej jego wysokości. Pod uwagę będzie wówczas brana wartość telefonu w chwili zniszczenia, a nie zakupu, z oczywistych względów obniżenia wartości sprzętu w wyniku jego użytkowania. Pracownik jest wówczas obowiązany do zwrotu wartości telefonu. W przypadku odmowy oddania pieniędzy za sprzęt, nie można potrącić ich z wynagrodzenia, chyba że pracownik sam wyrazi na to zgodę. Pracodawca potrącając pieniądze z pensji podwładnego, nie może pozbawić go prawa do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeśli natomiast pracownik nie wyrazi zgody na potrącenie wartości telefonu, pracodawcy pozostaje droga sądowa, aby odzyskać należności. W praktyce dzieje się tak w sytuacji, w której problemem jest ustalenie wartości zniszczonego telefonu służbowego.

 Zniszczenie bez winy pracownika

W sytuacji zniszczenia telefonu bez winy pracownika obowiązany jest on udowodnić, iż szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych (np. zniszczenie telefonu podczas napaści na pracownika). Sytuacja wygląda podobnie w przypadku kradzieży telefonu, mimo zachowania przez pracownika należytej staranności w jego zabezpieczeniu. Wówczas pracownik nie poniesie odpowiedzialności. Jeżeli powstała szkoda jest wynikiem złego zabezpieczenia mienia przez pracodawcę lub pracodawca nie zapewnił wystarczających warunków umożliwiających zabezpieczenie danego sprzętu, pracownik również może uchylić się od odpowiedzialności.

Przekazanie w formie umowy użyczenia

Przekazanie pracownikowi sprzętu służbowego może odbywać się także na podstawie umowy użyczenia. Należy w niej szczegółowo określić sytuacje, w których pracownik będzie ponosił odpowiedzialność za powierzone mienie oraz sytuacje, które tę odpowiedzialność wyłączają. Nie zawsze również przekazanie telefonu służbowego podwładnemu będzie wiązało się z koniecznością wyliczenia się lub zwrotu. Pracownik będzie wówczas ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą do pełnej wysokości, jednak nie większej niż trzykrotność wynagrodzenia przysługującego mu w dniu wyrządzonej szkody. Wyjątek stanowi sytuacja, w której szkoda została wyrządzona celowo. Wówczas pracownik będzie odpowiadał do pełnej wysokości szkody.

  

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.).