Za marihuanę do więzienia, czyli co grozi za produkcję, sprzedaż albo posiadanie narkotyków w Polsce?

Maj 13, 2017

Narkotyki są kulturowo obce w europejskim kręgu cywilizacyjnym. Rozpowszechniły się w Europie w wyniku wypraw krzyżowych. Od tego czasu minęło już ponad siedem wieków, a w tym czasie zmieniły się nie tylko przyjmowane środki – tzw. dopalacze, o których w ostatnich latach często słychać w najnowszych wiadomościach i informacjach – ale także prawo. Od zupełnej legalności, przez dropsy kokainowe na ból spowodowany wypadaniem zębów mlecznych u dzieci, leczenie kaszlu heroiną i stosowanie morfiny w chirurgii wojskowej aż do współczesnych uregulowań. Co jest obecnie w Polsce dozwolone?

Co grozi za produkcję narkotyków i wprowadzanie ich do obrotu?

Przestępstwa narkotykowe stanowią ok. 1/10 wszystkich przestępstw kryminalnych. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje za nie surowe kary. Przykładowo za wytwarzanie lub wprowadzanie do obrotu nowej substancji psychoaktywnej grozi kara pieniężna w wysokości od 20 000 zł do 1 000 000 zł.

Natomiast za nielegalne wprowadzanie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej na sprawcę nie tylko zostanie nałożona grzywna, ale także spędzi on od 6 miesięcy do ośmiu lat w więzieniu. Właśnie takie konsekwencje prawne zostały przewidziane dla dilera narkotyków. Znamiona tego przepisu wypełnia osoba, która udostępnia (nawet nieodpłatnie) te wymienione substancje osobom trzecim. Wystarczy, że zdaje sobie sprawę, że w wyniku jej zachowania zakazane substancje znajdą się w nielegalnym obrocie i może zostać uznana za dilera narkotyków. Na terytorium Polski można uprawiać mak i konopie włókniste (zakazane jest uprawianie innych gatunków) wyłącznie po uzyskaniu wymaganego zezwolenia, które wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji i tylko na cele określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Jakie kary grożą za nielegalne posiadanie narkotyków?

Posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych jest sankcjonowane karą pozbawienia wolności do lat 3 i stanowi największy odsetek przestępstw stwierdzonych przez Policję w  kategorii przestępstw narkotykowych. Natomiast jeśli sprawca posiada dużą ilość substancji może zostać ukarany kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Znamię posiadania wyjaśnia kodeks cywilny w art. 336 – wystarczy władztwo faktyczne nad narkotykami.

Narkomania i uzależnienie

Polskie regulacje dotyczące narkotyków są zawarte w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Ustawa ta uznaje za narkomanię stałe lub okresowe używanie (w celach innych niż medyczne) środków odurzających, substancji psychotropowych i innych w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich.

Natomiast uzależnienie od środków odurzających lub substancji psychotropowych to zespół zjawisk wynikających z działania środków odurzających lub substancji psychotropowych na organizm ludzki, charakteryzujący się m.in. zmianą zachowania i koniecznością używania tych środków w celu uniknięcia następstw wywołanych ich brakiem.

Na podstawie badań CBOS szacuje się, że w 2014 r. w Polsce było ok. 100 000 osób uzależnionych. Osoby te najczęściej sięgały po haszysz i marihuanę, następnie po amfetaminę. Aż 40% badanych uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych używało przynajmniej raz w życiu haszysz lub marihuanę! Ponadto od 2001 roku notuje się ok. 300 zgonów rocznie spowodowanych przedawkowaniem. Na tle Europy Polska wypada bardzo dobrze co do ilości osób używających narkotyków. W czołówce jesteśmy tylko gdy weźmiemy pod uwagę amfetaminę, ale odsetki zażywających ją są bardzo małe w porównaniu z innymi substancjami.

Czarny rynek narkotykowy i handlarze narkotyków

Najbardziej dostępnym narkotykiem jest marihuana. W 2011 roku stwierdzono popełnienie 74 535 przestępstw narkotykowych, w tym ponad 4 tys. z udziałem środków psychotropowych. Przestępstwa narkotykowe najczęściej są popełniane na ulicach (w 2011 roku-43%), ale zdarzają się również w takich miejscach jak dom opieki społecznej. Policja odnotowała je nawet na cmentarzach i w innych miejscach kultu. Według danych policyjnych przestępcy narkotykowi niemal zawsze działają samodzielnie, jednak wiadomo również, że często przestępstwa narkotykowe łączą się z przestępczością zorganizowaną. Trudno jest oszacować liczbę sprzedawców narkotyków, szczególnie ze względu na dużą ciemną liczbę. Pomocne w tym zakresie mogą być statystyki dotyczące stwierdzonych przestępstw dotyczących wprowadzenia do obrotu nielegalnych środków odurzających. W 2011 roku liczba ta wynosiła 3484. Niedawno rozbita została zorganizowana grupa przestępcza, która wprowadziła na polski czarny rynek m.in. 100 kg amfetaminy. Uczestniczyło w tym około 50 osób. Zarobki dilerów narkotyków w Polsce sięgają nawet kilkudziesięciu milionów złotych. Pojedynczy sprawca osiąga zazwyczaj kwotę około miliona złotych do czasu gdy zostaje złapany przez organy ścigania.


Klaudia Surmacz