20.04.2017 | Kategoria: Prawo bankowe

Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank, czyli co Ci grozi jak przestaniesz spłacać raty kredytu

Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank, czyli co Ci grozi jak przestaniesz spłacać raty kredytu

Jak może bronić się kredytobiorca, któremu bank wypowiedział umowę kredytu i dochodzi zapłaty

Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank jest aktualnie problemem, który dotyka szerokiego grona kredytobiorców. 

Czy tylko bank może wypowiedzieć umowę kredytu?

Prawo do wypowiedzenia umowy kredytu przysługuje każdej ze stron zarówno bankowi jak i kredytobiorcy, natomiast w zdecydowanej większości po tego rodzaju rozwiązanie sięga jednak bank. 

Kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytu?

Bank może wypowiedzieć umowę kredytu w przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu bądź w przypadku utraty zdolności kredytowej przez kredytobiorcę. Wypowiedzenie umowy kredytu jest rozwiązaniem należącym do ostatecznych, ponieważ bank może zastosować także inne instrumenty do których należy np/ restrukturyzacja kredytu.

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy kredytu

Konsekwencją długotrwałego niespłacania rat jest jednak najczęściej złożenie przez bank oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu. 

Ile mamy czasu na spłatę zadłużenia po wypowiedzeniu kredytu?

Od momentu odebrania przez kredytobiorcę przesyłki zawierającej takie oświadczenie zaczyna dla nas biec 30-dniowy termin, w tym czasie bank wymaga spłaty całości zadłużenia. 

Co jeśli nie spłacimy kredytu w tym czasie?

Po upływie tego terminu bank zyskuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń przed sądem. Czy kredytobiorca ma wówczas jakąkolwiek możliwość obrony swoich praw? Odpowiedź na przedmiotowe pytanie jest pozytywna.

-> Roszczenia kredytowe – OFERTA


Jak bank dochodzi zapłaty kredytu kiedy przestajesz go spłacać?

Kredytobiorcy najczęściej dowiadują się o wszczętym przeciwko nim postępowaniu sądowym, kiedy otrzymują pismo z sądu, np. w postaci nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Jest to rodzaj orzeczenia sądowego, który jest wydawany na podstawie treści pozwu oraz załączonych do niego dokumentów. W przedmiotowej sytuacji przebiega to w ten sposób, że bank kieruje pozew do właściwego sądu wraz z dokumentami obejmującymi najczęściej wyciąg z ksiąg bankowych, korespondencję z kredytobiorcą i inne. W oparciu o te dokumenty sąd może wydać orzeczenie, czyli nakaz zapłaty, który jest następnie doręczany kredytobiorcy (Pozwanemu). 

Jak kredytobiorca może się odwołać od nakazu zapłaty?

Od momentu jego doręczenia Pozwanemu nakazu zapłaty przez sąd biegnie 14 – dniowy termin na złożenie tzw. zarzutów od nakazu zapłaty. Pismo to jest właśnie jednym ze sposobów obrony praw przez kredytobiorcęWniesienie takiego pisma wiąże się z uiszczeniem opłaty w wysokości 3/4 opłaty sądowej od pozwu. W piśmie tym można, a nawet należy podnieść wszelkie okoliczności, które skutecznie kwestionują twierdzenia banku. Do okoliczności tych mogą należeć chociażby braki w dokumentacji banku, moc dowodowa przedłożonych dokumentów, czy też zapisy umowy kredytowej stanowiące tzw. niedozwolone postanowienia umowne – klauzule abuzywne.


Zarzuty od nakazu zapłaty, czyli jak kredytobiorca może się bronić?

Skuteczne wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty otwiera drogę do rozpoznania sprawy na rozprawie, podczas której jest kontynuowane postępowanie dowodowe. Pozwany zyskuje wówczas pełnię praw procesowych do wykazania bezzasadności powództwa banku. W toku postępowania to właśnie na Powodzie (banku) spoczywa ciężar udowodnienia istnienia oraz wysokości zobowiązania kredytobiorcy, dlatego aktywne działanie Pozwanego, zmierzające do obalenia twierdzeń i wniosków Powoda, może skutkować korzystnym rozstrzygnięciem w postaci oddalenia powództwa.

Autor:

Justyna Ziemichód

Aplikant Adwokacki

j.z@robertofiara.pl

531 202 510

Powyższe uwagi mają charakter jedynie informacyjny oraz ogólny i nie stanowią porady prawnej. Porada prawna może zostać udzielona przez adwokata lub radcę prawnego jedynie po gruntownym zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. Jeśli potrzebujesz porady prawnej, pomożemy Ci znaleźć odpowiednią kancelarię lub możesz zadać bezpośrednio pytanie prawnikom poprzez formularz Zadaj pytanie