Wyszukiwanie zaawansowane

Wykroczenia (840)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Wykroczenia

Wykroczenia są uregulowane i zdefiniowane w Kodeksie wykroczeń. Są to czyny zabronione, społecznie szkodliwe, zagrożone karami:

nagany,grzywny – wymierzana w wysokości od 20 zł do 5000 zł,aresztu  – trwa od 5 do 30 dni,ograniczenia wolności – trwa 1 miesiąc.

Za wykroczenie można także wymierzyć środki karne:zakaz prowadzenia pojazdów – od 6 msc do 3 lat,przepadek przedmiotów,nawiązka,obowiązek naprawienia szkody,podanie orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości w szczególny sposób.

Zamiast kary czy środków karnych, można w niektórych sytuacjach zastosować pouczenie.

Wykroczenie od przestępstwa odróżnia przede wszystkich stopień społecznej szkodliwości czynu. Odpowiedzialność za wykroczenia ponoszą osoby, które ukończyły 17 rok życia i są winne popełnionego czynu.

Przedawnienie karalności wykroczenia upływa po roku od jego otrzymania, a w przypadku wszczęcia postępowania po dwóch latach od popełnienia czynu. Należy pamiętać, iż postępowanie zostaje wszczęte, gdy sprawca wykroczenia nie zastosuje się do nałożonych na niego kary lub środka karnego.

Rodzaje wykroczeń:przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu,przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym,przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia,przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji,przeciwko zdrowiu,przeciwko interesom konsumentów,przeciwko obyczajności publicznej,przeciwko urządzeniom użytku publicznego,przeciwko obowiązkowi ewidencji,szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe,

Mandat karny

Postępowanie mandatowe jest przeprowadzane w uproszczony sposób, przed odpowiedniego funkcjonariusza, np. policjanta.

Mandat można nałożyć, gdy sprawę schwytano na gorącym uczynku lub do 14 dni od popełnienia wykroczenia. Mandat może być nałożony także w terminie późniejszym, jeżeli jest pewne, że dana osoba popełniła czyn zabroniony. Sprawa może odmówić przyjęcia mandatu, ale wiąże się to ze skierowaniem sprawy do sądu.

Trzy rodzaje mandatu:

gotówkowy – sprawca otrzymuje go od razu po uiszczeniu grzywny funkcjonariuszowi

kredytowany – za potwierdzeniem odbioru (należy opłacić do 7 dni od potwierdzenia)

zaoczny – wydawany, kiedy sprawca jest nieobecny, a obiektywnie jest pewne, że to on popełnił wykroczenie (należy opłacić do 7 dni od czasu wydania)