Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu a bieg przedawnienia roszczenia

Luty 1, 2018

W dniu 9 czerwca 2017 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt: III CZP 17/17, w której rozstrzygnął zagadnienie prawne dotyczące tego, czy złożony przez wierzyciela będącego bankiem wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu przerywa bieg przedawnienia roszczenia objętego tym tytułem wobec nabywcy wierzytelności nie będącego bankiem. Sąd Najwyższy odpowiedział przecząco.

Powyższa wypowiedź Sądu Najwyższego oznacza kontynuację korzystnej dla dłużników linii orzeczniczej dotyczącej biegu przedawnienia roszczeń- w sytuacji, gdy cesjonariuszem jest podmiot nie będący bankiem. Taki podmiot nie może bowiem skorzystać z dobrodziejstwa przerwanego biegu przedawnienia, do którego to przerwania doszło na skutek złożenia przez bank wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu. Warto przypomnieć w tym miejscu, że Sąd Najwyższy już w 2016 roku wypowiedział się w ten sposób, że uznał iż niebędący bankiem podmiot nabywający wierzytelność, nie może się powoływać na przerwę biegu przedawnienia wywołaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 r., III CZP 29/16 oraz postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2016 r., III CZP 60/16). Teraz Sąd Najwyższy odniósł się do samego wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu i, konsekwentnie, odmówił podmiotom, które nie są bankami, możliwości skutecznego powoływania się na przerwanie biegu przedawnienia roszczenia związanego z bankowym tytułem egzekucyjnym.