Upadłość konsumencka

Marzec 23, 2016

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to redukcja lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. O ogłoszeniu upadłości decyduje sąd rejonowy na wniosek dłużnika. Decydując się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnicy mogą umorzyć pewną część swoich długów poprzez spieniężenie swojego majątku.

Do wniosku o upadłość konsumencką należy dołączyć:

  • aktualny wykaz posiadanego majątku, jednocześnie wskazując wartość wymienionych w wykazie składników tego majątku;

  • spis wszystkich wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości zobowiązań wobec każdego z nich oraz terminy ich zapłaty;

  • wykaz osób, które mają zobowiązania majątkowe wobec konsumenta składającego wniosek;

  • wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych wydanych przeciwko konsumentowi składającemu wniosek (np. wyroki sądu, nakazy zapłaty, bankowe tytuły egzekucyjne);

  • wykaz toczących się postępowań w celu ustanowienia na majątku konsumenta wszelkiego rodzaju obciążeń (np. złożone wnioski o ustanowienie hipoteki lub zastawu);

  • oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające, że dane zawarte we wniosku o ogłoszenie upadłości są prawdziwe.

Adwokaci i radcy prawni działający w tym zakresie przede wszystkim zajmują się przygotowaniem wniosku o upadłość konsumencką pod kątem formalnym, gdyż po jego złożeniu Sąd najpierw rozpatruje właśnie jego formalne aspekty. Procedura ogłoszenia upadłości składa się z likwidacji majątku dłużnika i zaspokojenia wierzycieli ze środków z tego uzyskanych, realizacji przez dłużnika planu spłaty określonej przez Sąd części jego zobowiązań i umorzenia reszty zobowiązań dłużnika po rzetelnym wykonaniu planu spłaty.

Więcej informacji o upadłości konsumenckiej można znaleźć w :

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze

W celu znalezienia pomocy prawnej z zakresu upadłości konsumenckiej, sprawdź:  Adwokat, Radca prawny.