13.07.2017 | Kategoria: Publikacje prawne

UMOWA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ROLNYCH - AKTUALNE STANOWISKO ARR - PROCES LEGISLACYJNY

Z CZYM POWINEN SIĘ LICZYĆ NABYWCA PRODUKTÓW ROLNYCH?

UMOWA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ROLNYCH - AKTUALNE STANOWISKO ARR - PROCES LEGISLACYJNY

STANOWISKO AGENCJI RYNKU ROLNEGO ZALEDWIE LEKKO SKORYGOWANE

 

W nawiązaniu do poprzedniej publikacji, w której informowaliśmy Państwa o wystąpieniu Kancelarii z wnioskiem o doprecyzowanie przez ARR jej stanowiska w przedmiocie wymogów dotyczących obrotu produktami rolnymi, przekazujemy, że w skierowanym do nas piśmie z dnia 24 kwietnia br. Agencja Rynku Rolnego częściowo złagodziła swoją odpowiedź na pytanie dotyczące kar pieniężnych, wprowadzając doprecyzowanie, że „karze takiej podlega nabywca, który nabywa bez pisemnej umowy lub nabywa na podstawie umowy niespełniającej warunków określonych odpowiednio w art. 125, art. 127, art. 148 ust. 2, art. 168 ust. 4 i 6  rozporządzenia PE i Rady UE nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku, produkty rolne wymienione w załączniku nr I do ww. rozporządzenia.”

 

Wyjaśniamy jednak, że nie stanowi to pełnego odniesienia do wątpliwości podniesionych w naszym wniosku.


Jednocześnie informujemy, że Agencja podtrzymała swoje stanowisko w pozostałym zakresie, tj. dot. obowiązku posiadania (spełniającej szereg wymogów) umowy przez każdego nabywcę produktów rolnych (wymienionych w załączniku I do ww. rozporządzenia).

 

Sygnujący pismo Prezes Agencji Rynku Rolnego zaznaczył przy tym, że „nie jest uprawniony do wydawania wiążących interpretacji w odniesieniu do przepisów wspólnotowych i krajowych, a przedstawione stanowisko należy traktować jedynie pomocniczo, inne organy stosujące prawo mogą dokonywać odmiennej wykładni ww. przepisów.”

 

PROJEKT ZMIAN NA KOLEJNYM ETAPIE PRAC


Informujemy również, że wspominany w poprzedniej publikacji projekt zmian do ustawy w dniu dzisiejszym został przedłożony komisji prawniczej z wnioskiem o rozważenie możliwości zwolnienia go z obowiązku rozpatrzenia przez tę komisję celem przyspieszenia procesu legislacyjnego.

 

KONSEKWENCJE


W tym miejscu trzeba jednak zwrócić uwagę, że względu na fakt, iż kary pieniężne za brak odpowiednich umów wymierza właściwy dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, należałoby uznać, iż istnieją podstawy do rekomendowania, by do czasu wejścia w życie zmian problematycznych regulacji stosować się do interpretacji publikowanych przez ARR.


DALSZE RYGORY


Przypominamy również, że niezależnie od losów projektowanej nowelizacji DNIA 12 LIPCA 2017 ROKU WCHODZI W ŻYCIE USTAWA z dnia 15 grudnia 2016 roku O PRZECIWDZIAŁANIU NIEUCZCIWEMU WYKORZYSTYWANIU PRZEWAGI KONTRAKTOWEJ W OBROCIE PRODUKTAMI ROLNYIMI I SPOŻYWCZYMI.

 

Wprowadza ona szereg dalszych wymogów dotyczących obrotu ww. produktami. Zostaną one umówione w kolejnej publikacji.Autorem tekstu jest radca prawny Anna Lisiecka-SłowińskaPowyższe uwagi mają charakter jedynie informacyjny oraz ogólny i nie stanowią porady prawnej. Porada prawna może zostać udzielona przez adwokata lub radcę prawnego jedynie po gruntownym zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. Jeśli potrzebujesz porady prawnej, pomożemy Ci znaleźć odpowiednią kancelarię lub możesz zadać bezpośrednio pytanie prawnikom poprzez formularz Zadaj pytanie