Regulamin

Maj 24, 2018

Regulamin portalu Prawos.pl

 1. Definicje

  1. Firma – Użytkownik będący osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą
   osobowości prawnej lub spółką prawa cywilnego, który świadczy profesjonalne
   usługi prawne i jest stroną Umowy.
  2. Materiał – jakikolwiek tekst, zdjęcie, obraz lub innego rodzaju dane, zmieszczone
   w ramach Portalu przez Użytkownika.
  3. Narzędzia – wszelkie narzędzia udostępnione Użytkownikom w ramach Portalu,
   w szczególności: moduł zamieszczania Materiałów, moduł wystawiania opinii i ocen
   przez Użytkowników, moduł zgłaszania naruszenia Regulaminu.
  4. Operator – właściciel i operator Portalu: spółka pod firmą STEINFELD Sp. z o.o.
   z siedzibą w Krakowie przy ul. Aleksandra Fredry 15e, kod pocztowy 30-605,
   wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
   przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy
   pod numerem KRS: 0000562654 posiadająca numer REGON: 361752690
   i numer NIP: 6793112581.
  5. Portal – platforma udostępniona poprzez sieć Internet, dostępna pod adresem
   www.prawos.pl.
  6. Profesjonalista – Użytkownik będący adwokatem, radcą prawnym, notariuszem,
   komornikiem, doradcą podatkowym, notariuszem, komornik, firmą detektywistyczną,
   mediatorem, kancelarią prawną, księgowym, tłumaczem, firmą windykacyjną,
   firmą odszkodowawczą lub syndykiem, który jest stroną Umowy.
  7. Profil (Konto prawnika) – zbiór informacji na temat Profesjonalisty/Firmy
   umieszczony w Portalu w postaci podstrony Portalu posiadającej unikalny adres URL.
   Portal umożliwia Użytkownikowi korzystanie w dwóch rodzajów Profili:

   1. Profilu Podstawowego;
   2. Profilu Premium.
  8. Profil Podstawowy – Profil, którego założenie jest bezpłatne zgodnie
   z § 9 pkt. 1. Regulaminu.
  9. Profil Premium – Profil wyróżniony na Portalu zgodnie z § 5 pkt. 15.
   Regulaminu, którego założenie związane jest z uiszczeniem opłaty zgodnie
   z § 9 pkt 2. Regulaminu.
  10. Regulamin – niniejszy „Regulamin portalu prawos.pl”, będący regulaminem,
   o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
   drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.).
  11. Umowa – oznacza wiążącą Operatora z Profesjonalistą/Firmą umowę dotyczącą
   utworzenia i korzystania z Profilu, o treści określonej niniejszym Regulaminem.
  12. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu
   i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych
   na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej
   fizycznej obecności stron.
  13. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu, w tym osoba która (i) dokonała
   rejestracji w Portalu (tj. Profesjonalista lub osoba działająca w imieniu
   i na rzecz Firmy), (ii) opublikowała informację lub opinię
   o Profesjonaliście/Firmie, (iii) wystawiła ocenę dotyczącą jakości usług
   świadczonych przez Profesjonalistę/Firmę, (iv) skorzystała z funkcjonalności
   zadawania pytań Profesjonalistom lub (v) skorzystała z modułu „Pomoc prawnika”.
 2. Postanowienia ogólne

  1. Operator świadczy między innymi następujące Usługi:
   1. udostępnia wyszukiwarkę Profesjonalistów i Firm skatalogowanych m.in. według
    województw, miast i kategorii świadczonych usług, obszarów prawa, znajomości
    języków obcych, znajomości prawa obcego;
   2. umożliwia Profesjonalistom i Firmom tworzenie Profili i zamieszczanie w ich
    ramach Materiałów, z wykorzystaniem Narzędzi, a także m.in. podawanie
    i korygowanie informacji o sobie;
   3. umożliwia Użytkownikom publikowanie informacji i opinii o
    Profesjonalistach/Firmach, a także wystawianie ocen dotyczących
    jakości świadczonych przez nich usług;
   4. umożliwia skontaktowanie się Użytkowników z wybranym Profesjonalistą/Firmą,
    który udostępnił taką możliwość w ramach swojego Profilu;
   5. umożliwia skorzystanie – za pośrednictwem formularza „Pomoc prawnika” – z
    pomocy Operatora w znalezieniu Profesjonalisty/Firmy, którego profil
    działalności odpowiada problemowi prawnemu opisanemu w formularzu przez
    Użytkownika. Pomoc Operatora polega na analizie opisanego przez Użytkownika
    problemu prawnego, a także ustaleniu jakiego obszaru prawa dotyczy problem
    oraz do której grupy Profesjonalistów/Firm (adwokat, radca prawny, notariusz,
    komornik, doradza podatkowy, syndyk) Użytkownik może zostać skierowany.
  2. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do części ogólnodostępnej Portalu
   jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią
   Internet, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności
   dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania rejestracji w Portalu.
  3. Poprzez fakt korzystania z Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z
   treścią Regulaminu i akceptuje jego wszystkie postawienia oraz zobowiązuje się
   do przestrzegania jego postanowień.
  4. Korzystanie z Portalu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system
   teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

   1. zastosowania przeglądarek Google Chrome 44, Mozilla Firefox 39,
    Internet Explorer 11 lub nowszych z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi
    np. Java Scriptu, apletów Java,
   2. zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania np. Flash, Quicktime,
    Acrobat Reader, programy dekompresujące, itp.,
   3. Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1366 x 768.
  5. Korzystanie przez Użytkowników z Portalu, w szczególności z wyszukiwarki
   Profesjonalistów i Firm oraz innych zasobów Portalu (w tym Materiałów) i Narzędzi,
   jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem rozdziału 9.
  6. Operator informuje, że zamieszczanie Materiałów w ramach Profili
   Profesjonalistów/Firm, a także publikowanie informacji i opinii o
   Profesjonalistach/Firmach przez Użytkowników odbywa się na zasadzie art. 14
   ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Ogólne zasady korzystania z Portalu

  1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z
   niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania
   z sieci Internet oraz celami utworzenia Portalu „Prawos.pl”, a w szczególności
   w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Operatora.
  2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
   1. korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
    w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub/i umieszczanie w Portalu
    nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spam); korzystanie z Profili innych
    Użytkowników lub udostępnianie swojego Profilu innym Użytkownikom;
    podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu
    wejście w posiadanie haseł innych Użytkowników; uzyskiwanie dostępu do
    Portalu lub Materiałów przy pomocy innych środków niż interfejs
    udostępniony przez Operatora,
   3. korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz
    dla Operatora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych
    (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
   4. korzystania z wszelkich treści (w tym Materiałów) zamieszczonych w ramach
    Portalu jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie tych treści
    (w tym Materiałów) w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie
    wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
  3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik korzysta z Portalu w sposób niezgodny z
   Regulaminem, a w szczególności dopuszcza się działań opisanych w
   pkt. 2. lit. a) – d) powyżej, Operator może niezwłocznie zablokować jego Profil,
   ma również prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej
   w związku z tym szkody.
  4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w ramach
   Portalu przy pomocy ważnego loginu oraz hasła.
  5. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora, w sposób określony
   w § 10 ust. 6 poniżej lub za pomocą dostępnych Narzędzi, o każdym przypadku
   naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności naruszenia
   zasad związanych z zamieszczaniem w Portalu Materiałów.
 4. Dodawanie opinii o Profesjonalistach i Firmach oraz Materiałach

  1. Dodawanie opinii o Profesjonalistach/Firmach jest możliwe w ramach Profili tych
   Profesjonalistów/Firm poprzez dodanie opinii jako gość; w tym celu Użytkownik
   powinien w ramach odpowiedniego formularza podać swoją nazwę (pseudonim)
   i adres e-mail, przy czym wyłącznie nazwa Użytkownika i treść opinii zostaną
   wyświetlone na stronie Profilu, natomiast podany e-mail służy jedynie do
   weryfikacji Użytkownika i pozostanie niewidoczny dla innych Użytkowników Portalu.
  2. Dodawanie opinii o Materiałach jest możliwe poprzez:
   1. dodanie opinii za pośrednictwem platformy Facebook (tj. międzynarodowej
    platformy służącej do komentowania zintegrowanej poprzez media
    społecznościowe); w tym celu konieczne jest dokonanie przez Użytkownika
    uprzedniej rejestracji w ramach wybranego serwisu społecznościowego; przy
    opinii dodanej w Profilu Profesjonalisty/Firmy przez zarejestrowanego
    użytkownika Facebook zostaną wyświetlone jego dane oraz zdjęcie przypisane
    do profilu użytkownika utworzonego w ww. serwisie społecznościowym;
   2. dodanie opinii jako gość; w tym celu Użytkownik powinien w ramach
    odpowiedniego formularza podać swoją nazwę (pseudonim) i adres e-mail, przy
    czym wyłącznie nazwa Użytkownika i treść opinii zostaną wyświetlone
    na stronie Profilu, natomiast podany e-mail służy jedynie do weryfikacji
    Użytkownika i pozostanie niewidoczny dla innych Użytkowników Portalu.
  3. Opinie i informacje o Profesjonalistach/Firmach mogą dotyczyć wyłącznie
   działalności zawodowej Profesjonalisty/Firmy.
  4. Opinie i informacje o Profesjonalistach/Firmach mogą opierać się jedynie na
   osobistych doświadczeniach Użytkownika. Opinie i informacje nie mogą opierać się
   na relacjach osób trzecich.
  5. Niedozwolone jest wielokrotne zamieszczanie przez jednego Użytkownika opinii
   dotyczących tej samej usługi Profesjonalisty/Firmy (np. tej samej porady prawnej).
  6. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych
   lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu.
  7. Niedozwolone jest umieszczanie opinii przez Profesjonalistów/Firmy na własnych
   Profilach oraz jakiekolwiek próby manipulacji opiniami, informacjami i ocenami.
  8. Niedozwolone jest umieszczanie opinii, które nie są zgodne z prawdą.
  9. Informacje i opinie nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad
   współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń
   wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie
   się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa,
   wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej,
   etnicznej, itp.
  10. Użytkownik oświadcza, że wystawiona przez niego opinia jest prawdziwa.
  11. Operator ma prawo odmówić opublikowania opinii i informacji, a już opublikowane
   opinie i informacje usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub
   przepisami prawa. W przypadku usunięcia opinii lub informacji Użytkownikowi
   w stosunku do Operatora nie przysługuje jakiekolwiek roszczenia.
  12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji i opinii przekazywanych
   przez Użytkowników lub Profesjonalistów/Firmy.
  13. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zapytań zadawanych
   Profesjonalistom/Firmom.
 5. Profile Profesjonalistów i Firm

  1. Utworzenie Profilu nowego Profesjonalisty/Firmy możliwe jest poprzez:
   1. skorzystanie z panelu rejestracyjnego, udostępnionego przez Operatora
    w ramach Portalu; rejestracja w ramach Portalu następuje po wypełnieniu
    odpowiednich rubryk formularza oraz ich zatwierdzeniu,
   2. przekazanie Operatorowi drogą mailową na adres
    kontakt@prawos.pl informacji
    wymaganych do utworzenia Profilu; w takim przypadku Operator utworzy
    na rzecz Profesjonalisty/Firmy Profil w oparciu o przekazane informacje.
  2. Utworzenie Profilu wymaga podania co najmniej podstawowych informacji, które
   obejmują: tytuł zawodowy, imię i nazwisko, województwo, miejscowość, obszar
   prawa właściwy dla działalności Profesjonalisty/Firmy, opis działalności
   Profesjonalisty/Firmy, a także dane adresowe i kontaktowe miejsca świadczenia
   usług prawnych. Profesjonalista/Firma może w ramach Profilu umieszczać także
   inne informacje, w tym Materiały.
  3. Profesjonalista/Firma ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez
   siebie danych.
  4. Profesjonalista/Firma zobowiązana jest do:
   1. podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych,
    nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich,
   2. aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po
    każdej zmianie tych danych; aktualizacji danych dokonuje się w ramach Profilu
    Profesjonalisty/Firmy,
   3. zachowania w tajemnicy hasła oraz nieudostępniania go innym osobom.
  5. Warunkiem dokonania rejestracji jest potwierdzenie przez Profesjonalistę/Firmę,
   że zapoznała się ona z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia
   bez zastrzeżeń.
  6. Z chwilą zatwierdzenia formularza rejestracyjnego osoba dokonująca rejestracji w
   imieniu Firmy oświadcza, że jest osobą uprawnioną do reprezentacji Firmy,
   w imieniu której akceptuje Regulamin.
  7. Dostęp do Profilu Profesjonalisty/Firmy w ramach Portalu jest możliwy
   niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. Użycie prawidłowego loginu oraz hasła
   jest konieczne przy każdorazowym logowaniu się do Profilu Profesjonalisty/Firmy.
  8. Jeden Profesjonalista/Firma może utworzyć jeden Profil dla każdej fizycznej
   lokalizacji (miejscowości) w której prowadzi działalność zawodową. Profil
   Profesjonalisty/Firmy może dotyczyć tylko jednej fizycznej lokalizacji Placówki.
   Jeżeli Placówka ma kilka fizycznych lokalizacji, to każda z tych lokalizacji
   powinna zostać objęta osobnym Profilem. Profesjonalista zatrudniony lub
   współpracujący z Firmą może posiadać swój własny Profil niezależnie od istnienia
   Profilu tej Firmy. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku
   Profesjonalistów chyba, że kilku Profesjonalistów wykonuje działalność w ramach
   jednej Firmy. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Firm.
   Profile powtarzające się będą usuwane.
  9. W ramach Profilu Profesjonalista/Firma otrzymuje dodatkowe uprawnienia,
   a w szczególności może:

   1. edytować informacje o sobie;
   2. dodawać zdjęcia;
   3. odpowiadać na opinie – dotyczące Profilu Profesjonalisty/Firmy oraz
    opublikowanych przez Profesjonalistę/Firmę Materiałów – wystawione przez
    Użytkowników w formie komentarzy;
   4. odpowiadać na zadane przez Użytkowników pytania.
  10. Operator ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Profesjonalisty/Firmy,
   a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.
  11. W ramach Profilu możliwe jest zamieszczanie logotypu Profesjonalisty/Firmy.
   Profesjonalista/Firma wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie
   tego logotypu, zamieszczonego w Portalu przez siebie lub osobę upoważnioną.
   W przypadku gdy na logotyp Placówki udzielono prawa ochronnego na znak towarowy,
   Profesjonalista/Firma wyraża zgodę na korzystanie z tego logotypu w zakresie
   niezbędnym do świadczenia Usług przez Operatora. Zabronione jest zamieszczanie
   logotypów nielicujących z charakterem Portalu. Logotypy niespełniające powyższego
   kryterium mogą zostać usunięte przez Operatora bez ostrzeżenia i konieczności
   powiadomienia posiadacza Profilu o tym fakcie.
  12. Operator informuje, że weryfikuje wszystkich nowo zarejestrowanych Użytkowników
   w oparciu o dane pochodzące z oficjalnych rejestrów poszczególnych samorządów
   zawodowych Profesjonalistów. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do
   prawdziwości danych podanych podczas rejestracji oraz co do posiadanych uprawnień
   do wykonywania wskazanego podczas rejestracji zawodu, Organizator zastrzega sobie
   prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Portalu oraz prawo do
   dezaktywowania Profilu do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał on
   prawdziwe dane lub dostarczenia Operatorowi potwierdzenia posiadanych uprawnień.
   Operator wskaże Użytkownikowi sposób uprawdopodobnienia danych lub uprawnień
   w wiadomości przesłanej na adres email podany przez Użytkownika podczas
   rejestracji.
  13. Zmiana statusu Profilu z Profilu Podstawowego na Profil Premium następuje
   poprzez: (i) złożenie dyspozycji zakupu subskrypcji Profilu Premium w panelu
   logowania Użytkownika; (ii) złożenie dyspozycji zakupu subskrypcji
   Profilu Premium drogą mailową lub telefoniczną u konsultanta Portalu.
  14. Subskrypcja Profil Premium wygasa po upływie okresu, na jaki została wykupiona,
   i nie przedłuża się automatycznie. Użytkownik może przedłużyć subskrypcję
   Profilu Premium na dalszy okres poprzez: (i) złożenie dyspozycji przedłużenia
   subskrypcji Profilu Premium w panelu logowania Użytkownika; (ii) złożenie
   dyspozycji przedłużenia subskrypcji Profilu Premium drogą telefoniczną
   lub mailową u konsultanta Portalu.
  15. Profil Premium wyróżniony jest na Portalu poprzez: pozycję na górze wyników
   wyszukiwania; promowanie kancelarii w polu Rekomendowane kancelarie; kontekstowe
   wyświetlanie kancelarii w treści publikacji prawniczych. Użytkownik
   Profilu Premium ma dostęp do zaawansowanych statystyk odwiedzin profilu,
   korzysta z obsługi marketingowej Portalu oraz z pomocy osobistego doradcy
   ds. marketingu prawniczego.
 6. Zasady zamieszczania Materiałów

  1. Każdy Profesjonalista/Firma ma możliwość umieszczania na stronach
   Portalu Materiałów (w tym artykułów, polemik oraz filmów instruktażowych),
   zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, korzystając z odpowiednich Narzędzi.
  2. W przypadku Materiałów publikowanych poza Profilem Profesjonalisty/Firmy,
   Profesjonalista/Firma samodzielnie przyporządkowuje publikowany Materiał
   do odpowiedniej kategorii tematycznej oraz słowom kluczowym (tzw. „tagi”)
   oraz dodaje zdjęcie główne.
  3. Publikacja Materiału na Portalu następuje automatycznie po zatwierdzeniu
   publikacji przez Profesjonalistę. Informacje o opublikowanych Materiałach
   oraz możliwość wstrzymania publikacji poszczególnych Materiałów jest dostępna
   na Profilu Profesjonalisty/Firmy po zalogowaniu się do Profilu.
  4. Zabronione jest zamieszczane w ramach Portalu, w tym ramach Profili,
   Materiałów, które:

   1. byłyby nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, byłyby zamieszczane w ramach
    Portalu w złej wierze lub w inny sposób byłyby niezgodne z celem
    funkcjonowania Portalu,
   2. naruszałyby dobra osobiste osób trzecich, w szczególności dobra osobiste
    opisywanych osób (np. ośmieszające, zniesławiające),
   3. naruszałyby jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności prawa
    opisywanych osób, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich,
    ochroną patentową, tajemnicą handlową, ochroną danych osobowych lub mające
    związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
   4. byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną
    do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje
    (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń
    powszechnie uznawanych za obraźliwe),
   5. naruszałyby w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego
    prawa, normy społeczne lub obyczajowe
    (np. zawierały treści propagujące przemoc).
  5. Użytkownik zamieszczający Materiały w Portalu oświadcza i gwarantuje,
   że przysługują mu niepodzielnie i bez ograniczeń prawa autorskie, prawa pokrewne,
   prawa do wizerunków oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w stosunku
   do Materiałów zamieszczanych w ramach Portalu, jak również, że Materiały te nie
   naruszają praw osób trzecich, ani nie są niezgodne z obowiązującym prawem.
   Z powyższego tytułu Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność.
  6. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać w Portalu Materiałów,
   które są przedmiotem praw osób trzecich, chyba że Użytkownik posiada oficjalną
   licencję lub zgodę od podmiotu uprawnionego do przesyłania Operatorowi
   lub zamieszczania takich Materiałów.
  7. Użytkownik, poprzez zamieszczenie w ramach Portalu swych Materiałów,
   wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie zawartych w nich treści przez
   innych Użytkowników, w zakresie dozwolonego użytku.
  8. Użytkownik oświadcza, że w związku z zamieszczeniem w ramach Portalu swych
   Materiałów nie będzie podejmował jakichkolwiek działań przeciwko Operatorowi,
   w szczególności nie będzie żądał z tego tytułu wynagrodzenia.
  9. Profesjonalista/Firma ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Materiałów
   zamieszczanych w ramach Portalu przez siebie lub przez działających
   w jej imieniu Użytkowników.
  10. Operator zastrzega sobie prawo do usuwania Materiałów zamieszczanych w ramach
   Portalu, co do których, bazując na własnych źródłach lub opierając się na
   doniesieniach Użytkowników bądź innych osób lub organów stwierdzono, że mogą one
   stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
   Niemniej jednak każdy Użytkownik powinien mieć na względzie, że Operator nie
   prowadzi kontroli (sprawdzania) Materiałów zamieszczanych przez Użytkowników
   w ramach Portalu.
  11. W przypadku jakichkolwiek roszczeń zgłaszanych przeciwko Operatorowi przez osoby
   trzecie w związku z zamieszczonymi w ramach Portalu Materiałami, Użytkownik,
   po zawiadomieniu go o tym fakcie przez Operatora, przystąpi niezwłocznie
   do wyjaśnienia sprawy oraz zaspokoi wszelkie roszczenia zgłoszone przez osoby
   trzecie, jak również pokryje wszelkie ewentualne koszty, które poniesie z tego
   tytułu Operator.
  12. Operator oświadcza, że Materiały zamieszczane w ramach Portalu mają charakter
   wyłącznie informacyjny i nie stanowią interpretacji prawnej, porady, ani nie
   są opinią prawną. Nie wyrażają one także poglądów Operatora i nie powinny być
   utożsamiane z jego działalnością.
 7. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

  1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje w momencie rozpoczęcia korzystania
   z Usług w ramach Portalu i wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki
   niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych
   oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
  2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.
  3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Portalu,
   w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści
   Regulaminu.
  4. Operator może pozbawić Użytkownika będącego Profesjonalistą lub Firmą prawa
   do korzystania z Portalu (blokując lub usuwając jego Profil), jak również
   może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Portalu,
   ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika
   niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:

   1. podał w trakcie rejestracji w ramach Portalu dane niezgodne z prawdą,
    niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa
    osób trzecich,
   2. naruszył zasady bezpieczeństwa Portalu,
    określone w § 3 ust. 2 lit. a) – c) powyżej,
   3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za
    zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub/i
    ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami
    utworzenia Portalu lub godzące w dobre imię Operatora.
  5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Portalu, nie może
   dokonać powtórnej rejestracji w ramach Portalu bez uprzedniej zgody Operatora.
  6. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Portalu,
   w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści
   Regulaminu lub modyfikacji określonych Narzędzi.
 8. Wyłączenia odpowiedzialności

  1. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Materiały zamieszczane
   w ramach Portalu, w tym za ich prawdziwość, aktualność, wartość dla innych
   osób korzystających z Portalu, itd. Operator, w maksymalnym zakresie dozwolonym
   przez obowiązujące przepisy prawa, nie ponosi w szczególności odpowiedzialności
   za szkody spowodowane treścią Materiałów oraz za jakiekolwiek inne szkody
   spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem
   z Portalu – praw osób trzecich.
  2. Operator nie ponosi również odpowiedzialności za:
   1. podanie przez Użytkownika, podczas rejestracji, danych niezgodnych ze
    stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji
    tych danych,
   2. skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła Użytkownika
    zarejestrowanego,
   3. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika
    postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Z faktu, że Portal może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki)
   z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, w tym
   Profesjonalistów/Firm, nie wynika, że Operator ponosi odpowiedzialność za
   działalności tych serwisów lub ich zawartość.
  4. Operator wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Portalu i udostępnianych przez
   niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Profesjonalisty/Firmy.
   Wszelkie umieszczone w Portalu informacje i Materiały, a także dostarczane
   za pośrednictwem Portalu Usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości,
   przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
  5. Wyłączną odpowiedzialność za zgodność podejmowanych przez Profesjonalistów/Firmy
   w ramach Portalu działań z przepisami regulującymi zasady wykonywania określonych
   zawodów (o randze ustawowej oraz przepisów o charakterze korporacyjnym)
   ponoszą Profesjonaliści/Firmy.
  6. Operator nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania
   zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Portalu, zobowiązań oraz
   zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
  7. W przypadku otrzymania przez Operatora urzędowego zawiadomienia lub uzyskania
   wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych
   dostarczonych przez Użytkownika, w tym Profesjonalistę/Firmę i uniemożliwienia
   dostępu do tych danych, Operator nie ponosi odpowiedzialności względem tego
   Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
  8. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Operator odpowiada wyłącznie
   za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Operatora. Wyłączona jest
   odpowiedzialność Operatora za utracone korzyści.
 9. Zasady płatności

  1. Korzystanie z Profilu Podstawowego przez Użytkownika nie wymaga uiszczenia opłaty.
  2. Płatności za utworzenie i utrzymywanie Profilu Premium odbywają się
   w następującej formie:

   1. za każdy miesiąc korzystania z Profilu Premium Użytkownik powinien uiścić
    opłatę zgodną z cennikiem Usług dostępnym na stronie www.prawos.pl/cennik;
   2. w wyznaczonym przez Operatora okresie testowym począwszy od dnia dokonania
    zakupu subskrypcji Profilu Premium, Użytkownik może korzystać
    z Profilu Premium bez konieczności uiszczania opłaty. Testowa subskrypcja
    Profilu Premium wygasa z upływem okresu testowego.
  3. Płatności, o których mowa w ust. 2 lit. a. dokonywane są z góry w terminie
   określonym na fakturze przesłanej do Użytkownika zgodnie z cennikiem Usług
   dostępnym na stronie www.prawos.pl/cennik.
  4. Płatności należy dokonywać za pomocą platformy transferuj.pl lub w inny sposób
   określony na stronach Portalu.
  5. Operator nie dokonuje automatycznego przedłużenia możliwości korzystania
   z Profilu Użytkowników. Po upływie terminu, który został opłacony, Profil
   zostaje dezaktywowany i nie jest możliwe korzystanie z niego przez Użytkowników.
   Jeżeli Użytkownik uiści opłatę zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału
   w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu dezaktywacji Profilu, Profil
   Użytkownika zostaje ponownie aktywowany. W przypadku gdy opłata nie zostanie
   uiszczona w trakcie ww. 14-dniowego terminu, Profil Użytkownika zostanie
   całkowicie usunięty.
 10. Reklamacje oraz kontakt z Operatorem

  1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu należy składać na adres poczty
   elektronicznej: kontakt@prawos.pl
  2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko Użytkownika,
   adres poczty elektronicznej (w przypadku Użytkowników zarejestrowanych adres
   podany podczas rejestracji), jak również dokładny opis i powód reklamacji.
  3. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania
   oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej,
   o sposobie jej rozpatrzenia.
  4. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia
   Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację
   o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika
   przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
  5. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu
   nie będą przez Operatora rozpatrywane.
  6. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania Portalu
   można kierować pocztą elektroniczną na adres
   kontakt@prawos.pl lub korzystając
   z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem
   https://prawos.pl/kontakt/.
 11. Postanowienia końcowe

  1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, podyktowanych
   w szczególności względami technicznymi, prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia
   Usług.
  2. Operator zamieści informację o zmianie Regulaminu na stronach Portalu oraz
   poinformuje bezpośrednio zarejestrowanych Użytkowników o jego zmianie wysyłając
   wiadomość na wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji adres e-mail lub
   poprzez zamieszczenie informacji bezpośrednio w jego Profilu. Doręczenie tekstu
   Regulaminu po dokonaniu zmian nastąpi poprzez umieszczenie tekstu jednolitego
   Regulaminu na stronach Portalu.
  3. Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez
   Operatora, który to termin nie może być krótszy niż 14 dni od momentu
   udostępnienia jego treści.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
   prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
   1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, ze zm.),
   ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
   (t.j. Dz. U. Nr 90, poz. 631, ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
   o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, ze zm.)
   oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 ro świadczeniu usług drogą elektroniczną
   (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.).
  5. Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu
   w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronach Portalu,
   w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  6. Regulamin zastępuje Regulamin z dnia 24.08.2015 r. i wchodzi w życie po 14
   dniach od dnia jego udostępnienia na Portalu, tj. z dniem 17.03.2017r.