Regulamin

Regulamin portalu Prawos.pl

 1. Definicje

  1. Firma – Użytkownik będący osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub spółką prawa cywilnego, który świadczy profesjonalne usługi prawne i jest stroną Umowy.
  2. Materiał – jakikolwiek tekst, zdjęcie, obraz lub innego rodzaju dane, zmieszczone w ramach Portalu przez Użytkownika.
  3. Narzędzia – wszelkie narzędzia udostępnione Użytkownikom w ramach Portalu, w szczególności: moduł zamieszczania Materiałów, moduł wystawiania opinii i ocen przez Użytkowników, moduł zgłaszania naruszenia Regulaminu.
  4. Operator – właściciel i operator Portalu: spółka pod firmą STEINFELD Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Aleksandra Fredry 15e, kod pocztowy 30-605, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS: 0000562654 posiadająca numer REGON: 361752690 i numer NIP: 6793112581.
  5. Portal – platforma udostępniona poprzez sieć Internet, dostępna pod adresem www.prawos.pl.
  6. Profesjonalista – Użytkownik będący adwokatem, radcą prawnym, notariuszem, komornikiem, doradcą podatkowym, notariuszem, komornik, firmą detektywistyczną, mediatorem, kancelarią prawną, księgowym, tłumaczem, firmą windykacyjną, firmą odszkodowawczą lub syndykiem, który jest stroną Umowy.
  7. Profil (Konto prawnika) – zbiór informacji na temat Profesjonalisty/Firmy umieszczony w Portalu w postaci podstrony Portalu posiadającej unikalny adres URL. Portal umożliwia Użytkownikowi korzystanie w dwóch rodzajów Profili:
   1. Profilu Podstawowego;
   2. Profilu Premium.
  8. Profil Podstawowy - Profil, którego założenie jest bezpłatne zgodnie z § 9 pkt. 1. Regulaminu.
  9. Profil Premium - Profil wyróżniony na Portalu zgodnie z § 5 pkt. 15. Regulaminu, którego założenie związane jest z uiszczeniem opłaty zgodnie z § 9 pkt 2. Regulaminu.
  10. Regulamin – niniejszy „Regulamin portalu prawos.pl”, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.).
  11. Umowa – oznacza wiążącą Operatora z Profesjonalistą/Firmą umowę dotyczącą utworzenia i korzystania z Profilu, o treści określonej niniejszym Regulaminem.
  12. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
  13. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu, w tym osoba która (i) dokonała rejestracji w Portalu (tj. Profesjonalista lub osoba działająca w imieniu i na rzecz Firmy), (ii) opublikowała informację lub opinię o Profesjonaliście/Firmie, (iii) wystawiła ocenę dotyczącą jakości usług świadczonych przez Profesjonalistę/Firmę, (iv) skorzystała z funkcjonalności zadawania pytań Profesjonalistom lub (v) skorzystała z modułu „Pomoc prawnika”.
 2. Postanowienia ogólne

  1. Operator świadczy między innymi następujące Usługi:
   1. udostępnia wyszukiwarkę Profesjonalistów i Firm skatalogowanych m.in. według województw, miast i kategorii świadczonych usług, obszarów prawa, znajomości języków obcych, znajomości prawa obcego;
   2. umożliwia Profesjonalistom i Firmom tworzenie Profili i zamieszczanie w ich ramach Materiałów, z wykorzystaniem Narzędzi, a także m.in. podawanie i korygowanie informacji o sobie;
   3. umożliwia Użytkownikom publikowanie informacji i opinii o Profesjonalistach/Firmach, a także wystawianie ocen dotyczących jakości świadczonych przez nich usług;
   4. umożliwia skontaktowanie się Użytkowników z wybranym Profesjonalistą/Firmą, który udostępnił taką możliwość w ramach swojego Profilu;
   5. umożliwia skorzystanie - za pośrednictwem formularza "Pomoc prawnika" - z pomocy Operatora w znalezieniu Profesjonalisty/Firmy, którego profil działalności odpowiada problemowi prawnemu opisanemu w formularzu przez Użytkownika. Pomoc Operatora polega na analizie opisanego przez Użytkownika problemu prawnego, a także ustaleniu jakiego obszaru prawa dotyczy problem oraz do której grupy Profesjonalistów/Firm (adwokat, radca prawny, notariusz, komornik, doradza podatkowy, syndyk) Użytkownik może zostać skierowany.
  2. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do części ogólnodostępnej Portalu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania rejestracji w Portalu.
  3. Poprzez fakt korzystania z Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego wszystkie postawienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
  4. Korzystanie z Portalu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. zastosowania przeglądarek Google Chrome 44, Mozilla Firefox 39, Internet Explorer 11 lub nowszych z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi np. Java Scriptu, apletów Java,
   2. zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania np. Flash, Quicktime, Acrobat Reader, programy dekompresujące, itp.,
   3. Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1366 x 768.
  5. Korzystanie przez Użytkowników z Portalu, w szczególności z wyszukiwarki Profesjonalistów i Firm oraz innych zasobów Portalu (w tym Materiałów) i Narzędzi, jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem rozdziału 9.
  6. Operator informuje, że zamieszczanie Materiałów w ramach Profili Profesjonalistów/Firm, a także publikowanie informacji i opinii o Profesjonalistach/Firmach przez Użytkowników odbywa się na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Ogólne zasady korzystania z Portalu

  1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Portalu „Prawos.pl”, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Operatora.
  2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
   1. korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub/i umieszczanie w Portalu nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spam); korzystanie z Profili innych Użytkowników lub udostępnianie swojego Profilu innym Użytkownikom; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł innych Użytkowników; uzyskiwanie dostępu do Portalu lub Materiałów przy pomocy innych środków niż interfejs udostępniony przez Operatora,
   3. korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Operatora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
   4. korzystania z wszelkich treści (w tym Materiałów) zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie tych treści (w tym Materiałów) w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
  3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik korzysta z Portalu w sposób niezgodny z Regulaminem, a w szczególności dopuszcza się działań opisanych w pkt. 2. lit. a) – d) powyżej, Operator może niezwłocznie zablokować jego Profil, ma również prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
  4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w ramach Portalu przy pomocy ważnego loginu oraz hasła.
  5. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora, w sposób określony w § 10 ust. 6 poniżej lub za pomocą dostępnych Narzędzi, o każdym przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności naruszenia zasad związanych z zamieszczaniem w Portalu Materiałów.
 4. Dodawanie opinii o Profesjonalistach i Firmach oraz Materiałach

  1. Dodawanie opinii o Profesjonalistach/Firmach jest możliwe w ramach Profili tych Profesjonalistów/Firm poprzez dodanie opinii jako gość; w tym celu Użytkownik powinien w ramach odpowiedniego formularza podać swoją nazwę (pseudonim) i adres e-mail, przy czym wyłącznie nazwa Użytkownika i treść opinii zostaną wyświetlone na stronie Profilu, natomiast podany e-mail służy jedynie do weryfikacji Użytkownika i pozostanie niewidoczny dla innych Użytkowników Portalu.
  2. Dodawanie opinii o Materiałach jest możliwe poprzez:
   1. dodanie opinii za pośrednictwem platformy Facebook (tj. międzynarodowej platformy służącej do komentowania zintegrowanej poprzez media społecznościowe); w tym celu konieczne jest dokonanie przez Użytkownika uprzedniej rejestracji w ramach wybranego serwisu społecznościowego; przy opinii dodanej w Profilu Profesjonalisty/Firmy przez zarejestrowanego użytkownika Facebook zostaną wyświetlone jego dane oraz zdjęcie przypisane do profilu użytkownika utworzonego w ww. serwisie społecznościowym;
   2. dodanie opinii jako gość; w tym celu Użytkownik powinien w ramach odpowiedniego formularza podać swoją nazwę (pseudonim) i adres e-mail, przy czym wyłącznie nazwa Użytkownika i treść opinii zostaną wyświetlone na stronie Profilu, natomiast podany e-mail służy jedynie do weryfikacji Użytkownika i pozostanie niewidoczny dla innych Użytkowników Portalu.
  3. Opinie i informacje o Profesjonalistach/Firmach mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Profesjonalisty/Firmy.
  4. Opinie i informacje o Profesjonalistach/Firmach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika. Opinie i informacje nie mogą opierać się na relacjach osób trzecich.
  5. Niedozwolone jest wielokrotne zamieszczanie przez jednego Użytkownika opinii dotyczących tej samej usługi Profesjonalisty/Firmy (np. tej samej porady prawnej).
  6. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu.
  7. Niedozwolone jest umieszczanie opinii przez Profesjonalistów/Firmy na własnych Profilach oraz jakiekolwiek próby manipulacji opiniami, informacjami i ocenami.
  8. Niedozwolone jest umieszczanie opinii, które nie są zgodne z prawdą.
  9. Informacje i opinie nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, itp.
  10. Użytkownik oświadcza, że wystawiona przez niego opinia jest prawdziwa.
  11. Operator ma prawo odmówić opublikowania opinii i informacji, a już opublikowane opinie i informacje usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia opinii lub informacji Użytkownikowi w stosunku do Operatora nie przysługuje jakiekolwiek roszczenia.
  12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji i opinii przekazywanych przez Użytkowników lub Profesjonalistów/Firmy.
  13. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zapytań zadawanych Profesjonalistom/Firmom.
 5. Profile Profesjonalistów i Firm

  1. Utworzenie Profilu nowego Profesjonalisty/Firmy możliwe jest poprzez:
   1. skorzystanie z panelu rejestracyjnego, udostępnionego przez Operatora w ramach Portalu; rejestracja w ramach Portalu następuje po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz ich zatwierdzeniu,
   2. przekazanie Operatorowi drogą mailową na adres kontakt@prawos.pl informacji wymaganych do utworzenia Profilu; w takim przypadku Operator utworzy na rzecz Profesjonalisty/Firmy Profil w oparciu o przekazane informacje.
  2. Utworzenie Profilu wymaga podania co najmniej podstawowych informacji, które obejmują: tytuł zawodowy, imię i nazwisko, województwo, miejscowość, obszar prawa właściwy dla działalności Profesjonalisty/Firmy, opis działalności Profesjonalisty/Firmy, a także dane adresowe i kontaktowe miejsca świadczenia usług prawnych. Profesjonalista/Firma może w ramach Profilu umieszczać także inne informacje, w tym Materiały.
  3. Profesjonalista/Firma ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych.
  4. Profesjonalista/Firma zobowiązana jest do:
   1. podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich,
   2. aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych; aktualizacji danych dokonuje się w ramach Profilu Profesjonalisty/Firmy,
   3. zachowania w tajemnicy hasła oraz nieudostępniania go innym osobom.
  5. Warunkiem dokonania rejestracji jest potwierdzenie przez Profesjonalistę/Firmę, że zapoznała się ona z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia bez zastrzeżeń.
  6. Z chwilą zatwierdzenia formularza rejestracyjnego osoba dokonująca rejestracji w imieniu Firmy oświadcza, że jest osobą uprawnioną do reprezentacji Firmy, w imieniu której akceptuje Regulamin.
  7. Dostęp do Profilu Profesjonalisty/Firmy w ramach Portalu jest możliwy niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. Użycie prawidłowego loginu oraz hasła jest konieczne przy każdorazowym logowaniu się do Profilu Profesjonalisty/Firmy.
  8. Jeden Profesjonalista/Firma może utworzyć jeden Profil dla każdej fizycznej lokalizacji (miejscowości) w której prowadzi działalność zawodową. Profil Profesjonalisty/Firmy może dotyczyć tylko jednej fizycznej lokalizacji Placówki. Jeżeli Placówka ma kilka fizycznych lokalizacji, to każda z tych lokalizacji powinna zostać objęta osobnym Profilem. Profesjonalista zatrudniony lub współpracujący z Firmą może posiadać swój własny Profil niezależnie od istnienia Profilu tej Firmy. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Profesjonalistów chyba, że kilku Profesjonalistów wykonuje działalność w ramach jednej Firmy. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Firm. Profile powtarzające się będą usuwane.
  9. W ramach Profilu Profesjonalista/Firma otrzymuje dodatkowe uprawnienia, a w szczególności może:
   1. edytować informacje o sobie;
   2. dodawać zdjęcia;
   3. odpowiadać na opinie - dotyczące Profilu Profesjonalisty/Firmy oraz opublikowanych przez Profesjonalistę/Firmę Materiałów - wystawione przez Użytkowników w formie komentarzy;
   4. odpowiadać na zadane przez Użytkowników pytania.
  10. Operator ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Profesjonalisty/Firmy, a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.
  11. W ramach Profilu możliwe jest zamieszczanie logotypu Profesjonalisty/Firmy. Profesjonalista/Firma wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie tego logotypu, zamieszczonego w Portalu przez siebie lub osobę upoważnioną. W przypadku gdy na logotyp Placówki udzielono prawa ochronnego na znak towarowy, Profesjonalista/Firma wyraża zgodę na korzystanie z tego logotypu w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług przez Operatora. Zabronione jest zamieszczanie logotypów nielicujących z charakterem Portalu. Logotypy niespełniające powyższego kryterium mogą zostać usunięte przez Operatora bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia posiadacza Profilu o tym fakcie.
  12. Operator informuje, że weryfikuje wszystkich nowo zarejestrowanych Użytkowników w oparciu o dane pochodzące z oficjalnych rejestrów poszczególnych samorządów zawodowych Profesjonalistów. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych podczas rejestracji oraz co do posiadanych uprawnień do wykonywania wskazanego podczas rejestracji zawodu, Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Portalu oraz prawo do dezaktywowania Profilu do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane lub dostarczenia Operatorowi potwierdzenia posiadanych uprawnień. Operator wskaże Użytkownikowi sposób uprawdopodobnienia danych lub uprawnień w wiadomości przesłanej na adres email podany przez Użytkownika podczas rejestracji.
  13. Zmiana statusu Profilu z Profilu Podstawowego na Profil Premium następuje poprzez: (i) złożenie dyspozycji zakupu subskrypcji Profilu Premium w panelu logowania Użytkownika; (ii) złożenie dyspozycji zakupu subskrypcji Profilu Premium drogą mailową lub telefoniczną u konsultanta Portalu.
  14. Subskrypcja Profil Premium wygasa po upływie okresu, na jaki została wykupiona, i nie przedłuża się automatycznie. Użytkownik może przedłużyć subskrypcję Profilu Premium na dalszy okres poprzez: (i) złożenie dyspozycji przedłużenia subskrypcji Profilu Premium w panelu logowania Użytkownika; (ii) złożenie dyspozycji przedłużenia subskrypcji Profilu Premium drogą telefoniczną lub mailową u konsultanta Portalu.
  15. Profil Premium wyróżniony jest na Portalu poprzez: pozycję na górze wyników wyszukiwania; promowanie kancelarii w polu Rekomendowane kancelarie; kontekstowe wyświetlanie kancelarii w treści publikacji prawniczych. Użytkownik Profilu Premium ma dostęp do zaawansowanych statystyk odwiedzin profilu, korzysta z obsługi marketingowej Portalu oraz z pomocy osobistego doradcy ds. marketingu prawniczego.
 6. Zasady zamieszczania Materiałów

  1. Każdy Profesjonalista/Firma ma możliwość umieszczania na stronach Portalu Materiałów (w tym artykułów, polemik oraz filmów instruktażowych), zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, korzystając z odpowiednich Narzędzi.
  2. W przypadku Materiałów publikowanych poza Profilem Profesjonalisty/Firmy, Profesjonalista/Firma samodzielnie przyporządkowuje publikowany Materiał do odpowiedniej kategorii tematycznej oraz słowom kluczowym (tzw. „tagi”) oraz dodaje zdjęcie główne.
  3. Publikacja Materiału na Portalu następuje automatycznie po zatwierdzeniu publikacji przez Profesjonalistę. Informacje o opublikowanych Materiałach oraz możliwość wstrzymania publikacji poszczególnych Materiałów jest dostępna na Profilu Profesjonalisty/Firmy po zalogowaniu się do Profilu.
  4. Zabronione jest zamieszczane w ramach Portalu, w tym ramach Profili, Materiałów, które:
   1. byłyby nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, byłyby zamieszczane w ramach Portalu w złej wierze lub w inny sposób byłyby niezgodne z celem funkcjonowania Portalu,
   2. naruszałyby dobra osobiste osób trzecich, w szczególności dobra osobiste opisywanych osób (np. ośmieszające, zniesławiające),
   3. naruszałyby jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności prawa opisywanych osób, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich, ochroną patentową, tajemnicą handlową, ochroną danych osobowych lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
   4. byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),
   5. naruszałyby w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierały treści propagujące przemoc).
  5. Użytkownik zamieszczający Materiały w Portalu oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu niepodzielnie i bez ograniczeń prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do wizerunków oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w stosunku do Materiałów zamieszczanych w ramach Portalu, jak również, że Materiały te nie naruszają praw osób trzecich, ani nie są niezgodne z obowiązującym prawem. Z powyższego tytułu Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność.
  6. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać w Portalu Materiałów, które są przedmiotem praw osób trzecich, chyba że Użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od podmiotu uprawnionego do przesyłania Operatorowi lub zamieszczania takich Materiałów.
  7. Użytkownik, poprzez zamieszczenie w ramach Portalu swych Materiałów, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie zawartych w nich treści przez innych Użytkowników, w zakresie dozwolonego użytku.
  8. Użytkownik oświadcza, że w związku z zamieszczeniem w ramach Portalu swych Materiałów nie będzie podejmował jakichkolwiek działań przeciwko Operatorowi, w szczególności nie będzie żądał z tego tytułu wynagrodzenia.
  9. Profesjonalista/Firma ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Materiałów zamieszczanych w ramach Portalu przez siebie lub przez działających w jej imieniu Użytkowników.
  10. Operator zastrzega sobie prawo do usuwania Materiałów zamieszczanych w ramach Portalu, co do których, bazując na własnych źródłach lub opierając się na doniesieniach Użytkowników bądź innych osób lub organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Niemniej jednak każdy Użytkownik powinien mieć na względzie, że Operator nie prowadzi kontroli (sprawdzania) Materiałów zamieszczanych przez Użytkowników w ramach Portalu.
  11. W przypadku jakichkolwiek roszczeń zgłaszanych przeciwko Operatorowi przez osoby trzecie w związku z zamieszczonymi w ramach Portalu Materiałami, Użytkownik, po zawiadomieniu go o tym fakcie przez Operatora, przystąpi niezwłocznie do wyjaśnienia sprawy oraz zaspokoi wszelkie roszczenia zgłoszone przez osoby trzecie, jak również pokryje wszelkie ewentualne koszty, które poniesie z tego tytułu Operator.
  12. Operator oświadcza, że Materiały zamieszczane w ramach Portalu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią interpretacji prawnej, porady, ani nie są opinią prawną. Nie wyrażają one także poglądów Operatora i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
 7. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

  1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje w momencie rozpoczęcia korzystania z Usług w ramach Portalu i wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
  2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.
  3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Portalu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu.
  4. Operator może pozbawić Użytkownika będącego Profesjonalistą lub Firmą prawa do korzystania z Portalu (blokując lub usuwając jego Profil), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Portalu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:
   1. podał w trakcie rejestracji w ramach Portalu dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
   2. naruszył zasady bezpieczeństwa Portalu, określone w § 3 ust. 2 lit. a) – c) powyżej,
   3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub/i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Portalu lub godzące w dobre imię Operatora.
  5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Portalu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w ramach Portalu bez uprzedniej zgody Operatora.
  6. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Portalu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu lub modyfikacji określonych Narzędzi.
 8. Wyłączenia odpowiedzialności

  1. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Materiały zamieszczane w ramach Portalu, w tym za ich prawdziwość, aktualność, wartość dla innych osób korzystających z Portalu, itd. Operator, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody spowodowane treścią Materiałów oraz za jakiekolwiek inne szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Portalu – praw osób trzecich.
  2. Operator nie ponosi również odpowiedzialności za:
   1. podanie przez Użytkownika, podczas rejestracji, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych,
   2. skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła Użytkownika zarejestrowanego,
   3. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Z faktu, że Portal może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, w tym Profesjonalistów/Firm, nie wynika, że Operator ponosi odpowiedzialność za działalności tych serwisów lub ich zawartość.
  4. Operator wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Portalu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Profesjonalisty/Firmy. Wszelkie umieszczone w Portalu informacje i Materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Portalu Usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
  5. Wyłączną odpowiedzialność za zgodność podejmowanych przez Profesjonalistów/Firmy w ramach Portalu działań z przepisami regulującymi zasady wykonywania określonych zawodów (o randze ustawowej oraz przepisów o charakterze korporacyjnym) ponoszą Profesjonaliści/Firmy.
  6. Operator nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Portalu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
  7. W przypadku otrzymania przez Operatora urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, w tym Profesjonalistę/Firmę i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Operator nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
  8. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Operator odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Operatora. Wyłączona jest odpowiedzialność Operatora za utracone korzyści.
 9. Zasady płatności

  1. Korzystanie z Profilu Podstawowego przez Użytkownika nie wymaga uiszczenia opłaty.
  2. Płatności za utworzenie i utrzymywanie Profilu Premium odbywają się w następującej formie:
   1. za każdy miesiąc korzystania z Profilu Premium Użytkownik powinien uiścić opłatę zgodną z cennikiem Usług dostępnym na stronie www.prawos.pl/cennik;
   2. w wyznaczonym przez Operatora okresie testowym począwszy od dnia dokonania zakupu subskrypcji Profilu Premium, Użytkownik może korzystać z Profilu Premium bez konieczności uiszczania opłaty. Testowa subskrypcja Profilu Premium wygasa z upływem okresu testowego.
  3. Płatności, o których mowa w ust. 2 lit. a. dokonywane są z góry w terminie określonym na fakturze przesłanej do Użytkownika zgodnie z cennikiem Usług dostępnym na stronie www.prawos.pl/cennik.
  4. Płatności należy dokonywać za pomocą platformy transferuj.pl lub w inny sposób określony na stronach Portalu.
  5. Operator nie dokonuje automatycznego przedłużenia możliwości korzystania z Profilu Użytkowników. Po upływie terminu, który został opłacony, Profil zostaje dezaktywowany i nie jest możliwe korzystanie z niego przez Użytkowników. Jeżeli Użytkownik uiści opłatę zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu dezaktywacji Profilu, Profil Użytkownika zostaje ponownie aktywowany. W przypadku gdy opłata nie zostanie uiszczona w trakcie ww. 14-dniowego terminu, Profil Użytkownika zostanie całkowicie usunięty.
 10. Reklamacje oraz kontakt z Operatorem

  1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu należy składać na adres poczty elektronicznej: kontakt@prawos.pl
  2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej (w przypadku Użytkowników zarejestrowanych adres podany podczas rejestracji), jak również dokładny opis i powód reklamacji.
  3. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.
  4. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
  5. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Operatora rozpatrywane.
  6. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania Portalu można kierować pocztą elektroniczną na adres kontakt@prawos.pl lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://prawos.pl/kontakt/.
 11. Postanowienia końcowe

  1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, podyktowanych w szczególności względami technicznymi, prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia Usług.
  2. Operator zamieści informację o zmianie Regulaminu na stronach Portalu oraz poinformuje bezpośrednio zarejestrowanych Użytkowników o jego zmianie wysyłając wiadomość na wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji adres e-mail lub poprzez zamieszczenie informacji bezpośrednio w jego Profilu. Doręczenie tekstu Regulaminu po dokonaniu zmian nastąpi poprzez umieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu na stronach Portalu.
  3. Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operatora, który to termin nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia jego treści.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, ze zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. Nr 90, poz. 631, ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 ro świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.).
  5. Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronach Portalu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  6. Regulamin zastępuje Regulamin z dnia 24.08.2015 r. i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia jego udostępnienia na Portalu, tj. z dniem 17.03.2017r.

Dołącz do największej wyszukiwarki prawników

Ponad 500 000 potencjalnych klientów

Poznaj szczegóły oferty