Bezpodstawne zwolnienie pracownika
Prawo pracy / Wrzesień 13, 2016

Bezpodstawne zwolnienie pracownika przez pracodawcę powoduje, że pracownikowi przysługują specjalne przywileje. Przede wszystkim może żądać przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach, ubiegać się o odszkodowanie lub wypłacenie wynagrodzenia za czas w którym pozostawał bez pracy. Zwolnienie z pracy Do rozwiązania umowy między pracownikiem, a pracodawcą może dojść w kilku przypadkach: w razie winy pracownia gdy narusza podstawowe obowiązki, dopuści się przestępstwa, w razie utraty prawa do wykonywania zawodu, niezdolność pracownika do pracy przez minimum 6 miesięcy, długotrwałe nieobecności, za porozumieniem stron, wygaśnięcie umowy z powodu czasu na jaki została zawarta. Bezpodstawne zwolnienie pracownika z pracy Z bezpodstawnym zwolnieniem z pracy mamy do czynienia w momencie, w którym wiadomość o rozwiązaniu umowy została nam przekazana w odpowiedniej formie, ale argument w niej jest bezzasadny. Wówczas mamy prawo odwołać się w terminie 7 dni, składając pozew do Sądu Rejonowego. Termin liczy się od momentu dostarczenia pisma z wypowiedzeniem umowy.  Należy pamiętać, że są pracownicy, którzy podlegają specjalnej ochronie przed zwolnieniem: kobiety w ciąży lub na urlopie macierzyńskim oraz osoby, którym do osiągnięcia wieku emerytalnego pozostało nie więcej niż 4 lata. Czego może żądać zwolniony pracownik ? przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach; orzeka o tym Sąd Pracy. Powinien on zostać przywrócony dokładnie…

Czym jest mobbing?
Prawo pracy / Maj 20, 2016

Mobbing to pojęcie wywodzące się od angielskiego słowa „mob”, które oznacza tłum, natłok. Regulacja mobbingu pojawiła się w Kodeksie pracy w 2003 roku, definicja jest dość ogólna, co w praktyce powoduje, że często inaczej owo pojęcie rozumieją pracownicy, a inaczej pracodawcy. Czy można i jak przeciwdziałać mobbingowi? Co nazywamy mobbingiem? Zdarza się, iż ci pierwsi mobbing rozumieją zbyt szeroko, natomiast pracodawcy czasami nie zdają sobie sprawy z ciążących na nich obowiązkach. Bywa również, że przełożeni, ale także szeregowi pracownicy dopuszczają się mobbingu wobec współpracowników nieświadomie. Na początku należy zaznaczyć, że zagadnienie mobbingu jest opisane w Kodeksie pracy, a więc odnosi się ono do stosunku pracy. Nie możemy stosować przepisów mobbingowych do osób świadczących czynności na podstawie umów zlecenie czy umów o dzieło. Takie osoby nie podlegają rygorom prawa pracy, jednak nie oznacza to, że pozostają bez ochrony. Jeżeli określone zjawisko wyczerpuje znamiona mobbingu, to wówczas ochrony należy szukać na gruncie kodeksu cywilnego i kwestii naruszania dóbr osobistych. Wśród przepisów mówiących o obowiązkach pracodawcy odnajdziemy artykuł 94(indeks)3 , który stanowi: 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. § 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną…

Zmiany w umowach o pracę na czas określony
Prawo pracy / Luty 25, 2016

22 lutego 2016 r. weszła w życie nowelizacja przepisów Kodeksu pracy dotyczących m.in. zmiany w umowach o pracę na czas określony. Co się zmienia, jakie będą konsekwencje noweli? O tym poniżej.   Główne zmiany w umowach o pracę na czas określony: Umowa na czas określony będzie mogła zostać rozwiązana przez każdą ze stron za wypowiedzeniem, w każdym czasie. Likwidacja umowy na czas wykonania określonej pracy. Łączna liczba umów na czas określony nie będzie mogła przekroczyć 3, a czas na który umowy zostaną zawarte, 33 miesięcy.   Zmiana nr 1 Rozwiązywanie umów na czas określony Zgodnie z treścią ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 1220), dalej jako „ustawa zmieniająca”, z dniem 22 lutego 2016 r. nastąpi uchylenie art. 33 Kodeksu pracy, który brzmiał: Art. 33. Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. natomiast art. 32 § 1 kp otrzyma nowe brzmienie: art. 32 § 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. zamiast art. 32 § 1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na: 1) okres próbny;…

Mobbing
Prawo pracy / Wrzesień 8, 2015

Mobbing Mobbing zgodnie z przepisami kodeksu pracy oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. W ogólności jest to zespół nieetycznych zachowań w stosunku do pracownika przez jedną osobę lub grupę osób, które charakteryzują się terrorem psychicznym np. uniemożliwianie swobodnej wypowiedzi, wyśmiewanie się z wypowiedzi, groźby, nękanie smsami, listami, e – mailami o nieodpowiedniej w stosunku do pracownika treści, unikanie rozmów z pracownikiem, uniemożliwianie kontaktów pracownika ze współpracownikami, szerzenie nieprawdziwych i obraźliwych opinii o pracowniku, plotkowanie, wyśmiewanie wyglądu zewnętrznego czy poglądów pracownika, utrudnianie wykonywania pracy (odbieranie zadań, przydzielanie zadań na prostych ze względu na kompetencje lub przerastających możliwości pracownika), zlecanie prac szkodliwych dla zdrowia. Za mobbing według Międzynarodowej Organizacji Pracy może zostać uznana nieuzasadniona krytyka, straszenie zwolnieniem z pracy czy nawet przeklinanie w stosunku do pracownika. Mobbing musi być działaniem uporczywym i trwałym, czyli zdarzenie jednorazowe nie może się jako mobbing zakwalifikować. W doktrynie prawa pracy podnosi się, że mobbing musi trwać co najmniej pół roku. Uważam jednak, że jest to za długi okres. Każdy człowiek…