W jakiej formie prowadzić biznes? Część druga – koszty prowadzenia firmy
Prawo gospodarcze / Październik 26, 2017

W poprzedniej publikacji opisałem koszty założenia działalności gospodarczej i wskazałem  na opłaty, jakie przedsiębiorca jest zmuszony ponieść, żeby założyć firmę, biorąc pod uwagę jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną, spółki osobowe i kapitałowe. Jednak jak już wspominałem założenie firmy to dopiero początek – także wydatków ;). Wobec czego przyjrzyjmy się po krótce kosztom, jakie musi ponosić każdy początkujący przedsiębiorca. ZUS Wielu przedsiębiorców – także tych dopiero rozpoczynających swoją drogę w biznesie – zniechęcają wysokie składki odprowadzone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą ustawodawca w okresie 2 lat od momentu rozpoczęcia działalności przewidział preferencyjne stawki w łącznej wysokości 487,90 zł ( stan na 2017 r.). Tzw. „Mały ZUS” ma sprawiać, iż koszty prowadzenia działalności przez pierwsze dwa lata są znacząco niższe niż ma to miejsce w późniejszym czasie. Dla porównania po 2 letnim okresie preferencyjnym łączna miesięczna składka odprowadzana do ZUS wynosi 1172,56 zł (stan na 2017 r.). Jak widać jest to duże ułatwienie dla początkujących przedsiębiorców, pomagające „nabrać wiatru w żagle”. Należy też wspomnieć, że osoby pracujące na etacie i uzyskujące z tego tytułu wynagrodzenie nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2017 r. jest to kwota 2000 zł brutto), opłacają z tytułu prowadzonej działalności jedynie składkę…

W jakiej formie prowadzić biznes? Część pierwsza – koszty założenia firmy.
Prawo gospodarcze / Wrzesień 21, 2017

Ostatnio zwróciła się do naszej Kancelarii klientka z wydawałoby się zasadniczym pytaniem – jaką formę prowadzenia działalności gospodarczej najlepiej wybrać? Cóż, nie jest łatwo odpowiedzieć na tak zadane pytanie bez znajomości potrzeb, funduszy i możliwości osoby chcącej założyć działalność, więc odpowiedziałem – to zależy ;) Bynajmniej nie chciałem zbyć stałej klientki wyświechtanym prawniczym zwrotem, ale to faktycznie zależy od wielu czynników. Warto się z nimi zapoznać, aby móc podjąć właściwą decyzję co do wyboru formy prowadzenia działalności w oparciu o potrzeby i oczekiwania związane z prowadzeniem biznesu. Początkowo, planując ten wpis, zakładałem opisanie wszelkich czynników mających wpływ na wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej takich jak: koszty założenia i prowadzenia firmy, decyzyjność w firmach, kwestia odpowiedzialności wspólników oraz członków zarządu, itd. Jednakże mnogość zagadnień, jakie należałoby poruszyć oraz blogowy format narzucający zwięzłe formułowanie myśli nie pozwoli mi zmieścić się w jednym, czy nawet dwóch wpisach. Wobec czego w niniejszym wpisie postaram się w krótki i mam nadzieję przystępny sposób opisać najistotniejsze zagadnienia dotyczące kosztów ponoszonych przez osoby rozpoczynające swoja przygodę z biznesem, a ściślej rzecz ujmując kosztów założenia działalności gospodarczej. Wydaje się, że pierwszą zasadniczą kwestią jaką powinniśmy ustalić przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej jest ocena do czego w zasadzie…

CETA szansą dla małych przedsiębiorstw?
Prawo gospodarcze / Marzec 17, 2017

Umowa o wolnym handlu UE-Kanada przyniesie najwięcej korzyści mniejszym firmom, daje też nowe możliwości rolnikom i producentom żywności – takie zapewnienia można odnaleźć w oświadczeniu KE, która tym samym odpiera zarzuty przeciwników CETA, którzy głoszą, że porozumienie będzie korzystne jedynie dla korporacji.

Jakie są różnice pomiędzy rodzajami spółek wyjaśnia Mecenas Anna Kujawska
Prawo gospodarcze / Grudzień 1, 2016

Wywiad z mec. Anną Kujawską „Kancelaria bliżej ludzi” Pani Mecenas, jakie są kluczowe obszary praktyki Pani kancelarii? Obszar praktyki, w której się zawodowo poruszam jest głęboko wszczepiony w polskie prawo prywatne, z naciskiem na prawo spółek handlowych. Większość klientów Kancelarii to podmioty gospodarcze, jakimi są spółki, w związku z czym zajmuję się przede wszystkim bieżącą obsługą prawną spółek. Na poczet tego można wyliczyć konkretne przedsięwzięcia, m. in. takie jak zakładanie spółki, konstruowanie jej umowy lub statutu pod indywidualne potrzeby wspólników, bieżąca jej obsługa wz. z rozwiązywaniem problemów korporacyjnych, obsługą organów spółki – Zarządu, Rad Nadzorczych i Zgromadzeń Wspólników/Akcjonariuszy, cyklicznymi wpisami do Krajowego Rejestru Sądowego, przekształcenia prawne spółki (podział, połączenie, przekształcenie w inny rodzaj spółki).  Prócz szeroko pojętego prawa spółek sporządzam również indywidualne umowy na potrzeby klientów, a także ich reprezentuję ich przed sądami oraz innymi organami administracji publicznej. Kancelaria specjalizuje się także w prawie spadkowym. Zajmuje się Pani prawem spółek, zatem czy mogłaby Pani przedstawić podstawowe różnice pomiędzy rodzajami spółek? Spółki prawa handlowego funkcjonujące w polskim systemie prawnym zostały odpowiednio skonstruowane na potrzeby istniejącego rynku, w związku z czym każda z nich posiada swoje własne, odróżniające ją od innych cechy. Na chwilę obecną wyróżniamy dwa główne rodzaje spółek, jak spółki…

Ustawa o terminach zapłaty w świadomości przedsiębiorców
Prawo gospodarcze / Czerwiec 30, 2016

Od wejścia w życie nowej ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013, poz. 403) minęło już pół roku. Warto przy tej okazji przypomnieć sobie najważniejszy przywilej, jaki został wprowadzony przez ustawodawcę, czyli możliwość żądania tzw. stałej rekompensaty.

Zgromadzenie wspólników w spółce z.o.o. – kontrola udziałowców nad zwoływaniem
Prawo gospodarcze / Styczeń 19, 2016

Zgromadzenie wspólników w spółce z.o.o. – kontrola udziałowców nad zwoływaniem Zgromadzenie Wspólników jest organem spółki do którego przypisane są najważniejsze kompetencje w spółce. Zarząd natomiast jest organem realizującym zdolność do czynności prawnych spółki, uprawnionym do prowadzenia jej spraw oraz reprezentacji. Teoretycznie Zgromadzenie Wspólników zachowuje kontrolę nad zarządem, jednak w praktyce może ona okazać się iluzoryczna jako, że to zarząd co do zasady zwołuje Zgromadzenie Wspólników. W sytuacji więc gdy nie zachodzą przewidziane w art. 240 ksh przesłanki do odbycia zgromadzenia bez formalnego zwołania, wspólnicy mogą zostać postawieni w sytuacji niemożności zgromadzenia się. Nietrudno sobie wobec tego wyobrazić sytuację, gdzie Zarząd zamiast działać w interesie spółki, realizuje swoje partykularne interesy jednocześnie uniemożliwiając wspólnikom wyciągniecie wobec niego konsekwencji, poprzez nie doprowadzanie do zwołania Zgromadzenia Wspólników zmierzającego do podjęcia uchwały dla niego samego niekorzystnej np. o odwołaniu z funkcji członka zarządu. Art. 236 § 1 ksh, wyposażający wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego w prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników, w praktyce jedynie częściowo niweluje negatywne skutki takiej blokady ze strony Zarządu. Zdarza się bowiem, że w reakcji na to żądanie dochodzi wprawdzie do zwołania przez Zarząd w terminie dwóch…

Regulamin zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – tryb uchwalenia oraz zakres spraw jakie powinien regulować
Prawo gospodarcze / Listopad 4, 2015

Regulamin zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – tryb uchwalenia oraz zakres spraw jakie powinien regulować Uchwalenie regulaminu organu zarządzającego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej także „sp. z o.o.”), jakim jest niewątpliwie zarząd, ma na celu przede wszystkim usprawnienie funkcjonowania tegoż organu. Regulamin taki należy uznać za akt wewnętrzny spółki o charakterze organizacyjnym, który nie rodzi po stronie wspólników spółki żadnych praw i obowiązków. Tryb uchwalenia regulaminu zarządu W kodeksie spółek handlowych w części dotyczącej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością brak jest, w przeciwieństwie do spółki akcyjnej (art. 376 § 6 k.s.h.), podstawy prawnej do uchwalenia regulaminu zarządu przedmiotowej spółki kapitałowej. Nie oznacza to jednak, iż taki regulamin nie może zostać uchwalony. W praktyce najczęściej tryb uchwalania regulaminu zarządu reguluje umowa spółki. Umowa spółki z o.o. może przyznać uprawnienie do uchwalenia regulaminu zarządu bądź samemu zarządowi, który to regulamin następnie zatwierdza np. rada nadzorcza lub zgromadzenie wspólników bądź też możliwym jest również powtórzenie w umowie spółki trybu jaki przewidziany jest dla uchwalenia regulaminu zarządu w spółce akcyjnej. Oznacza to zatem, iż wspólnikom spółki przysługuje swoboda w regulowaniu tej kwestii. Rodzaj spraw jakie powinien regulować regulamin zarządu Podkreślenia wymaga fakt, iż nie ma w przepisach prawa określonego zamkniętego katalogu spraw jakie winien normować…