Wypadek na stoku – na jakiej podstawie możemy domagać się odszkodowania?
Prawo cywilne / Marzec 22, 2017

Co prawda ferie już dawno dobiegły końca, ale sezon narciarski trwa nadal w innych krajach. Jednak w czasie szaleństw narciarskich coraz częściej dochodzi do wypadków w których cierpimy zarówno zdrowotnie jak i finansowo. Od kogo wówczas i na jakiej podstawie możemy domagać się odszkodowania za doznaną szkodę i czy warto zaopatrzyć się w dodatkowe ubezpieczenie?

Dobra osobiste – kiedy powstaje roszczenie o ich naruszenie oraz jakie istnieją środki ochrony?
Prawo cywilne / Marzec 22, 2017

Prawo w Polsce w szczególny sposób chroni dobra osobiste. Są to wartości niemajątkowe, niezbywalne, niedziedziczne i ściśle powiązane z konkretną osobą. Kodeks cywilny w art. 23, w katalogu otwartym, wymienia rodzaje dóbr osobistych. Zgodnie z treścią art. 23 Kodeksu cywilnego, do dóbr tych zaliczamy zdrowie, wolność, cześć, swobodę sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnicę korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukową, artystyczną, wynalazczą i racjonalizatorską.

Reklamacja produktu
Prawo cywilne / Wrzesień 19, 2016

Czym jest reklamacja? Reklamacja to wyrażenie przez klienta swojego niezadowolenia z wykonanej usługi czy zakupionego produktu. Jeżeli zakupiony towar nie spełnia oczekiwań konsumenta, może on złożyć reklamację i określić w niej swoje żądania odnośnie doprowadzenia produktu do zgodności z umową lub zwrotu pieniędzy (całości bądź części). Podstawą złożenia reklamacji może być rękojmia albo gwarancja (jeżeli została ona udzielona). Reklamacja na podstawie rękojmi Rękojmia to określona ustawowo odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego za wady prawne lub fizyczne sprzedanej rzeczy. Zgodnie z kodeksem cywilnym, obowiązuje ona z mocy prawa zawsze po zawarciu umowy sprzedaży. Reklamację na podstawie rękojmi należy złożyć do sprzedawcy tzn. przedsiębiorcy, u którego towar został zakupiony. Sprzedawca nie może odmówić przyjęcia reklamacji, chyba że przepisy wprost dają mu takie uprawnienie. Przyczyny złożenia reklamacji na podstawie rękojmi Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć m.in. gdy zakupiona rzecz: nie posiada właściwości charakterystycznych dla tego typu produktu, nie posiada właściwości, o których konsument został zapewniony, nie nadaje się do celu w jakim miała być zastosowana, została wydana w stanie niekompletnym, jest właścicielem jest osoba trzecia, jest obciążona prawem osoby trzeciej. Termin złożenia reklamacji Sprzedawcę należy zawiadomić o niezgodności towaru z umową w ciągu 2 miesięcy od jej zauważenia. Reklamację można złożyć w ciągu…

Czym jest służebność przesyłu?
Prawo cywilne / Styczeń 29, 2016

Nierzadko zdarza się, iż na nieruchomości zostały posadowione albo zaplanowano posadowienie urządzeń przedsiębiorcy przesyłowego (linii wysokiego napięcia, słupów telekomunikacyjnych, rurociągów gazowych, urządzeń wodociągowych, etc.). Jest to tak zwana służebność przesyłu.

Ubezpieczenie OC kadry zarządzającej spółką (D&O)
Prawo cywilne / Październik 19, 2015

Zagrożenie odpowiedzialnością majątkiem osobistym za szkodę wyrządzoną przez kadrę zarządzającą (członków zarządu, członków rady nadzorczej, prokurentów) spółce lub osobom trzecim jest wysoką ceną za sprawowanie władzy. Konsekwencje błędnych decyzji członków organów spółek mogą być jednak dotkliwe także dla podmiotów przez nich zarządzanych-wyrównanie spółce szkody w pełnej wysokość jest przecież naturalnie ograniczone wartością majątku osobistego tych osób. Rozwiązaniem komfortowym zarówno dla członków kadry zarządzającej jak i spółki jest zawarcie ubezpieczenia OC członków organów spółek, popularnie zwanego D&O (ang. Directors & Officers). W ten sposób ciężar odpowiedzialności finansowej zostaje przerzucony na zakład ubezpieczeń. Tym samym członkowie zarządu nie odpowiadają majątkiem osobistym, spółka zaś ma gwarancję pokrycia szkody w całości nawet wtedy, gdy jej wysokość przekracza zdolności kompensacyjne osoby odpowiedzialnej za jej powstanie. Przed skorzystaniem z tego typu oferty należy jednakże mieć na względzie szereg przesłanek wyłączających odpowiedzialność ubezpieczyciela takich jak działanie umyślne a nawet rażące niedbalstwo osoby ubezpieczonej. Nie można także zapominać o tym, że powstanie po stronie ubezpieczyciela odpowiedzialności z tytułu odpowiedzialności OC członków zarządu wymaga dopełniania dodatkowych wymogów formalnych. Przykładowo – Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 30 sierpnia 2011 r. (sygn. akt VI A Ca 1273/10), uznał, że warunkiem niezbędnym w omawianej materii jest podjęcie przez zgromadzenie wspólników…

Jak ogłosić upadłość konsumencką?
Prawo cywilne / Wrzesień 1, 2015

Upadłość konsumencka Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe przewidziane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), które stały się niewypłacalni. Upadłość konsumencka ma z jednej strony na celu oddłużenie niewypłacalnego konsumenta, czyli umorzenie całości lub części długu konsumenta w stosunku do jego wierzycieli, z drugiej zaś odzyskanie należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli. Z instytucji upadłości konsumenckiej nie mogą skorzystać konsumenci, którzy umyślnie sami się przyczynili do swojej niewypłacalności oraz którzy nie wykonują nałożonych na nich obowiązków. Aby skorzystać z w/w instytucji należy w złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości do właściwego sądu upadłościowego. Wniosek taki powinien zawierać: 1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL – dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację; 2) wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika; 3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie; 4) aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników; 5) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty; 6) spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania; 7) listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia,…