WAŻNA INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW!
Publikacje prawne / Maj 24, 2018

Szanowni Państwo, Pragniemy stworzyć nowe możliwości marketingowe dla naszych użytkowników, dlatego przeprowadzamy gruntowną modernizację portalu Prawos.pl. Powrócimy w nowej odsłonie. Subskrypcja pakietów Premium zostaje zawieszona na czas modernizacji i po jej wznowieniu zostanie odpowiednio przedłużona. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem +48 533-523-600. Dbając o Państwa prywatność zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności. Administratorem Państwa danych jest STEINFELD Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Aleksandra Fredry 15e, 30-605 Kraków.  Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@prawos.pl lub telefonicznie pod numerem +48 533 523 600 lub pisemnie na adres: ul. Aleksandra Fredry 15e, 30-605 Kraków.

Nowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce – nowelizacja ustawy z 1 stycznia 2018 roku
Publikacje prawne / Maj 24, 2018

1 stycznia 2018 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zmieniła m.in. dotychczasowe zasady stosowania tzw. procedury uproszczonej oraz wprowadziła zupełnie nowy typ zezwolenia – zezwolenie na pracę sezonową (typu S). Procedura uproszczona W ramach procedury uproszczonej na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi możliwe będzie zatrudnienie w Polsce obywateli 6 państw (Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Armenii i Gruzji) na okres maksymalnie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy do wykonywania prac o charakterze innym niż sezonowy. Wszystkie oświadczenia będą wpisywane do ewidencji oświadczeń przez starostę. Procedura zatrudniania cudzoziemców w trybie uproszczonym jest dwuetapowa i stanowi wyjątek od konieczności uzyskania zezwolenia na pracę przez cudzoziemca. Jakie dokumenty należy złożyć? W pierwszej kolejności pracodawca składa wniosek, który jest wpisywany przez starostę do ewidencji, otrzymując zwrotne potwierdzenie. Wniosek należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce pobytu stałego (art. 88z ust 2). We wniosku należy zamieścić informacje dotyczące m.in. danych pracodawcy, danych cudzoziemca, którego zamierza się zatrudnić, daty rozpoczęcia i okresu wykonywania pracy, rodzaju umowy czy wysokości wynagrodzenia brutto pracownika (art. 88z ust 1). Następnie, dopiero po przyjeździe cudzoziemca do kraju, składana jest…

Zadośćuczynienie za śmierć psa – więź ze zwierzęciem jako dobro osobiste?
Prawo cywilne / Maj 17, 2018

Utrwalony przez lata, zarówno w orzecznictwie jak i w doktrynie, pogląd o niedopuszczalności dochodzenia pieniędzy tytułem zadośćuczynienia za śmierć zwierzęcia staje się powoli nieaktualny. W niedawnym orzeczeniu z 7 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Krakowie przyznał powodowi zadośćuczynienie za poniesione krzywdy spowodowane śmiercią jego pupila. Należy podkreślić, że to nie pierwszy wyrok o takiej treści, który zapadł w ostatnim czasie w polskich sądach.

Czym jest stalking?
Prawo karne / Maj 16, 2018

Zaczyna się od niewinnych sms-ów, rozmów na Facebooku. Z czasem próby kontaktu stają się coraz bardziej natarczywe. Z pozoru niegroźne zachowania mogą przerodzić się w poważne naruszenie prywatności.

Przedsiębiorca bez wpisania numeru PESEL zostanie wykreślony z CEIDG
Pozostałe , Prawo cywilne / Maj 15, 2018

Dokładnie na 19 maja 2018 r. przypada koniec dwuletniego okresu od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w którym to okresie przedsiębiorcy zobowiązani są uzupełnić dane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej poprzez wpisanie swojego numeru PESEL.

Czy każdy może zostać świadkiem incognito?
Prawo karne / Maj 14, 2018

Instytucja świadka anonimowego wprowadzona artykułem 184 Kodeksu postępowania karnego stała się odpowiedzią polskiego ustawodawcy na postępujący proceder zastraszania świadków celem wymuszenia na nich złożenia fałszywych zeznań. Wykorzystanie jej jest możliwe w każdej sprawie, niezależnie od zastosowanej wobec oskarżonego kwalifikacji prawnej. Kiedy można zostać świadkiem incognito i jakie są tego konsekwencje?

5 kroków do RODO. „Must have” dostosowania się do nowej rzeczywistości
Publikacje prawne / Kwiecień 22, 2018

Dzisiejszy wpis był już zaplanowany. Miałam opowiadać o prawie dostępu do danych. Prawda, że ciekawy temat w sam raz do porannej kawki?? Na szczęści jedna z Czytelniczek zadała mi w zeszłym tygodniu pytanie. Pozwolę je sobie przytoczyć: Dzień dobry, mam nietypowe pytanie…Wiem, że Pani regularnie udostępnia materiały w związku z RODO. Niestety dopiero teraz się za to biorę (sklep internetowy). Mam pełno maili w skrzynce z newslettera, wiem, że były wyzwania, ale jak tylko usiadłam to poczułam się bardzo przytłoczona i zestresowana, bo od czego zacząć ogarnąć temat i materiał? Jeśli Ty również czujesz się przytłuczony ilością artykułów, nagrań, materiałów o RODO i nie wiesz, jaki powinien być Twój pierwszy krok, to dzisiejszy wpis jest specjalnie dla Ciebie. Zatem, ruszamy !!!   KROK 1. Przeanalizuj proces przetwarzania danych Brzmi to może mało przystępnie, ale tak naprawdę chodzi o to, abyś wziął kartkę i zapisał jakie dane przetwarzasz i na jakiej podstawie: zgody (w przypadku newslettera), albo realizacji umowy. Ustal skąd pochodzą dane. Jeżeli przetwarzasz na podstawie zgody to sprawdź, czy dane są nadal przetwarzane w celu, dla którego zgoda została udzielona. Obok oczywistych danych, jak imię i adres mailowy, uwzględniłeś także te mniej oczywiste, jak adres IP. Czy są to…

Nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego a prawo własności
Prawo karne / Kwiecień 17, 2018

Jednym z celów postępowania karnego jest uwzględnienie w jego toku prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego przy jednoczesnym poszanowaniu jego godności (art. 2 § 1 pkt 3 k.p.k.). Bez wątpienia szczególną sytuacją jest wspólne zamieszkiwanie oskarżonego i pokrzywdzonego. Jak polski ustawodawca zapobiega sytuacjom, w których ofiara przemocy domowej musiałaby nadal dzielić lokum z oprawcą? Czy nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym nie narusza prawa własności, które – jak napisano w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela – jest nietykalne i święte?

Jak RODO reguluje zgodę dziecka na przetwarzanie jego danych osobowych
Publikacje prawne / Kwiecień 15, 2018

Dzieci są specyficzną grupą podmiotów, których dane są przetwarzane. RODO nie definiuje pojęcia dziecka, dlatego w tej kwestii odwołujemy się do Konwencji o prawach dziecka zgodnie, z którą dzieckiem jest osoba poniżej  18 roku życia (art. 1). Należy rozróżnić, że dziecko poniżej 13 roku życia w ogóle nie ma zdolności prawnej, natomiast osoby w wieku 13-18 lat posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych.   Dziecko i jego zgoda Przetwarzanie danych dziecka w zakresie usług społeczeństwa informacyjnego,  czyli udzielanych na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie odbiorcy usług, jest dopuszczalne na podstawie zgody tego dziecka, ale jeżeli osiągnęło odpowiedni wiek. Mówi o tym art. 8 RODO, który precyzuje, że w zakresie usług społeczeństwa informacyjnego jest dozwolone przetwarzanie danych dziecka na podstawie zgody, gdy dziecko ukończyło 16 lat. Patrząc na to od drugiej strony wydaje się, że jeżeli chcesz przetwarzać dane dziecka w innym celu niż społeczeństwa informacyjnego, wówczas takie przetwarzanie jest niedozwolone w przypadkach, gdy wymagana jest zgoda rodzica  lub opiekuna prawnego. RODO przewiduje uprawnienie dla państw członkowskich, które w przepisach krajowych mogą przewidzieć niższą granicę wiekową niż 16 lat. Ta granica jednak nie może być niższa niż 13 lat. Jednocześnie art. 8 RODO nie przyznaje państwom członkowskim kompetencji m.in….

Maserati jako samochód służbowy – pułapka reguły 1%
Publikacje prawne / Kwiecień 12, 2018

Niemiecki Trybunał Finansowy w Rheinland-Pfalz wyjaśnił w swoim orzeczeniu, że udział w użytkowaniu pojazdu służbowego w pracy lub w życiu prywatnym można wykazać jedynie za pomocą odpowiedniego, właściwie sporządzonego dziennika pokładowego. W przeciwnym wypadku obowiązuje zasada 1%, która często jest niekorzystna.