21.11.2017 | Kategoria: Prawo gospodarcze i handlowe

Przeciwdziałanie korupcji - nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Kodeks etyczny przedsiębiorstwa, klauzula antykorupcyjna, procedura dotycząca prezentów, i inne wymogi przewidziane projektowaną ustawą o jawności życia publicznego.

Przeciwdziałanie korupcji - nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Kolejny projekt w toku.

W związku z konsultowaniem projektu ustawy o jawności życia publicznego, która nałoży na przedsiębiorców nowe obowiązki z zakresu stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych, podpowiadamy, że już teraz warto rozważyć zasadność rozpoczęcia przygotowań do wdrożenia stosownych rozwiązań.

Kto?

Projektowane a opisane poniżej obowiązki będą dotyczyły przedsiębiorców posiadających status co najmniej średnich w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Co?

Uwagę tych przedsiębiorców powinien zwrócić w szczególności nowy katalog wymogów w zakresie stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych. Tu projekt wymienia:

1) niedopuszczanie do tworzenia mechanizmów służących finansowaniu kosztów, udzielania korzyści majątkowych i osobistych, w tym z wykorzystaniem majątku przedsiębiorstwa,

2) zapoznawanie osób zatrudnianych przez przedsiębiorcę z zasadami odpowiedzialności karnej za wskazane w projekcie przestępstwa,

3) umieszczanie w umowach (przy czym projekt nie wprowadza żadnego ograniczenia katalogu umów) klauzul, stanowiących iż żadna część wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy nie zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania korzyści majątkowych i osobistych;

4) opracowanie kodeksu etycznego przedsiębiorstwa, jako deklaracji odrzucającej korupcję, który powinien zostać podpisany przez każdego pracownika, współpracownika i kontrahenta firmy;

5) określenie wewnętrznej procedury i wytycznych dotyczących otrzymywanych prezentów i innych korzyści przez pracowników;

6) niepodejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie w oparciu o działania korupcyjne;

7) opracowanie procedur informowania właściwych organów przedsiębiorcy o propozycjach korupcyjnych.

Zaznaczyć przy tym należy, że powyższy katalog nie ma charakteru zamkniętego.

Dlaczego?

Projekt przewiduje, że przedsiębiorca - który nie będzie stosował wewnętrznych procedur antykorupcyjnych lub stosowane przez niego procedury będą pozorne bądź nieskuteczne i osobie działającej w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy zostaną przedstawione zarzuty popełnienia jednego ze wskazanych w projekcie przestępstw - będzie podlegał karze pieniężnej w wysokości od 10.000,00 do 10.000.000,00 złotych.

Nadto, jeżeli prokurator postawi zarzuty popełnienia przestępstw osobie, która działała w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy, realizując zawartą z nim umowę, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego będzie obowiązany do wszczęcia kontroli tego przedsiębiorcy w zakresie stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych.

Kiedy?

Stan zaawansowania oraz przebieg prac legislacyjnych można obserwować pod adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304351/katalog/12465407#12465407

Termin wprowadzenia nowych obowiązków, pierwotnie został określony na 1 stycznia 2018 roku. Jakkolwiek w ostatnich dniach pojawiła się informacja o możliwości wprowadzenia sześciomiesięcznego vacatio legis. Ewentualne wydłużenie czasu na dostosowanie się przedsiębiorców byłoby dla nich zdecydowanie korzystne, tym bardziej, że niektóre procedury, jak np.: zebranie podpisów pod kodeksem etyki od wszystkich kontrahentów, mogą okazać się zadaniem wyjątkowo czasochłonnym.

r.pr. Anna Lisiecka-Słowińska

Powyższe uwagi mają charakter jedynie informacyjny oraz ogólny i nie stanowią porady prawnej. Porada prawna może zostać udzielona przez adwokata lub radcę prawnego jedynie po gruntownym zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. Jeśli potrzebujesz porady prawnej, pomożemy Ci znaleźć odpowiednią kancelarię lub możesz zadać bezpośrednio pytanie prawnikom poprzez formularz Zadaj pytanie