Prawo zamówień publicznych i mediacje – "Kancelaria bliżej ludzi"

Wrzesień 27, 2016

Radca prawny Bernardeta Podraska prowadzi Kancelarię w Bydgoszczy. Oprócz tego, założyła Ośrodek Mediacji przy bydgoskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie zamówień publicznych. Organizuje szkolenia biznesowe oraz z zakresu mediacji.

Pani Mecenas, proszę na początek powiedzieć kilka słów o usługach Pani kancelarii.

Prowadzona przeze mnie Kancelaria nie jest jedyną formą prowadzonej działalności prawniczej. Kieruję też Ośrodkiem Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. Posiadam wieloletnie doświadczenie w obsłudze jednostek zamówień publicznych oraz podmiotów gospodarczych. W głównej mierze zakres obsługi oscyluje w kręgu zamówień publicznych jak i spraw gospodarczych : bieżąca obsługa firm, dochodzenie należności.

Specjalizuje się Pani w prawie zamówień publicznych. Jak wygląda procedura złożenia zamówienia publicznego?

Najpowszechniejszą procedurą udzielenia zamówienia publicznego jest przetarg nieograniczony, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej/ co zależy od wartości zamówienia/ potencjalni Wykonawcy składają swoje oferty. Zamawiający podpisuje umowę z tym Wykonawcą, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, spełnia postawione w przetargu warunki tj. daje gwarancję należytego wykonania zamówienia oraz złożył najkorzystniejsza ofertę. Oprócz przetargu nieograniczonego drugim otwartym trybem udzielenie zamówienia publicznego jest przetarg ograniczony, gdzie w I etapie postępowania Zamawiający wybiera Wykonawców, który spełniają postawione warunki udziału w postępowaniu następnie podpisuje umowę z Wykonawcą, który w drugim etapie złożył najkorzystniejszą ofertę. Oprócz tego istnieją rzadziej stosowane tryby niekonkurencyjne : negocjacyjne, zapytanie o cenę, wolna ręka z których można skorzystać po spełnieniu przesłanek określonych w ustawie prawo zamówień publicznych. Od 28 lipca 2016r. prawo zamówień publicznych uległo gruntownej nowelizacji.

Zapewnia Pani obsługę podmiotów gospodarczych na każdym etapie procedury przetargowej. Proszę powiedzieć, jakie są to etapy, czym charakteryzuje się każdy z nich i jakie zadania stoją przed prawnikiem.

Zadania prawnika są troszkę inne w zależności od tego, którą stronę reprezentuje.

W przypadku Wykonawców pomoc prawna polega głównie na obronie najkorzystniejszej oferty, przywróceniu się do postępowania z powodu Wykluczenia Wykonawcy z postępowania lub odrzucenia oferty, kwestionowaniu najkorzystniejszej oferty „konkurencji”, domaganie się uchylenia decyzji Zamawiającego o zatrzymaniu wadium, naliczeniu kar umownych w ramach realizacji umowy o zamówienie publiczne.

W przypadku Zamawiającego pomoc prawna polega na sprawdzeniu dokumentacji przetargowej, sprawdzeniu ofert, ocenie proponowanych czynności w postępowaniu, nadzorze nad realizacją postępowania, realizacją umowy.

W obu kategoriach podmiotów rolą prawnika może być reprezentacja interesów przed Krajową Izbą Odwoławczą lub sądami powszechnymi.

W jaki sposób zmienił się rynek zamówień publicznych w przeciągu Pani praktyki? Czy można mówić o wzroście świadomości klientów, a co za tym idzie zwiększeniu popytu na usługi prawne?

Uważam, iż z pewnością świadomość prawna wzrosła. Jednakże pomimo wielu zmian prawa zamówień publicznych nadal jest to bardzo trudne i zawiłe prawo, którego stosowanie nie należy do łatwych. Stąd dla uniknięcia poważnych konsekwencji w postaci utraty zamówienia, utraty wadium, poniesienia odpowiedzialności dyscypliny niezbędnym staje się korzystanie z pomocy prawnej na każdym etapie procesu udzielania zamówienia publicznego. Myślę, że firmy, korzystające z pomocy prawnej przy pozyskiwaniu zamówień publicznych zwiększają swoje szanse na nowe zlecenie.

Pani kancelaria prowadzi także szkolenia z zakresu tzw. umiejętności miękkich, m.in. mediacji. Kto najczęściej korzysta z tych szkoleń i w jakich sytuacjach zdobyte umiejętności najczęściej się przydają?

Po zdobyciu kwalifikacji mediatora, widząc ogromną potrzebę rozwiązywania sporów w sposób polubowny postanowiłam założyć Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy, którym do dziś kieruję. Usługi Ośrodka skierowane są do każdego kto ma problem i chce go rozwiązać na drodze pozasądowej co jest szybsze, tańsze, efektywniejsze i co najważniejsze daje obu stronom poczucie „wygranej”. Prowadzimy szkolenia „ Zostań mediatorem” „Mediacje gospodarcze”, Mediacje rodzinne” skierowane do osób, które chcą uzyskać nowe kalifikacje i wykonywać czynności mediatora lub wykorzystać zdobytą wiedzę w wykonywanej pracy a także doskonalić posiadane umiejętności. Planujemy poszerzyć ofertę szkoleniową Ośrodka o szkolenie z negocjacji dla prawników a także szkolenie dla handlowców, pracowników firm mające na celu podniesienie ogólnej znajomości prawa. Moim zdaniem mediacja w Polsce rozwija się bardzo powoli ale wróżę jej świetlaną przyszłość.

 

„Kancelaria bliżej ludzi” to cykl wywiadów z prawnikami. Opisują oni najważniejsze aspekty ich pracy: problemy prawne, na które się napotykają, obszary prawa, w których się specjalizują. Zdradzają również, w jakich sprawach klienci najczęściej się do nich zwracają oraz jak należy przygotować się do spotkania z nimi.