Wyszukiwanie zaawansowane

Prawo zamówień publicznych (365)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Prawo zamówień publicznych

Zamówienia publiczne to dział finansów publicznych, który zajmuje się sposobami rozwiązywania różnych procedur zarządzania środkami publicznymiJest to zamówienie na określone usługi, dostawy (np. jakiś towarów) lub roboty budowlane, którego cechą charakterystyczną jest to, że są finansowane ze środków publicznych (w całości lub części). Sposób prowadzenia zamówienia zależy od wartości zaangażowanych w nie środków publicznych . Stanowi ono odpłatną umowę pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą. Nie w każdym przypadku stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych. Aby tak było zamawiającym musi być: :jednostka sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej lub podmioty, z którymi została zawarta umowa koncesji na roboty budowlane”. Nie wszystkie rodzaje zamówień podlegają tej ustawie (jej przepisy wyliczają wyłączenia np. zamówienia NBP). Postępowanie w sprawie zamówień publicznych co do zasady ma charakter jawny, prowadzone jest w języku polskim w formie pisemnej. Ustawa wyróżnia różne tryby udzielania takich zamówień: przetarg, negocjacje, dialog konkurencyjny, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, czy licytacja elektroniczna.  Często zamawiający może zażądać od zamawiającego wadium, czyli kwoty służącej do pokrycia kosztów postępowania ofertowego w razie gdyby nie doszło do realizacji oferty z winy oferenta. Po wybraniu oferty przez zamawiającego (czyli np po wygraniu przetargu) następuje podpisanie umowy zawierającej wszystkie niezbędne informacje jak np. cenę.


Kancelarie prawne, które zajmują się tematyką związaną z zamówieniami publicznymi w swoich ofertach zapewniają:

-realizację umów o udzielenie zamówień publicznych

-tworzenie pism, opinii, zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówień, wniosków

-badanie dokumentów pod kątem ryzyka prawnego

-sporządzanie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej

-pomoc przy staraniu się o zamówienia

-pomoc w negocjacjach z partnerami

-doradztwo z zakresu wyboru adekwatnego trybu udzielenia zamówień

-pomoc w bieżących sprawach związanych z zamówieniami publicznymi