Prawo rolne – Adwokat, Radca prawny

Kwiecień 19, 2016

Prawo rolne – Adwokat, Radca prawny

Prawo rolne reguluje stosunki społeczne związane z kształtowaniem ustroju rolnego, w tym rynku rolnego oraz produkcji rolnej.

Pomoc prawna adwokata zajmującego się prawem rolnym dotyczy reprezentowania w sprawach o nabycie nieruchomości rolnych od Agencji Nieruchomości Rolnych oraz ustalania prawa pierwszeństwa ich nabycia, przeprowadzanie due diligence, prowadzenia spraw dotyczących dzierżaw gruntów rolnych oraz o odrolnienie, podziału nieruchomości rolnych i leśnych, a także ich scalania.

Dalej prawo rolne dotyczy także dochodzenia odszkodowań za szkody łowieckie i szkody wyrządzone przez zwierzęta, rozwiązywania sporów z zakresu prawa sąsiedzkiego, dochodzenie subwencji i dotacji oraz przede wszystkim dochodzenie przed sądem należności pieniężnych i zobowiązań o charakterze niepieniężnym wynikających z nienależytego wykonania umów.

Więcej informacji o prawie rolnym w Polsce można znaleźć w:

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

W celu uzyskania pomocy prawnej w zakresie prawa rolnego, sprawdź: AdwokatRadca Prawny.