Prawo podatkowe – Adwokat, Radca prawny

Lipiec 13, 2016

Prawo podatkowe materialne definiuje pojęcie podatku, wyróżnia jego rodzaje, określa prawa i obowiązki podatników oraz ustala moment powstawania i wygaśnięcia zobowiązania prawnego o charakterze podatkowym. Zawiera także regulacje dotyczące organów podatkowych, procedur podatkowych oraz stron w postępowaniu podatkowym. Zwyczajowo przyjmuj się, że prawo podatkowe to jedna z części prawa finansowego.

Wersja procesowa prawa podatkowego nosi nazwę Ordynacji podatkowej i dotyczy już ściśle postępowania podatkowego.

PRAWO PODATKOWE – RODZAJE PODATKÓW W POLSCE

Podatki o charakterze bezpośrednim

 • PIT (od osób fizycznych)
 • CIT (od osób prawnych)
 • od spadków i darowizn
 • od nieruchomości
 • od środków transportu
 • leśny
 • od czynności cywilnoprawnych (np. od zawieranych umów)

Podatki o charakterze pośrednim

 • od gier
 • VAT (oda towarów i usług)
 • akcyza

STAWKI PODATKU W POLSCE

 • podatek VAT

-23 % stawka podstawowa

-8 %, 5 % 0 % – stawka obniżona

 • podatek PIT:

-liniowy – 19 %

-progowy – 18 % lub 32 % (zależ od podstawy opodatkowania)

-niższa stawka podatku (18 %) obejmuje zarobki do 85. 528 zł rocznie

 • podatek od czynności prawnych:

-sprzedaż rzeczy 2 %

-pożyczka 2 %

-sprzedaż praw majątkowych 1 %

Stawka podatku zależy od rodzaju wykonywanej pracy lub dokonywanej czynności, od wysokości dochodu generowanego przez osobę lub przedsiębiorstwo, zasięgu prowadzonej działalności, ilości zatrudnianych pracowników itp.

KWOTY WOLNE OD PODATKU

Jest to wysokość kwoty dochodu, do które nie powstaje zobowiązanie do uiszczenia podatku. Obecnie wynosi 3091 zł przez okres roku. Nie wyłącza to obowiązku złożenia deklaracji podatkowej, ponieważ zwolnienie z tego obowiązku następuje tylko, gdy nie prowadzi się działalności gospodarczej lub w przypadku, gdy nie uzyskano żadnego przychodu.

DEKLARACJA PODATKOWA

Dokument poświadczający nabycie danych towarów, uzyskanie konkretnego przychodu, itp, mający charakter informacyjny dla organów podatkowych, jakich czynności istotnych dla prawa podatkowego dokonywał w danym okresie podatnik.

DO KIEDY, JAK I GDZIE ROZLICZYĆ PIT?

 • do końca kwietnia każdego roku
 • osoby pozostające w stosunku pracy, umowy o dzieło lub umowy zlecenie
 • w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania
 • podatnik może sobie z kwoty podatku odliczyć kwoty za usługi rehabilitacyjne, prorodzinne, internetowe,
 • PIT – 37  rozlicza się  także z tytułu emerytur i rent, stypendiów, praw autorskich i innych praw majątkowych, zasiłków z ubezpieczenia

 

Więcej informacji o prawie podatkowym w Polsce można znaleźć w:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

W celu uzyskania pomocy prawnej w zakresie prawa podatkowego sprawdź:

Adwokat
Radca Prawny