Prawo patentowe – Adwokat, Radca prawny

Lipiec 7, 2016

Prawo patentowe: co to jest patent?

Patent jest to nabycie prawa do  wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym terenie RP. Zakres przedmiotowy patentu charakteryzują  zastrzeżenia patentowe, zawarte w opisie patentowym. Prawo patentowe określa czas trwania patentu – 20 lat od daty zgłoszenia swojego wynalazku w Urzędzie Patentowym.

Co daje nam patent ?

 • pomimo ujawnienia istoty wynalazku, uprawnionemu z patentu przysługuje wyłączne prawo jego eksploatacji przez cały okres ochrony;
 • osoba posiadająca  patent, ma możliwość uzyskania dodatkowego dochodu poprzez udzielenie licencji osobie trzeciej;
 • przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
 • właściciel patentu poprzez odpowiednie środki prawne może wystąpić z roszczeniami wobec osób, które dopuściły się naruszenia jego  patentu;
 • działania przedsiębiorstwa, które polegają na  uzyskiwaniu patentów na swoje   wynalazków wpływają pozytywnie na wizerunek przedsiębiorstwa;

Cechy patentu:

 • patent jest zbywalny i podlega dziedziczeniu;
 • ustanowienie zastawu rejestrowego na patencie jest skuteczne z chwilą wpisu do rejestru zastawów i podlega ujawnieniu w rejestrze patentowy;
 • umowa o przeniesienie patentu wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania swojej  formy pisemnej;
 • przeniesienie patentu staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu tego przeniesienia do rejestru patentowego;

Warunki uzyskania patentu – prawo patentowe

Patenty są wydawane na wynalazki stanowiące rozwiązania techniczne, które są całkowicie innowacyjne oraz posiadają poziom wynalazczy, i nadają się do przemysłowego stosowania.


Cecha nowości jest podstawową przesłanką zdolności patentowej wynalazku. Wynalazek nie posiada “cechy nowości”  jeżeli przed datą, która oznacza pierwszeństwo do pozyskania  patentu został przekazany do publicznej wiadomości albo był jawnie stosowany lub wystawiony na widok publiczny w sposób który ujawnia jego działanie.
Patent może być udzielony jedynie na wynalazek, który jest nowy w skali światowej. To oznacza, że każde udostępnienie do wiadomości publicznej takiego samego rozwiązania, w dowolnym miejscu na świecie, powoduje utratę zdolności patentowej tego wynalazku. Cechę nowości niweczy jakiekolwiek ujawnienie wynalazku, bez względu na sposób, w jaki to nastąpiło.

Wynalazek zgłoszony do Urzędu Patentowego powinien rozwiązywać określony problem techniczny w sposób wcześniej nieznany.
Przy ocenie poziomu wynalazczego zakłada się, że wynalazek nadaje się do przemysłowego stosowania, jeżeli zgodnie z wynalazkiem może być uzyskany wytwór lub wykorzystany sposób w rozumieniu technicznym w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa. Aby zastrzegane rozwiązanie, patent, było możliwe do przemysłowego stosowania konieczne jest właściwe umieszczenie zastrzeganych cech wynalazku w części opisowej przykładu wykonania. W wypadku zastrzegania rozwiązań technicznych w specjalnej  kategorii „urządzenie”, wymagane jest odpowiednie zilustrowanie przykładowych rozwiązań na rysunku.

Jak opatentować wynalazek ?
-czyli 5 rzeczy które musi zawierać zgłoszenie wynalazku!

1)podanie ze sformułowanym wnioskiem o udzielenie patentu, dane identyfikacyjne zgłaszającego wynalazek, dane identyfikacyjne twórców wynalazku, wskazanie podstawy prawa do uzyskania patentu;

2)opis wynalazku ujawniający jego istotę

3)zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentów

4)rysunki, jeżeli są niezbędne do zrozumienia istoty rozwiązania według wynalazku,

5)skrót opisu wynalazku;

Co nie jest wynalazkiem ?

 • odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne;
 • wytwory o charakterze jedynie estetycznym;
 • plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gry;
 • wytwory, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
 • programy do maszyn cyfrowych;
 • przedstawienie informacji

Wzór Użytkowy i Wzór Przemysłowy.

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala na osiągnięcie celu mającego szczególnie  praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez takie cechy jak: linie, kontury, kształty, kolorystyka, struktura. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, zwierający w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz swoistego rodzaju kroje pisma typograficznego,(z wyłączeniem programów komputerowych).

Czym jest znak towarowy?

Prawo patentowe określa znak towarowy, którym może być każde oznaczenie, dające sie przedstawić w sposób graficzny (w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy), jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Więcej informacji o prawie patentowym w Polsce można znaleźć w:

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej

W celu uzyskania pomocy prawnej w zakresie prawa patentowego, sprawdź:

Adwokat, Radca Prawny

 

Masz pytanie? Zadzwoń +48 730-350-825