Prawo międzynarodowe, prawo międzynarodowe prywatne

Sierpień 31, 2016

Prawo międzynarodowe, prawo międzynarodowe prywatne wskazuje, jaki system prawny jest właściwy do oceny prawnej konkretnej sytuacji z dziedziny prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy. 

Prawo międzynarodowe, prawo międzynarodowe prywatne

Prawo międzynarodowe jest gałęzią prawa zajmującą się regulacjami pomiędzy państwami, organizacjami międzynarodowymi oraz innymi podmiotami prawa międzynarodowego. Za najważniejszy dokument prawa międzynarodowego uznaje się Kartę Narodów Zjednoczonych powołującą do życia m. in. ONZ. Zawarte są w niej podstawowe zasady takie jak np. zakaz agresji, czy nakaz pokojowego rozwiązywania sporów.

Ze względu na wzrost znaczenia prawa międzynarodowego rozwijają się nowe regulacje prawne takie jak np. prawo Unii Europejskiej i prawo Światowej Organizacji Handlu.

Dzięki artykułowi 87 ust. 1 polskiej Konstytucji, który stanowi: ,,Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia’’ ratyfikowane umowy międzynarodowe są źródłem prawa w Polsce i mogą być bezpośrednio stosowane w wewnętrznym prawie krajowym.

Źródła prawa międzynarodowego

Prawo międzynarodowe ma swoje własne źródła, inne niż źródła prawa poszczególnych krajów. Należą do nich:

  • umowa międzynarodowa,
  • zwyczaj międzynarodowy,
  • ogólne zasady prawa,
  • wiążące, prawotwórcze uchwały organizacji międzynarodowych.

Rozwiązywanie sporów międzynarodowych

W przeciwieństwie do wcześniejszych tradycji rozwiązywania sporów w drodze wojny, aktualnie stosuje się środki dyplomatyczne (takie jak negocjacje, mediacje czy koncyliacje) i sądowe (arbitraż międzynarodowy i sąd międzynarodowy).

Prawo międzynarodowe prywatne – prawnicy zajmują się m. in.:

  • prowadzeniem spraw o charakterze międzynarodowym,
  • prowadzeniem spraw w Polsce opartych na prawie innego państwa,
  • prowadzeniem międzynarodowych negocjacji handlowych,
  • doradztwem w zakresie inwestycji i spraw gospodarczych prowadzonych w Polsce przez obcokrajowców,
  • reprezentowaniem klientów przed sądami oraz trybunałami międzynarodowymi,
  • doradztwem w zakresie międzynarodowych inwestycji.

W celu uzyskania pomocy prawnej w zakresie prawa międzynarodowego sprawdź: Adwokat, Radca prawny