Wyszukiwanie zaawansowane

Prawo imigracyjne (104)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Prawo imigracyjne

Obecnie imigracja to zjawisko bardzo powszechne w XXI wieku, szczególnie na terytorium Unii Europejskiej w której funkcjonuje prawo umożliwiające swobodny przepływ ludzi. Prawo Imigracyjne w Polsce reguluje kwestie związane z obecnością osób nie będących obywatelami Polski. Ściślejsze zasady i warunki wjazdu na terytorium Polski przejazdu, pobytu i wyjazdu jasno określa ustawa o cudzoziemcach.

Prawo imigracyjne – podstawowe pojęcia związane z imigracją:

CUDZOZIEMIEC

Cudzoziemcem nazywamy każdą osobę, która nie posiada obywatelstwa polskiego.

AZYL

Azyl to forma ochrony udzielana cudzoziemcom w sytuacjach, gdy jest to niezbędne do zapewnienia im ochrony oraz gdy przemawia za tym ważny interes RP. Decyzje w sprawach udzielania i pozbawiania azylu wydaje Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zagranicznych. Cudzoziemcowi, któremu udzielono azylu, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wydaje zezwolenie na osiedlenie się oraz kartę pobytu.

WIZA KRAJOWA

Wiza krajowa uprawnia do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ciągłego pobytu na nim lub do kilku pobytów na tym terytorium następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 90 dni w okresie ważności wizy.  Okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej ustala się w granicach określonych w ustawie odpowiednio do celu pobytu wskazanego przez cudzoziemca. Ważne jest to, że okres ważności wizy krajowej rozpoczyna się nie później niż 3 miesiące od dnia jej wydania i nie przekracza 1 roku.

KARTA POBYTU

Karta pobytu potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy. Kartę pobytu wydaje wojewoda Karta pobytu jest dokumentem wydawanym także cudzoziemcom, którzy uzyskali ochronę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UCHODŹCA

Uchodźca to osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa, albo która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się na skutek podobnych zdarzeń, poza państwem swojego dawnego stałego zamieszkania nie może lub nie chce z powodu tych obaw powrócić do tego państwa.

STATUS UCHODŹCY

Status Uchodźcy  to międzynarodowa forma ochrony udzielana osobom, które w wyniku uzasadnionego zagrożenia przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu swoich przekonań politycznych,  rasy, religii, narodowości,  lub przynależności do określonej grupy społecznej. Polski ustawodawca postanowił, że  status uchodźcy nadawany jest także małoletniemu dziecku cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, urodzonemu na tym terytorium.