Wyszukiwanie zaawansowane

Prawo europejskie (121)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Prawo europejskie

Prawo europejskie zajmuje się regulacjami prawnymi Unii Europejskiej.

Źródła prawa Unii Europejskiejm Można  podzielić na źródła pierwotne oraz wtórne. Do pierwszej grupy należą:

 • traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich i UE – paryski (1951r.), rzymskie (1957r.) i z Maastricht (1992r.)
 • umowy zawarte między państwami członkowskimi zmieniające i uzupełniające traktaty założycielskie
 • traktaty akcesyjne (o przystąpieniu do UE)
 • ogólne zasady UE wypracowane przez orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Drugą grupę stanowią:

 • rozporządzenia – można nazwać je odpowiednikiem polskich ustaw. Obowiązują one bezpośrednio w Państwach Członkowskich. Nie wymagają implementacji (dopasowania) do porządku prawnego Państwa Członkowskiego. Można je adresować do wszystkich Państw UE, do grupy państw lub pojedynczych państw. Zawierają normy abstrakcyjne, czyli takie, które można zastosować do nieokreślonych z góry przypadków. Każde rozporządzenie powinno zawierać uzasadnienie
 • dyrektywy – mają charakter wiążący, adresowane do Państw Członkowskich. Dyrektywy nie zawierają dokładnych wytycznych. Wiążą jedynie co do celu. UE zostawia Państwom Członkowskim swobodę w doborze środków prawnych.
 • decyzje – mają charakter indywidualny i konkretny. Z tego wynika, że adresowane są do określonej liczby adresatów w określonej sprawie. Decyzje adresowane są do Państw Członkowskich lub do osób fizycznych czy prawnych. Wiążą one danego adresata
 • opinie i zalecenia – nie mają charakteru wiążącego. Najczęściej zawierają one oceny lub sugestie działań

Dwa porządki prawne

Prawo europejskie wpływa na nasze życie codzienne w wielu ważnych aspektach. Należy pamiętać, iż podlegamy dwóm porządkom prawnym – polskiemu i unijnemu. Szczególnie ważne jest znać regulacje UE przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Kancelarie prawne często oferują kompleksową obsługę firm, doradzają przy lokowaniu kapitału za granicą, sporządzają opinie na temat przygotowywanych transakcji pod kątem zgodności z prawem unijnym.

Instytucje unijne

 1. Rada Europejska – w jej skład wchodzą szefowie rządów (premierzy) poszczególnych krajów oraz Przewodniczący Komisji Europejskiej. Zbierają się oni minimum 4 razy do roku na posiedzeniach (zazwyczaj dwudniowych). Rada Europejska ma za zadanie określić główne wytyczne unijnej polityki, wyznaczyć kierunki rozwoju UE, skoordynować politykę zagraniczną Członków. Odpowiada również za przyjmowanie nowych członków.
 2. Rada – główny organ decyzyjny, którego członkami są ministrowie poszczególnych państw. O tym, który minister będzie reprezentował Państwo Członkowskie podczas posiedzenia, decyduje przedmiot obrad danego spotkania. Radzie przewodniczy minister z kraju, który w tym momencie przewodniczy UE (tzw. prezydencja).
 3. Parlament Europejski – reprezentuje obywateli Państw Członkowskich. Członkowie Parlamentu (750) wybierani są w wyborach powszechnych. Jego główne zadania to: współdziałanie w tworzeniu prawa, uchwalanie budżetu UE, kontrola Komisji Europejskiej, powoływanie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
 4. Komisja Europejska – zajmuje się bieżącą polityką Unii. Składa się z 28 komisarzy. Każde państwo reprezentuje jeden komisarz. Jeden z nich jest wybierany przez Parlament Europejski na przewodniczącego Komisji. KE nadzoruje pracę wszystkich unijnych agencji. Posiada wyłączną inicjatywę prawotwórczą.

W czym jeszcze pomoże kancelaria?

 • prowadzenie postępowań przed sądami europejskimi
 • pomoc prawna w zakresie prawa europejskiego
 • opracowywanie skarg do Trybunałów Europejskich
 • dostosowywanie firm do europejskich wymagań
 • doradztwo w zakresie prawa imigracyjnego
 • zakładanie spółek zagranicznych