Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne

Lipiec 14, 2016

Czym jest prawo administracyjne?

Prawo administracyjne można podzielić na 3 kategorie:

 1. prawo materialne – odpowiada na pytanie “co jest przedmiotem administracji publicznej?”, reguluje prawa i obowiązki obywateli oraz organów administracji publicznej
 2. prawo ustrojowe – odpowiada na pytanie “kto sprawuje administrację publiczną?”, reguluje strukturę i funkcjonowanie administracji publicznej
 3. prawo procesowe – czyli “jak działają organy administracji publicznej?”, zajmuje się kwestią postępowania administracyjnego

Prawo administracyjne jest bardzo rozbudowane i posiada bardzo wiele różnorodnych gałęzi, np. prawo samorządu terytorialnego, prawo budowlane, prawo wodne, funkcjonowanie zakładów publicznych, prawo rolne.

Zasady Kodeksu postępowania administracyjnego

Regulują w sposób ogólny prowadzenie postępowania administracyjnego. Należą do nich:

  • zasada praworządności i legalności – organy administracji publicznej mają obowiązek działać wyłącznie na podstawie i w granicach prawa
  • zasada prawdy obiektywnej – organy administracji publicznej przy rozpatrywaniu dowodów muszą podjąć wszelkie działania, aby dojść do prawdziwego stanu faktycznego
  • zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli – organ przy rozpatrywaniu sprawy nie może pominąć żadnego z tych interesów. Powinien tak załatwić sprawę, aby pogodzić ze sobą interes publiczny i prywatny
  • zasada jawności administracyjnej i zaufania obywateli do państwa i prawa – działania administracji publicznej powinny być jawne i przejrzyste dla obywatela
  • zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa
  • zasada oddziaływania organów państwa na świadomość i kulturę prawną obywateli
  • zasada obowiązku udzielania informacji faktycznej i prawnej – organ jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji stronom postępowania, które mogą mieć wpływ na decyzję
  • zasada przekonywania – przesłanki, którymi organ administracyjny kieruje się przy załatwieniu sprawy, powinny być dokładnie wyjaśniane stronom postępowania
  • zasada czynnego udziału stron w postępowaniu – organ administracji publicznej zapewnia stronom postępowania możliwość czynnego udziału w postępowaniu, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenia się an temat pożądanego załatwienia sprawy
  • zasada ugodowego załatwiania spraw administracyjnych – gdy sprawa może zostać rozstrzygnięta ugodą, należy zastosować właśnie tą formę
  • zasada szybkości i prostoty postępowania – działanie organów administracyjnych powinno odbywać się bez zbędnej zwłoki, przy posłużeniu się jak najbardziej prostymi środkami
  • zasada pisemności – sprawy w postępowaniu administracyjnym załatwiane są pisemnie
  • zasada dwuinstancyjności – od decyzji organu administracyjnego można wnieść odwołanie
  • zasada zaskarżalności decyzji do sądu administracyjnego – decyzje ostateczne organu II instancji mogą zostać zaskarżone do sądu administracyjnego

 

Więcej informacji o prawie administracyjnym można znaleźć w:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

W celu uzyskania pomocy prawnej w zakresie prawa administracyjnego sprawdź: Adwokat, Radca prawny

W celu uzyskania pomocy prawnej w zakresie postępowania administracyjnego sprawdź: Adwokat, Radca prawny