Pracujesz przy monitorze – sprawdź jak w 3 krokach zdobyć dofinansowanie na okulary

Lipiec 31, 2017

Okulary – drobiazg, właściwie szczegół, na który nie każdy zwraca uwagę, bo skoro wzrok jest dobry to po co. Jak się okazuje, pracując przy monitorze ekranowym, pracownik ma prawo ubiegać się o dofinansowanie lub nawet całkowite pokrycie kosztu okularów. Wszelkie kwestie sporne zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Co jednak trzeba zrobić, by móc patrzeć na świat przez niekoniecznie różowe, ale na pewno sfinansowane przez pracodawcę okulary?

Czy zapewnienie okularów jest obowiązkiem pracodawcy?

Kodeks pracy w art. 304 zawiera informację o tym, że pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy określone w art. 207, a jest to m.in. przestrzeganie wszelkich zasad BHP, w których skład wchodzi m.in. dostosowywanie środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu zdrowia i życia pracowników, co dalej oznacza m.in. zapewnienie okularów w przypadku pracy przy monitorze ekranowym, czyli…

Zapewnienie okularów jest obowiązkiem pracodawcy.

 

Definicja monitora ekranowego

Monitor ekranowy to urządzenie do wyświetlania informacji w trybie graficznym lub alfanumerycznym niezależnie od metody uzyskiwania obrazu.

 

Komu przysługuje dofinansowanie na okulary?

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, wyboru, powołania, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę. Wspomniane wcześniej rozporządzenie mianem pracownika określa każdą osobę, która jest zatrudniona i używa monitora ekranowego co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Dobowy wymiar czasu pracy według art. 129 Kodeksu pracy wynosi 8 godzin na dobę oraz 40 godzin tygodniowo w okresie rozliczeniowym, co oznacza, że aby mieć podstawy do ubiegania się o fundusze od pracodawcy, przed monitorem ekranowym trzeba spędzać co najmniej 4 godziny na dobę.

 

3 kroki do zdobycia dofinansowania na okulary

1. Zalecenie lekarza
Pracownik, który użytkuje monitor przez co najmniej połowę dobowego czasu pracy, powinien zostać skierowany przez pracodawcę na badania profilaktyczne. Jeśli wykażą one potrzebę stosowania okularów, zalecenie należy dostarczyć pracodawcy.

2. Faktura
Może zostać wystawiona na firmę lub pracownika jako osobę fizyczną. Kwota nie została ostatecznie określona ani w Kodeksie pracy, ani w ministerialnym Rozporządzeniu. Przepisy nie doprecyzowują ani dolnej, ani górnej granicy, ani też częstotliwości wypłacania świadczenia. Wysokość dofinansowania określa pracodawca w wewnątrzzakładowych regulaminach lub zarządzeniach.

3. Wniosek o dofinansowanie poniesionych kosztów na zakup okularów
Nie ma odgórnego wzoru takiego dokumentu. O ile pracodawca sam nie przygotował gotowego wniosku do wypełnienia, konieczne jest napisanie go samemu.

 

Czy dofinansowanie obejmuje też szkła kontaktowe?

W polskim prawie pojęcia okularów korekcyjnych i szkieł kontaktowych w żaden sposób się nie łączą, co oznacza, że pracodawca jest zobligowany do sfinansowania wyłącznie tych pierwszych. Przepisy unijne, a dokładniej Dyrektywa Rady z 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa, że pracownik powinien mieć zapewnione specjalne okulary lub szkła kontaktowe. Jest to niestety tylko dyrektywa, a nie rozporządzenie, więc refundacja soczewek nie jest obowiązkowa.

Uzyskanie dofinansowania na soczewki jest jednak możliwe. W jaki sposób? Wymaga to jednoznacznego określenia konieczności noszenia ich przez lekarza wykonującego badanie wzroku, wtedy pracodawca powinien przyznać dofinansowanie.

 

Dodatkowe uprawnienia przy pracy przy monitorze

Poza okularami korekcyjnymi pracodawca ma obowiązek zapewnić:

– po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego minimum 5-minutową przerwę, która będzie wliczana do czasu pracy

łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nieobciążającymi wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała jednocześnie nie przekraczając godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2014.1502)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Dyrektywa Rady z 29 maja 1990 w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe (piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 87/391/EWG) (Dz.U.UE.L.1990.156.14 z dnia 1990.06.21)

 

Źródła

isap.sejm.gov.pl

ec.europa.eu

Justyna Horbacz