Wyszukiwanie zaawansowane

Pomoc w zakresie szkód łowieckich (65)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Pomoc w zakresie szkód łowieckich

Szkoda łowiecka - uszczerbek majątkowy powstały w  uprawach i płodach rolnych w wyniku samoistnego wtargnięcia zwierzyny łownej (dziki, łosie, sarny, jelenie, daniele) na teren uprawny, bądź w związku z polowaniem. Odszkodowanie nie obejmuje szkód:


  • powstałych w wyniku niedostatecznego zabezpieczenia upraw i płodów rolnych, spowodowanego brakiem zgody posiadacza na wybudowanie przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń zabezpieczających.

  • nieprzekraczających wartością 100 kg żyta w przeliczeniu na jeden hektar uprawy

  • w płodach złożonych w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, ułożonych w stogi i kopce

  • jeżeli uprawy rolne założono  z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych

  • w uprawach i płodach rolnych, które nie zostały poddane sprzętowi w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru  danego gatunku roślin


Odszkodowanie łowieckie - świadczenie pieniężne, wypłacane za szkody poniesione w  płodach rolnych i uprawach, wyrządzone przez zwierzynę łowną (dziki, łosie, sarny, jelenie, daniele) samoistnie, wtedy odpowiedzialnym za szkodę jest Skarb Państwa lub w związku z polowaniem, za które odpowiedzialność ponosi dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Odszkodowanie łowieckie przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej przez właściwego miejscowo wojewodę. Wniosek o wypłatę odszkodowania może być wniesiony również do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, którzy bez zbędnej zwłoki przekazują sprawę właściwemu organowi tj. wojewodzie. Odszkodowanie wypłaca się z Funduszu Odszkodowawczego, który tworzą  głównie składki kół łowieckich i dotacja budżetowa.