Polityka prywatności

Maj 24, 2018

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU PRAWOS.PL

Niniejszy  dokument zawiera zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej prawos.pl

Administratorem strony jest STEINFELD Sp. z o.o. identyfikująca się numerami KRS: 0000562654 oraz NIP: 6793112581 z siedzibą w Krakowie przy ul. Aleksandra Fredry 15e, 30-605 Kraków. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres kontakt@prawos.pl

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

 1. Zapisując się do newslettera, składając zamówienie, dodając komentarz na blogu lub po prostu kontaktując się z nami, Użytkownik przekazuje nam swoje dane osobowe. Gwarantujemy, że dane Użytkownika pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez wyraźnej jego zgody.
 2. Korzystamy z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony wyświetlane przez Użytkownika, czas, jaki spędził na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies firmy Google.
 3. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcję profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.
 4. Zapewniamy możliwość dodawania komentarzy na blogu. Korzystamy w tym zakresie z systemu WordPress.
 5. Wykorzystujemy pliki cookies by umożliwić komfortowe korzystanie ze strony.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Dane osobowe przekazywane przez osoby fizyczne w związku z korzystaniem z Serwisu działającego pod adresem www.prawos.pl (dalej: “Serwis”) przetwarzane są przez spółkę pod firmą STEINFELD Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Aleksandra Fredry 15e, kod pocztowy 30-605, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000562654 posiadającą numer REGON: 361752690 i NIP: 6793112581 (dalej jako: “Spółka”), która jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE, L 119; dalej: “RODO”).
  2. Kontakt ze Spółką możliwy jest: korespondencyjnie pod adresem siedziby Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@prawos.pl lub pod numerem telefonu: +48 533 523 600.
  3. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych:
    1. a) zarejestrowanych Użytkowników, posiadających indywidualny profil (dalej: “Profil”) w ramach Serwisu (dalej jako: “Klienci”),
    2. b) osób fizycznych kontaktujących się ze Spółką za pośrednictwem Serwisu w jakimkolwiek celu (zapytania, komentarze itd.) korzystających z formularza kontaktowego, dostępnego w Serwisie,
    3. c) innych osób fizycznych, które korzystają z Serwisu, a w szczególności osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach Serwisu.
  4. Osoba fizyczna w związku z rejestracją w Serwisie jest zobowiązana do podania adresu e-mail oraz ustalenia hasła dostępu do Profilu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia Profilu. Serwis umożliwia podanie ponadto następujących danych osobowych: imion i nazwisk, firmy, adresu oraz numeru telefonu. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne. Możliwe jest posiadanie Profilu bez podania danych osobowych wskazanych w zdaniu poprzedzającym. Uniemożliwi to jednak korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.
  5. Dane osobowe wprowadzone do Profilu przetwarzane są wyłącznie w celu utrzymywania Profilu i zapewnienia Użytkownikowi możliwości korzystania z jego funkcjonalności w zakresie uzależnionym od charakteru Profilu. Dane osobowe udostępnione Serwisowi za pośrednictwem Profilu przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej poprzez rejestrację Profilu.
  6. Dane osobowe wprowadzone przez osoby fizyczne kontaktujące się ze Spółką za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie przetwarzane są w celu wynikającym z treści wiadomości (zapytania, komentarza itd.) i w zakresie wyznaczonym charakterem żądanej czynności, w tym w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, czy zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  7. Dane osobowe, które zarejestrowany Klient powierza Spółce, przetwarzane są w zakresie adekwatnym i niezbędnym do nawiązania umowy i ukształtowania jej treści, zmiany lub rozwiązania umowy, jak również dla prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; t.j. z późn. zm. – Dz. U. z 2017 r. poz.1219).
  8. Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego, w tym w szczególności dane oznaczone w formularzu jako obligatoryjne są niezbędne w celu wysłania wiadomości oraz identyfikacji nadawcy wiadomości i nawiązania kontaktu z nadawcą.
  9. Dane osobowe osób korzystających z Serwisu, w tym w szczególności Klientów oraz osób niebędących Klientami przetwarzane są przez Spółkę w celu:
    1. a)  dostosowania Serwisu do potrzeb ww. osób oraz użytkowników,
    2. b) do wywiązania się z prawnego obowiązku, z którym wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych  wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującym.
    3. c) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
    4. d) wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także
    5. e) tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.
  10. Osobie, której dane osobowe dotyczą, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących przysługuje:
    1. a) prawo dostępu do danych osobowych,
    2. b) prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych,
    3. c) prawo do usunięcia danych (tzw. “prawo do bycia zapomnianym”),
    4. d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
    5. e) prawo do przenoszenia danych,
    6. f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania w celach marketingu bezpośredniego działalności Spółki,
    7. g) prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
    8. h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Zasady związane z realizacją ww. uprawnień zostały szczegółowo uregulowane w RODO. Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie przysługują w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1-7 powyżej, osoba, której dane dotyczą powinna skontaktować się ze Spółką: korespondencyjnie pod adresem siedziby Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@prawos.pl lub numerem telefonu: +48 533 523 600. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach, osoba korzystająca z Serwisu traci możliwość korzystania z tych zasobów i usług.

  1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez cały okres posiadania lub korzystania z Profilu, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów, w tym w szczególności RODO.
  2. Z chwilą usunięcia Profilu dane osobowe zostaną usunięte ze zbioru danych, jednakże Spółka ma prawo przetwarzania danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce w tym w szczególności obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  3. Klient ma prawo dostępu lub modyfikacji swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach konta, w każdej chwili, poprzez zalogowanie się do Profilu.
  4. Klient ma prawo do usunięcia Profilu lub danych osobowych w każdej chwili, przy czym usunięcie danych osobowych z Profilu każdorazowo pociąga za sobą skutek w postaci usunięcia Profilu oraz rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  5. Z zastrzeżeniem przepisów RODO, Klient ma prawo żądania od Spółki niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Spółka ma obowiązek usunięcia tych danych bez zbędnej zwłoki.
  6. Jeżeli osoba korzystająca z Serwisu umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem dostarczenia Spółce dokumentu zawierającego wyraźną zgodę tej osoby na przetwarzanie przez Spółkę jej danych osobowych oraz informację o celach ich przetwarzania.
  7. Spółka zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby korzystającej z Serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Klienta lub innej osoby korzystającej z Serwisu zostają lub mogą zostać powierzone ze względu na wykonywanie usług związanych z obsługą i korzystaniem z Serwisu następującym podmiotom: dostawcy usług hostingowych, firmie prowadzącej obsługę księgowo-rachunkową Spółki, podmiotom prowadzącym na rzecz Spółki obsługę kanałów społecznościowych, takich jak Google, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn.
  8. Spółka gwarantuje poufność wszelkich przetwarzanych przez nią danych osobowych. Spółka przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i przetwarzane przez upoważnione w tym celu osoby. Spółka stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Serwisu w celu ochrony danych, w szczególności połączenie z serwisem szyfrowane jest 2048-bitowym protokołem SSL (Secure Socket Layer), który jest oparty na zaawansowanej technologii kryptograficznej szyfrowania transmisji danych.
  9. Podjęte przez Spółkę działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient lub inna osoba korzystająca z Serwisu nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.
  10. Spółka informuje, że nie jest administratorem danych osobowych należących do osób kontaktujących się bezpośrednio z Klientem posiadającym profil (konto prawnika) w Serwisie za pośrednictwem podanych przez niego danych kontaktowych. Administratorem w rozumieniu RODO w odniesieniu do ww. danych osobowych jest posiadacz Klient. Podmiot ten ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie danych i przetwarzanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

POLITYKA COOKIES

 1. Spółka informuje, że podczas korzystania z Serwisu zbiera w sposób automatyczny dane zawarte w plikach cookies. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest spółka pod firmą STEINFELD Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Aleksandra Fredry 15e, kod pocztowy 30-605, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000562654 posiadająca numer REGON: 361752690 i NIP: 6793112581.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:
   1. a) utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   2. b) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   3. c) dostosowania części informacji wyświetlanych w ramach Serwisu do zainteresowań Użytkownika;
   4. d) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   1. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   2. b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   3. c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Spółka informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.