Glosa do wyroku ETS w sprawie Bugajny
Publikacje prawne / Wrzesień 9, 2015

Glosa do wyroku ETS w sprawie Bugajny Sprawa Bugajny inni przeciwko Polsce (22531/05)Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 1. Wyżej wymieniony wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zasługuje na bliższą uwagę z dwóch powodów: – problematyki którą poruszą, oraz– wysokości zasądzonego odszkodowania Problem poruszany w Wyroku dotyka w ostatnim czasie wielu polskich obywateli posiadających...

Ograniczenie władzy rodzicielskiej
Bez kategorii / Wrzesień 8, 2015

Ograniczenie władzy rodzicielskiej Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. jasno stanowi w art. 7 i 9, że dziecko ma prawo do pozostawania pod opieką swoich rodziców. W polskim prawie umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej jest środkiem zaradczym w razie braku należytej pieczy rodzicielskiej oraz może być sposobem ograniczenia władz...

Mobbing
Prawo pracy / Wrzesień 8, 2015

Mobbing Mobbing zgodnie z przepisami kodeksu pracy oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. W ogólnośc...

Trzecie Polsko-Ukraińskie Dni Prawnicze w Kijowie
Publikacje prawne / Wrzesień 8, 2015

Trzecie Polsko-Ukraińskie Dni Prawnicze w Kijowie Polsko-Ukraiński Dzień Prawniczy odbędzie się już 18 września 2015 roku w Kijowie. To już trzecia edycja tego wydarzenia. Patronat nad nim obejmuje Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników (IBA). Celem tego wydarzenia jest przede wszystkim dyskusja o bieżącej sytuacji na Ukrainie, możliwości współpracy biznesowej i rozwoju wzajemnych inwestycji w obydwu państwach. Wśród...

Nieruchomości zniesienie współwłasności
Bez kategorii / Wrzesień 7, 2015

Nieruchomości zniesienie współwłasności Istnieją trzy sposoby zniesienia współwłasności: podział fizyczny, przeniesienie wyłącznego prawa własności na jednego ze współwłaścicieli, który spłaca wartość udziałów pozostałych współwłaścicieli lub sprzedaż nieruchomości – sumę uzyskaną ze sprzedaży dzieli się w stosunku do posiadanych udziałów. Podział fizyczny polega najczęściej na podzieleniu budy...

Zatajenie bezpłodności jako zawiniona przyczyna rozwodu
Publikacje prawne / Wrzesień 5, 2015

Zatajenie bezpłodności jako zawiniona przyczyna rozwodu W Polsce coraz więcej osób cierpi na bezpłodność. Niemożność posiadania potomstwa może stać się przyczyną rozpadu małżeństwa i w konsekwencji wydania wyroku rozwodowego. Z reguły będzie to jednak powód niezawiniony, uznał tak m.in. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 10 marca 1951r., sygn. akt C 48/51. Co jednak w przypadku gdy jeden z małżonków wcześniej w...

Brak winy za rozkład pożycia mimo zdrady małżeńskiej
Publikacje prawne / Wrzesień 5, 2015

Brak winy za rozkład pożycia mimo zdrady małżeńskiej Zdrada małżeńska a także budowanie związku z innym partnerem jest jedną z najczęstszych przyczyn przypisania danej osobie winy w rozwodzie. W pewnych okolicznościach sąd może jednak orzec zgoła inaczej. Należy zdawać sobie z tego sprawę, tym bardziej, że wyrok w tym zakresie niesie ze sobą doniosłe skutki i wpływa chociażby na możliwość domagania się od by...

Kiedy można starać się o obniżenie alimentów?
Publikacje prawne / Wrzesień 3, 2015

Kiedy można starać się o obniżenie alimentów? W niektórych okolicznościach obowiązujące prawo dopuszcza możliwość starania się o obniżenie alimentów. Stanowi o tym art. 138 k.r.o., z którego wynika, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Co wobec tego należy rozumieć pod pojęciem „zmiany stosunków”? Otóż, wskazane wyrażenie sprowadza si...

Podział majątku wspólnego – ustalenie nierównych udziałów
Publikacje prawne / Wrzesień 3, 2015

Podział majątku wspólnego – ustalenie nierównych udziałów Co do zasady małżonkowie posiadają równe udziały w majątku wspólnym. W drodze wyjątku sąd może je jednak ustalić w innym stosunku. W jakich okolicznościach warto się o to starać? Po pierwsze, każdy z małżonków musiałby w różnym stopniu przyczyniać się do powstania majątku wspólnego, przy czym nie chodzi tutaj tylko o aspekt ekonomiczny. W tym ...

Jak ogłosić upadłość konsumencką?
Prawo cywilne / Wrzesień 1, 2015

Upadłość konsumencka Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe przewidziane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), które stały się niewypłacalni. Upadłość konsumencka ma z jednej strony na celu oddłużenie niewypłacalnego konsumenta, czyli umorzenie całości lub części długu konsumenta w stosunku do jego wierzycieli, z drugiej zaś odzyskanie należności od niewypłacaln...