11.05.2017 | Kategoria: Prawo bankowe

Oprocentowanie kredytu i klauzule niedozwolone, czyli kiedy Twoja umowa z bankiem może być nieważna?

Oprocentowanie kredytu, to jeden z zapisów umowy kredytu hipotecznego, który powinniśmy poddać analizie pod względem jego ewentualnej abuzywności. Postanowienia dotyczące oprocentowania kredytu nie mogą być ogólne, nieprecyzyjne.

Oprocentowanie kredytu i klauzule niedozwolone, czyli kiedy Twoja umowa z bankiem może być nieważna?

Inne klauzule niedozwolone

Zmiana przez bank oprocentowania kredytu

Banki często wprowadzają w umowach z klientami takie postanowienie: oprocentowanie może ulegać zmianom w okresie trwania umowy – to zdanie sprawia, że bank może dokonać zmian oprocentowania w każdym momencie trwania umowy kredytowej oraz według własnego uznania. Nieświadomi tego kredytobiorcy są narażeni na nagłą i niespodziewaną zmianę wysokości oprocentowania w sposób dla nich niekorzystny. Zdaniem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wprowadzona zmiana oprocentowania powinna zależeć od przesłanek obiektywnych, a nie od subiektywnej decyzji banku. Ten pogląd podziela również Rzecznik Finansowy w przygotowanym Raporcie z VI 2016 roku. Konkretne wytyczne w zakresie ustalania oprocentowania w umowach kredytowych określone jest w zapisie z prawa bankowego, zgodnie z którym:

"- Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności (…) wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany (art. 69 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo bankowe);"

"- Zasady oprocentowania kredytu określa umowa kredytu, z tym, że w razie stosowania stopy zmiennej należy:

a) określić w umowie kredytowej warunki zmiany stopy procentowej,

b) powiadomić w sposób określony w umowie kredytobiorcę, poręczyciela oraz, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, inne osoby będące dłużnikami banku z tytułu zabezpieczenia kredytu o każdej zmianie stopy jego oprocentowania (art. 76 ustawy Prawo bankowe)."

Warunki zmiany oprocentowania kredytu

Kiedy nasz bank może zmienić wysokość oprocentowania kredytu?

Warunki zmiany oprocentowania powinny być określone w sposób, który zapewnia konsumentom rzetelną oraz pełną informację. W umowie muszą też zostać wskazane konkretne okoliczności, od których zależeć będzie zmiana oprocentowania. Natomiast okoliczności te muszą wynikać z kryteriów obiektywnych i zewnętrznych względem banków. Mając na uwadze, że po drugiej stronie umowy kredytu znajdujemy konsumenta, tj. podmiot z zasady słabszy od profesjonalisty (tj. banku), określenie oprocentowania i możliwości jego zmiany musi być precyzyjne – dlatego właśnie z pewnością nie można za takie uznać sformułowania „oprocentowanie może ulegać zmianom w okresie trwania umowy”.

-> Roszczenia kredytowe – OFERTA

Całkowity koszt kredytu

Jak może się zmienić całkowity koszt Twojego kredytu jeśli nie doczytasz umowy?

Kolejnym zapisem, który każdy kredytobiorca powinien dokładnie przeanalizować dotyczący kosztu całkowitego kredytuBank, określając całkowity koszt kredytu, jest zobowiązany do określenia go w sposób precyzyjny. 

Kiedy Twoja umowa kredytu z bankiem może zostać unieważniona?

Wskazanie przez bank całkowitego kosztu kredytu w kwocie, która nie odpowiada rzeczywistym kosztom może stanowić podstawę dla unieważnienia umowy kredytu

W jakich umowach kredytowych taki zapis ma dla Ciebie znaczenie?

Zapis ten ma duże znaczenie przede wszystkim w tych umowach kredytu, które są kredytami indeksowanymi do waluty obcej – w takim bowiem przypadku do kosztu całkowitego kredytu należy uwzględnić tzw. spread walutowy tj. różnicę między kursem kupna i kursem sprzedaży waluty. 

"Jak wskazał Sąd Okręgowy w Łodzi, skoro pozwany (bank), zdecydował się podać powodom (kredytobiorcy), wysokość CKK i RRSO – to jako profesjonalista w branży bankowej, zobowiązany w tych stosunkach do podwyższonej staranności, po myśli art. 355 § 2 k.c., mógł i powinien podać rzeczywiste , a nie zaniżone, bardzo ważne ,,parametry’’ umowy, którą z pozwanym zawarli powodowie (osoby fizyczne), mogący zasadnie spodziewać się precyzyjnych i prawidłowych informacji w tym zakresie.Twierdzenia pozwanego, że wysokość CKK i RRSO zostały podane jedynie ,,orientacyjnie’’ nie mogą uzasadniać zaniżenia tych wskaźników, inna byłaby sytuacja, gdyby w umowie zastrzeżono wyraźnie, że owe wysokości podaje się np. ,,w przybliżeniu’’, co i tak świadczyłoby o braku profesjonalizmu ze strony takiej instytucji finansowej.(sygn. akt: I C 355/09)."

Koszt kredytu i oprocentowania - jakie prawa ma konsument zanim weźmie kredyt

To samo orzeczenie wskazuje również, iż: jest oczywiste, że zarówno koszt kredytu, jak i jego oprocentowanie, to najważniejsze dla klienta banku elementy zawieranej umowy kredytu i to one decydują, czy klient decyduje się zawrzeć umowę na warunkach proponowanych przez bank. W tej sytuacji, zgodnie z art. 84 § 1 zdanie 1 k.c. powodowie (kredytobiorcy) byli legitymowani do uchylenia się od skutków prawnych swoich oświadczeń woli.

Ubezpieczenie niskiego wkładu w kredytach hipotecznych

Warto więc wskazać, że ponad klauzule indeksacyjne i te, związane z pobieraniem przez banki od Kredytobiorców opłaty tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, w umowach kredytów hipotecznych mogą znaleźć się inne zapisy, które powinniśmy poddać analizie pod względem ich ewentualnej abuzywności.

Autor:

Renata Skowronek – Kiesio

Aplikant Adwokacki

r.s@robertofiara.pl

531 200 264

Powyższe uwagi mają charakter jedynie informacyjny oraz ogólny i nie stanowią porady prawnej. Porada prawna może zostać udzielona przez adwokata lub radcę prawnego jedynie po gruntownym zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. Jeśli potrzebujesz porady prawnej, pomożemy Ci znaleźć odpowiednią kancelarię lub możesz zadać bezpośrednio pytanie prawnikom poprzez formularz Zadaj pytanie