Ochrona danych osobowych

Kwiecień 20, 2016

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych to regulacje prawne, które dotyczą tworzenia i posługiwania się zbiorami danych osobowych, a także pojedynczymi danymi, które mają na celu ochronę prawa do prywatności. Akty prawne regulujące tą sferę prawa pochodzą nie tylko z prawa polskiego, ale również z prawa wspólnotowego Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego (rezolucje ONZ, konwencje Rady Europy).

Kontrolą zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych zajmuje się Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Jest on też uprawniony do prowadzenia rejestru zbiorów danych oraz rejestru administratorów bezpieczeństwa administracji, a także udzielania informacji o zarejestrowanych zbiorach danych i zarejestrowanych administratorach bezpieczeństwa informacji. GIODO może opiniować projekty ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych.

Prawnicy zajmujący się ochroną danych osobowych na początku oceniają czy doszło do naruszenia prawa do prywatności, a potem starają się uzyskać odszkodowanie czy zadośćuczynienie.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych można znaleźć w :

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

W celu znalezienia pomocy prawnej z zakresu ochrony danych osobowych, sprawdź- Adwokat, Radca prawny