Wyszukiwanie zaawansowane

Notariusz (3)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Notariusz

jest powołany do wykonywania czynności notarialnych czyli takich, którym strony pragną nadać formę notarialną, lub którym są obowiązane. Działa on jako osoba zaufania publicznego, korzystając przy tym z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności przez niego wykonane mają zgodnie z prawem charakter dokumentu urzędowego. Każdy notariusz może prowadzić tylko jedną kancelarię, natomiast kilku może prowadzić jedną kancelarię na zasadach spółki partnerskiej lub cywilnej. Minister Sprawiedliwości wyznacza siedzibę jego kancelarii na wniosek samej osoby zainteresowanej, po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby notarialnej.


Kto może zostać notariuszem?


Osoba, która korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych. Dodatkowo musi ona ukończyć wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej uzyskując tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w RP. Jednym z koniecznych warunków jest także odbycie aplikacji i zdanie egzaminu notarialnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba ubiegająca się o tą posadę musi także ukończyć 26 rok życia.


Organami izby notarialnej są:


Walne zgromadzenie izby oraz rada izby notarialnej. Izbę notarialną stanowią notariusze prowadzący kancelarię w okręgu sądu apelacyjnego. Jeżeli chodzi o KRN, to jest ona reprezentantem notariatu. Składa się z osób wybranych przez walne zgromadzenia izb , jej prezesem jest osoba, wybrany w drodze tajnego głosowania spośród jej członków. Kadencja KRN trwa 3 lata. Zajmuje się ona m.in. uchwalanie regulaminu wewnętrznego urzędowania kancelarii, współpraca z notariatami innych państw, wyrażanie stanowiska w sprawach przedstawionych jej przez Ministra Sprawiedliwości lub inne organy samorządu. Nadzór nad działalnością i organami samorządu notarialnego sprawuje Minister Sprawiedliwości osobiście, za pośrednictwem sądów wojewódzkich lub prezesów sądów apelacyjnych albo przez wyznaczone osoby, gdzie w drodze rozporządzenia określa tryb wykonywania nadzoru. 


Zakres jego pracy uregulowany jest w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie.