Prawos.pl https://www.prawos.pl/wp-content/themes/psm-prawos/images/logo.png Prawos.pl +48533523600 kontakt@prawos.pl
Masz pytanie? Zadzwoń +48 730-350-825 Konto dla Prawnika

Naliczanie odsetek – rewolucyjne zmiany dotyczące zasad weszły w życie

Naliczanie odsetek – rewolucyjne zmiany dotyczące zasad weszły w życie

Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja wprowadzająca zasadnicze zmiany w utrwalonych do tej pory – tak na gruncie Kodeksu cywilnego jak i Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – zasadach obejmujących naliczanie odsetek. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze z nich.

NALICZANIE ODSETEK – NOWELIZACJA

Na mocy zmienionych przepisów art. 359 oraz 481 k.c. dokonano rozróżnienia stawek odsetek ustawowych w zależności od tego, czy naliczane są jako wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, czy też w związku z opóźnieniem w płatności. Nowa stawka odsetek kapitałowych (art. 359 k.c.) odpowiada przy tym wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. Natomiast odsetki za opóźnienie (art. 481 k.c.) obecnie przysługują w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.

Zmiany objęły również maksymalne dopuszczalne prawem oprocentowanie. Obecnie maksymalna stawka odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek kapitałowych. Natomiast maksymalna stawka odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.

ZMIANY W USTAWIE O TERMINACH ZAPŁATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

W powołanej ustawie (która dotyczy odsetek w stosunkach między przedsiębiorcami) dwie różne stawki odsetek zastąpiono jedną, wprowadzając nową definicję odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Aktualnie pojęcie to oznacza odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 8 punktów procentowych.

Do ustalenia wysokości tych odsetek stosuje się stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego obowiązującą w dniu:

1) 1 stycznia – do odsetek należnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca;

2) 1 lipca – do odsetek należnych za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.

Należy zwrócić uwagę, że do transakcji handlowych zawartych przed dniem wejścia w życie nowelizacji stosuje się przepisy dotychczasowe. To samo dotyczy odsetek należnych za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku.

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Autorem tekstu jest: r.pr. Anna Lisiecka

Kancelarie autora: