Mediacja – czy warto z niej korzystać ?

Marzec 25, 2016

Mediacja i inne alternatywne metody rozwiązywania sporów zyskują coraz większą popularność, wraz ze wzrastającym stopniem skomplikowania stosunków gospodarczych. .

Mediacja- kiedy z niej skorzystać?

Niestety wraz z komplikacją stosunków gospodarczych,  coraz bardziej skomplikowane stają się konflikty pojawiające się pomiędzy kontrahentami. Do tego dochodzą jeszcze emocje, a gdy te wezmą górę nad zdrowym rozsądkiem może się okazać, że problem, który jeszcze niedawno był do rozwiązania, staje się powodem zerwania kontraktu, lub w ogóle współpracy pomiędzy stronami sporu.

Im dalej brniemy w konflikt, tym mniejsze szanse na jego rozwiązanie. Przestajemy bowiem ów konflikt kontrolować.

Wówczas bez pomocy osoby trzeciej prawdopodobnie nie uda się już rozstrzygnąć ani rozwiązać sporu.

Jeśli nie mediacja, to co?

W takiej sytuacji najczęściej każda ze stron sporu sięga po pomoc prawnika i to w konkretnym celu – aby skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

I co wówczas?

  • konflikt zostaje upubliczniony (postępowanie sądowe jest jawne, każdy może uczestniczyć w rozprawie), co nierzadko ma znaczenie dla wizerunku firmy
  • prawdopodobnie bezpowrotnie tracimy kontrahenta (z mojego doświadczenia wynika, że po procesie sądowym dalsza współpraca nie jest możliwa)
  • ponosimy koszty, których w większości nie odzyskamy nawet po wygranej sprawie (rzeczywiste koszty postępowania są trudne do oszacowania, a z reguły są wyższe od zakładanych, ponieważ składają się na nie nie tylko opłaty sądowe i wynagrodzenie pełnomocnika, ale także, a może przede wszystkim stracony czas osób zarządzających firmą, koszty przygotowywania dokumentacji, opinii biegłych, dojazdów stron, świadków).
  • tracimy czas (im bardziej skomplikowana sprawa, tym z reguły dłużej trwa, więcej świadków, więcej rozpraw, opinii biegłych itp.)
  • pozostajemy w niepewności co do rozstrzygnięcia (niestety postępowanie sądowe to nie matematyka i niejednokrotnie „mający rację” przegrywają, gdyż liczy się nie to jak było, ale to co możemy za pomocą środków dowodowych wykazać)

 

Kim jest mediator?

Można jednak inaczej. Można próbować skorzystać z pomocy osoby, która nie będzie skupiać się na racjach stron, ale na ich potrzebach. Taką osobą jest mediator. Mediator pomaga w osiąganiu porozumienia poprzez prawidłową interwencję w spór. Dlatego mówi się, że mediacja to zarządzane negocjacje.

Mediacja od negocjacji różni się właśnie tym, że uczestniczy w nich bezstronna i zaakceptowana przez wszystkie strony neutralna osoba.

Zadaniem mediatora nie jest podjęcie władczej decyzji i rozstrzygnięcie sporu, ale jego rozwiązanie. Nierzadko przy okazji udaje się rozwiązać również i inne konflikty pomiędzy stronami, a nie tylko ten, który był podstawą podjęcia prób mediacji.

Co nam daje mediacja?

Z mediacji płyną następujące korzyści:

  • poufność (opinia publiczna nie dowiaduje się o istnieniu sporu)
  • szybkość postępowania (nierzadko konflikt udaje się rozwiązać w ciągu jednego dnia)
  • niskie koszty (koszty prowadzonej mediacji to ułamek kosztów postępowania sądowego)
  • podtrzymujemy relacje biznesowe (mediator nie patrzy w przeszłość, ale w przyszłość, czyli analizuje potrzeby stron i sposób realizacji planów)

Jednym słowem warto korzystać z tej drogi.

Kiedy nie można skorzystać z mediacji?

Oczywiście nie każda sprawa do mediacji się nadaje. Jeżeli nasz kontrahent po prostu nie reguluje wymagalnych należności i nie reaguje na próby polubownego rozwiązania sporu, to nie pozostaje nic innego jak skierowanie sprawy do sądu, a potem do komornika.

Na koniec warto zwrócić uwagę, iż od 1 stycznia 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów z dnia 10 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1595), mediacja zyskała na znaczeniu.

Przede wszystkim już w pozwie musi być zawarta informacja, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, należy podać wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

 Sąd będzie mógł skierować strony do mediacji na każdym etapie postępowania, z wyjątkiem spraw rozpoznawanych w postępowaniach upominawczym oraz nakazowym, chyba że doszło do skutecznego wniesienia zarzutów.

Już przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę przewodniczący składu sędziowskiego będzie zobowiązany dokonać oceny, czy skierować strony do mediacji. W tym celu przewodniczący, będzie mógł wezwać strony do osobistego stawiennictwa na posiedzeniu niejawnym (w tym bez obecności pełnomocników)

Kierując strony do mediacji, sąd wyznaczy czas jej trwania na okres do trzech miesięcy. Na zgodny wniosek stron lub z innych ważnych powodów termin na przeprowadzenie mediacji może zostać przedłużony, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu załatwieniu sprawy. Czasu trwania mediacji nie wlicza się do czasu trwania postępowania sądowego.

Co istotne, przy ustalaniu wysokości kosztów poniesionych przez stronę reprezentowaną przez pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym, sąd weźmie pod uwagę niezbędny nakład pracy pełnomocnika oraz czynności podjęte przez niego w sprawie, w tym czynności podjęte w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu, a także charakter sprawy i wkład pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia.

Korzystne zmiany zostały też wprowadzone do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.), w zakresie dokonywania korekt przychodu np. w związku z zawartą ugodą.

Zatem biorąc pod uwagę korzyści jakie niesie ze sobą postępowanie mediacyjne warto, z niego skorzystać.

Jeżeli chcecie się Państwo dowiedzieć czy w Waszym przypadku jest to dobra droga do osiągnięcia porozumienia lub jesteście zdecydowani na skorzystanie z pomocy mediatora proszę o kontakt.