Komornik i jego wizyta

Grudzień 30, 2015

Komornik i jego wizyta

Pukanie do drzwi. Otwieramy, na progu stoi komornik, który informuje, że przeciwko osobie, którą znamy, często osobie nam bliskiej, prowadzona jest egzekucja. Najważniejsza jest jednak druga informacja. Otóż komornik przybył pod nasz adres, żeby dokonać zajęcia ruchomości dłużnika.

Jak to? Przecież wszystko, co znajduje się w mieszkaniu jest nasze, przecież zadłużony znajomy/członek rodziny od kilku miesięcy już tutaj nie mieszka. Co powinniśmy zrobić? Dlaczego komornik pozostaje głuchy na nasze argumenty?

Wizyta komornika nie należy do przyjemnych. Szczególnie ostatnio dużo mówiło się na temat bezprawnych działań komornika. Poniżej kilka wskazówek, jak się zachować, o co zadbać i jakie działania podjąć, aby w sposób prawidłowy zabezpieczyć swój majątek przed zlicytowaniem.

  1. Wpuścić?

To będzie pierwsze pytanie, które pojawi się w naszej głowie. A co się stanie, jeśli nie wpuścimy? Komornik może wrócić z funkcjonariuszami policji, których już raczej nie odważymy się nie wpuścić. Może też pojawić się ze ślusarzem, przy którego pomocy sam otworzy sobie drzwi. Dodatkowo, jeśli nasze zachowanie będzie agresywne, ryzykujemy: po pierwsze odpowiedzialnością karną, albowiem komornik jako funkcjonariusz publiczny podlega szczególnej ochronie, a po drugie grzywną do 1 000 zł, którą nałoży sam komornik jako organ egzekucyjny.

  1. Poinformuj.

Jeśli już komornik pojawi się we wnętrzu naszego mieszkania, a my jesteśmy w nim sami, możemy poprosić komornika o dobranie świadka czynności, przy czym komornik nie jest naszą prośbą związany. Następnie należy go poinformować, że dłużnik tu nie mieszka oraz wskazać, kiedy się wyprowadził. Ważne, żeby zaznaczyć, że zabrał wszystkie swoje rzeczy oraz w sposób wyraźny i niewątpliwy oświadczyć, że rzeczy, które znajdują się w mieszkaniu, należą do nas. Dlaczego jest to takie ważne? Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej (czyli nas) można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w innych wyjątkowych przypadkach wskazanych w ustawie.

3.Okaż rachunki.

Działania komornika nakierowane będą przede wszystkim na zastany w mieszkaniu sprzęt komputerowy, drukarki, skanery, sprzęt RTV, sprzęt AGD, w dalszej części wartościowe dzieła sztuki, meble i inne wyposażenie mieszkania. Warto spróbować w międzyczasie odszukać rachunki i faktury, na których widnieje nasze nazwisko jako kupującego. Niestety w większości przypadków nie spowoduje to odstąpienia komornika od dokonania zajęcia, jednak jest spora szansa, że ułatwi nam to późniejsze działania w sprawie. Co ważne, dokumenty jedynie okazujemy. Pod żadnym pozorem nie wydajemy ich komornikowi.

4.Zadbaj o treść protokołu.

Z przeprowadzonej czynności zajęcia komornik sporządzi protokół. Winien odnotować w nim cały przebieg czynności, a więc także fakt poinformowania go przez nas o tym, że dłużnik pod tym adresem nie mieszka, że osoby zastane w mieszkaniu zadeklarowały swoje prawo własności co do wszystkich rzeczy tam się znajdujących, że okazano konkretne dokumenty. Po odczytaniu protokołu komornik poprosi nas o złożenie podpisu, jednak nie powinniśmy tego robić, jeżeli mimo zgłoszenia zastrzeżenia, protokół nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu czynności.

5.Zastosuj odpowiednie środki obrony.

Na czynność zajęcia ruchomości w sytuacji, gdy kwestionujemy prawo własności dłużnika, przysługuje kilka środków ochrony. Po pierwsze, skarga na czynności komornika, która winna być opłacona i wniesiona w terminie 7 dni od daty dokonania czynności przez komornika. Po drugie, wniosek o umorzenie egzekucji, który nie jest ograniczony czasowo, a po trzecie, powództwo o zwolnienie od egzekucji. Zgodnie z art. 841 KPC osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawo. Powództwo to należy wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się od naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach prawa. W opisanej sytuacji termin miesiąca liczony winien być od dnia dokonania przez komornika czynności w naszym mieszkaniu.

Zadbanie o uwzględnienie w protokole przez komornika dokładnego przebiegu czynności znacznie ułatwi przedstawienie odpowiedniej argumentacji w wybranym środku obrony. Rzecz jasna, najbardziej efektownym działaniem jest wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego zawierającego dodatkowo wniosek o zabezpieczenie postępowania, albowiem jest ono kierowane przeciwko wierzycielowi, a nie komornikowi. Taki wierzyciel, może jeszcze przed rozprawą złożyć do komornika wniosek o umorzenie egzekucji w części obejmującej nasze ruchomości, co oznaczać będzie, że rzeczy te nie zostaną poddane licytacji.

Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana gdy zaskoczonym domownikiem jest współmałżonek dłużnika. Jest to zagadnienie, któremu należy się odrębny wpis. Jednak zarówno w takim przypadku, jak i sytuacji opisanej w niniejszym wpisie, rozważnym będzie zasięgnięcie porady u profesjonalnego pełnomocnika, który oceni sytuację pod kątem najskuteczniejszych środków obrony, sporządzi je, zawrze odpowiednie wnioski zmierzające do zabezpieczenia naszego interesu, a także będzie reprezentował nas przed sądem w walce o nasz majątek.