Kadry i płace – Doradca podatkowy

Sierpień 2, 2016

Kadry i płace – Doradca podatkowy

Prowadzenie polityki kadrowo-płacowej warto zlecić doradcy podatkowemu. Dokumentacja kadrowo-płacowa stanowi ważny punkt przy sprawnym prowadzeniu firmy. Czym dokładnie zajmie się doradca podatkowy w sferze Kadry i płace?

Dokumentacja kadrowa

Doradcy podatkowi zajmujący się dokumentacją kadrową oferują swoje usługi w zakresie:

 • prowadzenia akt osobowych pracowników,
 • sporządzania umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem,
 • doradztwa w sprawach dotyczących kadr oraz rozliczeń pracowników,
 • prowadzenia ewidencji należnych urlopów wypoczynkowych oraz innych nieobecności w pracy,
 • prowadzenia ewidencji badań lekarskich pracowników,
 • informowania o konieczności aktualizacji profilaktycznych badań lekarskich oraz wystawiania odpowiednich skierowań,
 • informowania o konieczności przeprowadzenia szkoleń BHP,
 • informowania pracodawców o nadchodzących zmianach stanu prawnego dotyczącego administrowania dokumentacją kadrową pracowników,
 • wystawiania zestawień danych kadrowych

Dokumentacja płacowa

Doradcy podatkowi w zakresie dokumentacji płacowej zajmują się przede wszystkim:

 • sporządzaniem list płac pracowników,
 • prowadzeniem kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • rejestracją pracodawcy do celów ubezpieczenia społecznego,
 • rejestracją do celów ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego pracowników,
 • sporządzaniem kalkulacji miesięcznych zaliczek na PITy,
 • sporządzaniem corocznych informacji o dochodach oraz zaliczkach na PIT,
 • sporządzaniem comiesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych,
 • sporządzaniem raportów miesięcznych dla pracowników,
 • dostarczaniem deklaracji ubezpieczeniowych do odpowiednich organów,
 • rozliczaniem umów cywilno-prawnych: umowy o dzieło czy umowy zlecenia,
 • reprezentowaniem podczas kontroli organów skarbowych,
 • utrzymywaniem kontaktów z audytorami i organami podatkowymi.

W celu uzyskania pomocy w zakresie kadr i płac sprawdź: Doradca podatkowy