Jak przygotować się do spotkania z radcą prawnym? – "Kancelaria bliżej ludzi"

Wrzesień 14, 2016

Radca prawny Paulina Gabrysiak prowadzi kancelarię w Zielonej Górze. Pani Mecenas specjalizuje się w prawie cywilnym oraz administracyjnym. Zajmuje się sprawami zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców czy podmiotów państwowych. Zdradza nam, m.in. jak przygotować się do spotkania z radcą prawnym.

Pani Mecenas, jakie są główne obszary praktyki w Pani kancelarii?

radca-prawny-Paulina-GabrysiakKancelaria, którą prowadzę wraz z radcą prawnym Katarzyną Szczepankiewicz, zajmuje się przede wszystkim szeroko rozumianym prawem cywilnym, w tym prawem gospodarczym, a także prawem administracyjnym. Kancelaria prowadzi sprawy klientów indywidualnych, w tym prowadzących oraz nieprowadzących działalności gospodarczej, spółek, a także podmiotów publicznych, takich jak jednostki samorządu terytorialnego. Klienci indywidualni często zwracają się z problemami rodzinnymi (rozwody, alimenty, władza rodzicielska, spadki) i właścicielskimi (najem mieszkań, spory sąsiedzkie, służebności), przy czym osoby prowadzące działalność także
z kwestiami dotyczącymi prowadzonego przez nich przedsiębiorstwa (np. windykacja należności). Obsługa prawna firm, w tym spółek polega w głównej mierze na bieżącym doradztwie w zakresie prowadzonej działalności, w tym negocjowaniu i analizowaniu kontraktów. Obsługa zaś jednostek publicznych zależy od funkcji i zadań, które danej jednostce zostały przyznane przez ustawodawcę.

Pani Kancelaria specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym. O czym powinni pamiętać klienci przygotowując się do spotkania z radcą prawnym i omówieniem zagadnień z tego obszaru?

Przygotowując się do spotkania każdy Klient powinien postarać się uporządkować problem, z którym przychodzi, przede wszystkim w kontekście zdarzeń, które doprowadziły do konieczności skorzystania z usług prawnika. Po drugie, jeżeli Klient dysponuje jakąkolwiek dokumentacją dotyczącą sprawy winien zabrać ją na spotkanie. Mówiąc o dokumentacji mam na myśli pisma, wiadomości e-mail, sms-y
i wszelkie inne dowody, które sprawy dotyczą. Na tej podstawie, podczas rozmowy
z radcą prawnym, możliwe będzie poznanie faktycznego problemu oraz ustalenie ewentualnych, dodatkowych okoliczności, które w świetle prawa mogą mieć istotne znaczenie dla rzetelnej analizy sprawy. Proszę także pamiętać, że w niektórych sytuacjach jedno spotkanie może okazać się niewystarczające. Z jednej strony radca prawny może potrzebować czasu na weryfikację przedstawionego problemu
i dokumentacji z nim związanej, jak też, z drugiej strony Klient może, po wstępnej rozmowie z radcą prawnym, uznać, iż jest w stanie przedstawić dodatkowe dane, które mogą okazać się pomocne w rozstrzygnięciu zagadnienia.

Ponadto, Pani Kancelaria świadczy obsługę podmiotów państwowych i firm prywatnych. Czym różni się obsługa powyższych podmiotów i czym się one charakteryzują?

Główną różnicą są obszary prawa, w których pomoc radcy prawnego jest konieczna. Kompetencje podmiotów państwowych są co do zasady ustalane odgórnie przez ustawodawcę, poprzez wskazanie katalogu zadań, którymi może się zajmować. Inne są obowiązki gminy, powiatu czy województwa, określonej agencji państwowej czy też spółki komunalnej. Dodatkowo działania podejmowane przez podmioty publiczne należy rozpatrywać w kontekście przepisów, które często dotyczą wyłącznie tego rodzaju podmiotów jak np. ustawa o finansach publicznych czy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów. Odnosząc się do podmiotów prywatnych wskazać należy, iż udzielana tym podmiotom pomoc prawna ma na celu zapewnienie sprawnego i bezpiecznego, w kontekście prawnym, ich funkcjonowania, w tym poprzez analizę zawieranych umów, opiniowanie regulaminów i innych aktów wewnętrznych czy udział w negocjacjach. Oczywiście, zarówno w przypadku podmiotów państwowych jak i prywatnych ostateczne decyzje co do podjęcia określonego działania podejmuje osoba zarządzająca, niemniej rolą radcy prawnego jest przedstawienie argumentów przemawiających „za” i „przeciw” zastosowaniu poszczególnych rozwiązań, tak aby ułatwić osobie decyzyjnej podjęcie dalszych kroków, w imieniu jednostki, którą reprezentuje.

Zajmuje się Pani także obsługą spółek handlowych i prawem gospodarczym. Jak wygląda taka obsługa, szczególnie w zakresie opiniowania umów?

Opiniowanie umów jest specyficznym, lecz nieodzownym elementem bieżącego doradztwa prawnego na rzecz spółek prawa handlowego i innego rodzaju podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Podstawową kwestią przy opiniowaniu kontraktu jest ustalenie faktycznych możliwości spółki w przypadku, kiedy to spółka świadczy usługi na rzecz kontrahenta, jak też jej potrzeb, kiedy występuje w roli odbiorcy usług. Innymi słowy chodzi tu o przedmiot umowy, czyli ustalenie kto, co
i komu będzie świadczył
. Właściwe ustalenie przedmiotu umowy pozwala na dostosowanie dalszych jej postanowień w sposób, który dla spółki będzie najkorzystniejszy, przy jednoczesnym poszanowaniu zasad uczciwej konkurencji. Pamiętać należy także o właściwym zabezpieczeniu interesów Klienta. Przyjmuję zasadę, że każdą umowę sporządza się na wypadek, kiedy jedna ze stron nie wywiąże się z jej postanowień czy też okaże się nierzetelna. W przypadku gdy współpraca układa się pomyślnie w zasadzie żadna umowa w formie pisemnej nie jest konieczna
(za wyjątkiem kiedy o formie prawnej umowy stanowi wyraźnie przepis prawa). Życie pisze jednakże różne scenariusze i czasami, mimo dobrych chęci, kontrahentowi może nie udać się wywiązać z zawartej z naszym Klientem umowy. Na takie okoliczności warto się odpowiednio zabezpieczyć.

Ponadto, obszarem Pani praktyki jest prawo medyczne, szczególnie to, dotyczące błędów medycznych. Proszę, na początku zdradzić, czy częściej reprezentuje Pani pacjentów czy stronę szpitala (lekarza).

Rzeczywiście, prawo medyczne jest dziedziną, którą się zajmuję. Aktualnie częściej reprezentuję szpitale, niemniej występowałam także w procesach, w których to pacjenci pozywali placówki, w tym z tytułu błędów medycznych popełnionych przez lekarzy (oczywiście nigdy przeciwko placówce, którą reprezentowałam). Znajomość tematu
z perspektywy obu potencjalnych stron sporu jest niezmiernie istotna, albowiem sprawy o błędy medyczne wymagają znajomości obowiązków pacjenta, jak i szpitala w procesie leczenia, ale także praw jednych i drugich.
Warto zauważyć, iż pacjent, który zamierza wystąpić z pozwem przeciwko szpitalowi czy lekarzowi winien się dobrze przygotować, kompletując dokumentację medyczną, rachunki czy wskazując świadków, którzy będą
w stanie potwierdzić okoliczności zgłoszone w pozwie. Podstawowym jednak dowodem w każdej tego typu sprawie jest opinia biegłego lub biegłych z określonych specjalności, którzy posiadając wiedzę fachową, są w stanie ocenić czy doszło do popełnienia błędu medycznego i jakie są jego konsekwencje dla pacjenta. Kwota odszkodowania czy zadośćuczynienia, o którą może starać się pacjent zależy od okoliczności konkretnej sprawy, w tym rodzaju popełnionego błędu, doznanego uszczerbku i krzywdy, kosztów, które poniósł pacjent w związku z rekonwalescencją, ale także ewentualnego przyczynienia się pacjenta do powstania szkody. Proszę pamiętać, iż w tego typu sprawach należy przede wszystkim uzbroić się w cierpliwość, gdyż postępowania nigdy nie kończą się na pierwszej rozprawie.

 

„Kancelaria bliżej ludzi” to cykl wywiadów z prawnikami. Opisują oni najważniejsze aspekty ich pracy: problemy prawne, na które się napotykają, obszary prawa, w których się specjalizują. Zdradzają również, w jakich sprawach klienci najczęściej się do nich zwracają oraz jak należy przygotować się do spotkania z nimi.