Jak napisać testament – wzór testamentu

Kwiecień 25, 2015

Prezentujemy 10 najważniejszych rzeczy, które musisz wiedzieć o spisaniu testamentu samodzielnie. Jak wygląda wzór testamentu?

Wzór testamentu

Slajd2

Testament to dokument stwierdzający wolę testatora. Może on zawierać wolę jedynie jednej osoby. Inni spadkodawcy muszą napisać autonomiczne, własne testamenty, niezależne od woli innych osób.

Slajd3

Testamenty współczesne to testamenty holograficzne, czyli dokumenty, które muszą zostać spisane ręcznie. Nie może być podyktowany lub napisany na komputerze, dopóki nie jest aktem notarialnym. Ponadto testament holograficzny musi być opatrzony podpisem testora oraz datą sporządzenia testatmentu. W przypadku odnalezienia dwóch testamentów, testament jako wyraz ostatniej woli, za ważne zapisy traktować się będzie zapisy testamentu późniejszego.

Slajd4

Testator ma obowiązek dochować obowiązek własnoręczności, aby nie było żadnych wątpliwości co do autorstwa (oryginalności) tego testamentu, które uznawane jest na podstawie charaktery pisma testatora.

Slajd5

Testament ponadto, aby był wyrazem ostatniej woli, a nie jedynie tekstem zawierającym życzenia testatora musi być opatrzony autorskim podpisem testatora pozwalającym na jego indentyfikację. Data jako jego kolejny warunek jest konieczna, by móć stwierdzić ważność oraz kolejnośc testamentów.

Slajd6

Testament własnoręczny może mieć trzy rodzaje dyspozycji testamentarnej, opisanych poniżej.

Slajd7

Ustanowienie dziedzica, czyli spadkobiercy jest podstawą i celem spisania testamentu, czyli odstąpienie od porządku dzidziczenia ustawowego. Odstąpienie to może być odstąpieniem zupełnym odsuwającym wszystkich spadkobierców ustawowych od spadku na korzyść spadkobierców, lub niecałkowitym, pozostawiającym część majątku do podziału pomiędzy spadkobierców ustawowych.

Slajd8

Przykładowa treść testamentu wskazuje tendencję do formalności sformułowań w testamencie.

Slajd9

Zapis testamentarny to dyspozycja wydania części składowej majątku spadku, który polega zazwyczaj na określeniu konkretnej rzeczy przekazywanej konkretnej osobie. Brak spełnienia tej dyspozycji, stawia zapisobiorcę w pozycji wierzyciela spadkobiorcy lub spadkobiorów na wartość rzeczy zapisanej.

Slajd10

Poleceniem testamentarnym z kolei jest zobowiązanie spadkobiorcy lub osoby trzeciej do pewnego zachowania. W przeciwieństwie do zapisu, zapisobiorca w przypadku niespełnienia polecenia nie staje się wierzycielem spadkobiorcy. Jednak poprzez zasadę poszanowania woli testatora należy takie polecenie traktować poważnie i je wypełnić. W przypadku niewypełnienia nie następują jednak skutki prawne.

Slajd11

 

Masz problem w zakresie spraw testamentowych?

W tym obszarze prawa pomocy udzielą ci Adwokaci i Radcowie Prawni