Jak ciepło, a może jak zimno powinno być w biurze?

Październik 18, 2017

Zgodnie z przepisami pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Oznacza to m.in. dbałość o odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach biurowych. Jakie prawa przysługują jednak pracownikowi, któremu nie zostaną zapewnione optymalne warunki na stanowisku pracy?

Czym są „bezpieczne i higieniczne warunki pracy”?

Przepisy BHP jako obowiązki pracodawcy w kwestii odpowiednich warunków pracy określają zapewnienie naturalnego i sztucznego oświetlenia oraz odpowiedniej temperatury, wymianę powietrza, zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi, nasłonecznieniem i drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i uciążliwościami.

 

Jaka jest „odpowiednia temperatura” w biurze?

Pracodawca zobowiązany jest zapewnić temperaturę dostosowaną do rodzaju wykonywanej pracy. Będzie ona inna w przypadku pracownika fizycznego, który większość czasu pozostaje w ruchu i inna jeśli pracownik cały dzień spędza przy biurku. Jeśli nie występują żadne przeciwwskazania technologiczne, temperatura nie może być niższa niż 14°C, a w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy lekkiej i biurowej 18°C . Są to jednak tylko dolne granice dopuszczalnych wartości, a przepisy nie określają konkretnej temperatury, jaka powinna panować w biurze. Za wartość optymalną, ze względu na specyfikę wykonywanych czynności, przyjmuje się jednak 20-25°C.

 

Sposoby zapewnienia odpowiedniej temperatury w biurze

Dzięki wielu ułatwieniom technologicznym sprostanie przepisom dotyczącym temperatury w biurze nie stanowi już wyzwania dla pracodawców. Grzejniki elektryczne, nawiewy, klimatyzacja są zwykle łatwe w użyciu i stosunkowo niedrogie w eksploatacji, dzięki czemu łatwo podnieść komfort pracy w biurze.

Co ważne, przy użyciu w/w urządzeń wprowadzono jednak pewne obostrzenia:
– nawiew nie może być skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy,
– powietrze doprowadzane powinno być oczyszczone z substancji szkodliwych dla zdrowia i pyłów,
– urządzenia nie mogą powodować nadmiernego wychłodzenia lub przegrzania pomieszczenia biurowego ani przeciągów,
– maksymalna temperatura nawiewanego powietrza nie może przekraczać 70°C przy nawiewie na wysokości nie mniejszej niż 3,5 m od poziomu podłogi stanowiska pracy, a w pozostałych przypadkach nie powinna przekraczać 45°C.

 

Prawa pracownika przy nieodpowiednich warunkach pracy

W przypadku niezapewnienia odpowiednich warunków pracy, tzn. takich, które nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy. O takiej decyzji trzeba jednak bezzwłocznie powiadomić przełożonego, który powinien zweryfikować pozyskane informacje i w razie konieczności zadbać o przywrócenie odpowiednich warunków pracy.

 

Podstawa prawna

Ustawa 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 ze zm.).

Rozporządzenie z 26.09.1997 r. w spr. ogólnych przepisów BHP (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 ze zm.).

 

Źródła

http://isap.sejm.gov.pl

Justyna Horbacz