Wyszukiwanie zaawansowane

Firma detektywistyczna (433)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Firma detektywistyczna

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania wpisu do rejestru, wpis do niego otrzymuje się na wniosek przedsiębiorcy.


Kto może zostać detektywem?


O wpisanie do rejestru i uzyskanie licencji może się ubiegać osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, ukończyła 21 rok życia oraz posiada co najmniej średnie wykształcenie. Licencję wydaje się na czas nieokreślony. Osoby, które posiadają licencję są obowiązane poddawać się okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym, powinny przy wykonywaniu czynności kierować się lojalnością wobec zlecającego usługę, zasadami etyki i szczególną starannością, aby nie naruszyć wolności i praw człowieka i obywatela. Jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, zebranych w toku wykonywanych przez niego czynności jednak przy tym musi stosować się do ustawy o ochronie danych osobowych. 


Jakie usługi świadczą detektywi?


Czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, które są realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, przede wszystkim w sprawach wynikających ze stosunków prawnych, które dotyczą osób fizycznych, w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących: wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach lub bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową, sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym, poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się, poszukiwanie mienia, zbieranie informacji w sprawie, w której aktualnie toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego. Kontrolę działalności przeprowadza organ prowadzący rejestr.


Usługi reguluje ustawa z dnia 6 lipca 2001 roku