Czym jest prawo karne?

Luty 18, 2015

Prawo karne dzielimy ze względu na treść regulacji na trzy kategorie; prawo karne materialne, prawo karne procesowe i prawo karne wykonawcze. 

Prawo karne materialne 

to najbardziej obszerna gałąź prawa, która określa kategorie przestępstw oraz wiążące się z nimi sankcje karne. Prawo karne materialne uregulowane zostało w kodeksie karnym i określa zasady odpowiedzialności karnej i sposób wymierzania sankcji karnych przez organy. Wyróżniamy tez prawo karne materialne szczególne, które obejmuje normy wyodrębnione ze względu na szczególne właściwości sprawcy czynu zabronionego lub specyficzną problematykę jak np. prawo karne skarbowe lub prawo karne wojskowe. Poniżej znajdują się definicje prawa karnego.

Prawo karne procesowe 

wynika z przepisów kodeksu postępowania karnego i reguluje stosowanie norm prawa karnego materialnego. W prawie karnym procesowym uregulowane zostały procedury postępowania przed organami powołanymi do ścigania i wymierzania odpowiedzialności karnej sprawcom przestępstw oraz obowiązki jakie mają uczestnicy postępowania karnego. Ten działa prawa karnego reguluje także organizację organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Nadrzędnym celem stosowania norm prawa karnego procesowego jest zrealizowanie w konkretnym przypadku norm prawa karnego zakazujących określonego zachowania. Trzecim działam prawa karnego jest prawo karne wykonawcze, które reguluje problematykę wykonywania prawomocnie orzeczonych kar i innych sankcji karnych wobec sprawców przestępstw.

 

Źródła prawa karnego

 


Masz problem z zakresu prawa karnego?

W tym obszarze prawa pomocy udzielą ci Adwokaci i Radcowie Prawni

 

 Prawo karne – najczęstsze problemy

kodeks karnyareszt śledczyaborcjakodeks postępowania karnegoart 286 kk│amnestia w Polsce│kradzieżprzemoc w rodzinieobrońca z urzęduwypadek drogowywykroczeniapotrącenie pieszegooszustwoświadek koronnypiractwo komputerowezatarcie skazaniaart. 178a k.k.art. 178 k.k.pobicieart 270 k.k.art 207 k.k.paserstworecydywastalkingart 190 k.k.art 157 k.k.wyrok w zawieszeniuart.177 k.k.łapownictwoart. 278 k.k.prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholuwykroczenia skarbowenieudzielenie pomocyochrona świadkaprawo do odmowy składania zeznańucieczka z miejsca wypadkuzakaz stadionowyart 233 k.k.│posiadanie narkotykówdziałanie w amokuwyłączenie poczytalnościpodżeganiewymuszeniemorderstwozabójstwousiłowanie zabójstwazmuszanie do czynności seksualnychpomoc dla ofiarokoliczności usprawiedliwiająceokoliczność łagodzącaławnikdoniesienie o przestępstwiepostępowanie karnefunkcjonariusz śledczy ubrany po cywilnemuaresztowanieprzedawnienieegzekucjauprzednio odbyta karaprzywrócenie stanu poprzedniegoprawo karne gospodarczeświadekprawo karne w sprawach nieletnichuszkodzenie ciałalekki uszczerbek na zdrowiupozewśredni uszczerbek na zdrowiuciężki uszczerbek na zdrowiuprzemoc domowazakaz kontaktu