Czym jest prawo handlowe ?

Luty 18, 2015

Prawo handlowe należy do gałęzi prawa prywatnego, jego ustrojowa część została uregulowania w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, natomiast niektóre czynności handlowe t.j. umowa agencyjna, komisu, spedycji, przewozu i składu zawarte zostały w Księdze III Kodeksu cywilnego. 

Co reguluje prawo handlowe?

Do funkcji prawa handlowego należy zabezpieczenie swobody działalności gospodarczej oraz zrównanie podmiotów gospodarczych. Prawo handlowe bazuje na autonomii woli pomiotów gospodarczych, określając jednocześnie reguły pewnego i uczciwego obrotu. Regulacje te mają na celu zagwarantowanie zorganizowanego funkcjonowania przedsiębiorstw oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury.

Ustawy regulujące prawo handlowe

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Zasady prawa handlowego

Wolność gospodarcza

Równość sektorów gospodarczych

Samodzielność finansowa

Uczciwa konkurencja

Poszanowanie dobrych obyczajów

Ochrona słusznego interesu konsumenta

Tworzenie korzystnych warunków do funkcjonowania mikro-przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Masz problem w zakresie prawa handlowego?

W tym obszarze prawa pomocy udzielą ci Adwokaci i Radcowie Prawni

  

Definicje z zakresu prawa handlowego

 • organ koncesyjny – organ administracji publicznej upoważniony na podstawie ustawy do udzielania, odmowy udzielania, zmiany i cofania koncesji.
 • osoba zagraniczna:
  a) osobę fizyczną nieposiadającą obywatelstwa polskiego,
  b) osobę prawną z siedzibą za granicą,
  c) jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, z siedzibą za granicą;
 • przedsiębiorca zagraniczny – osobę zagraniczną wykonującą działalność gospodarczą za granicą oraz obywatela polskiego wykonującego działalność gospodarczą za granicą;
 • mikro-przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
  1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
 • mały przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
  1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
  2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.
 • średni przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
  1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
  2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.
 • oddział – wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności.
 • działalność regulowana – działalność gospodarczą, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa.

 

Przydatne pojęcia z zakresu prawa handlowego

ład korporacyjny│założenie działalności gospodarczej│założenie firmy│zarządzający przedsiębiorstwem│umowa spółki│spółka z ograniczoną odpowiedzialnością │założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością│działalność handlowa│prawo handlowe│zdeponowanie│Mergers and Acquisitions │sp. z o.o. │Start up│zakaz konkurencji│założenie spółki z o.o.│prawo kupna-sprzedaży