CETA szansą dla małych przedsiębiorstw?

Marzec 17, 2017

Umowa o wolnym handlu UE-Kanada przyniesie najwięcej korzyści mniejszym firmom, daje też nowe możliwości rolnikom i producentom żywności – takie zapewnienia można odnaleźć w oświadczeniu KE, która tym samym odpiera zarzuty przeciwników CETA, którzy głoszą, że porozumienie będzie korzystne jedynie dla korporacji.

W uzasadnieniu swojego stanowiska KE wskazuje, że umowa pociągnie za sobą wielowymiarowe korzyści w postaci między innymi zniesienia cel na 98% enumeratywnie wymienionych produktów na kwotę od 400 do 500 milionów euro rocznie. Według prognoz spowoduje to wzrost konkurencyjności na rynku kanadyjskim europejskich przedsiębiorstw, a także obniżkę cen na starym kontynencie. Umożliwi ona również wzrost eksportu, przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego otóż stworzenie nowych miejsc pracy.

 

Ponadto, firmy z siedzibą w UE uzyskają dostęp do rynku zamówień publicznych w Kanadzie (regulacja ta działa na zasadzie wzajemności), co otworzy nowe drogi dla ekspansji i wpłynie na obniżenie cen oraz poprawę jakości świadczonych usług.

 

Natomiast zniesienie ceł i opłat na 92% kanadyjskiego importu żywności i produktów rolnych umożliwi ekspansję eksportu rolnego z UE. Niewątpliwie jest to istotna i korzystna dla Polski regulacja, która obecnie ma dużą nadwyżkę w handlu rolnym z Kanadą. Nieprawdziwe są także zarzuty przeciwników CETA głoszące, że  import rolny z Kanady spowoduje pogorszenie jakości żywności, bo normy unijne będą obowiązywać w dalszym ciągu na wszelkie importowane towary bez żadnych wyjątków. Co również warte odnotowania,  CETA gwarantuje, że 143 europejskie regionalne oznaczenia geograficzne uzyskają ochronę w handlu przed fałszowaniem i tworzeniem podróbek. Rybacy europejscy uzyskają także dostęp do wspólnych połowów na morskich łowiskach Kanady. Jednocześnie pozostaną w mocy kontyngenty na import do UE produktów wrażliwych (wołowina, wieprzowina, kukurydza i produkty mleczne), a import drobiu i jaj będzie nadal objęty restrykcjami (minimalna cena wwozu).

 

CETA przewiduje zasadę wzajemnego uznania standardów i norm dla produktów przemysłowych, co umożliwi firmom europejskim zaoszczędzenie funduszy, które do tej pory przeznaczany były na dublowanie testów i ponowne uzyskiwanie zezwoleń.

 

Kompleksowa umowa gospodarczo- handlowa pomiędzy UE a Kanadą wpływa także korzystnie na rynek pracy.  Ułatwia bowiem podejmowanie pracy przez pracowników drugiej strony i stwarza podstawy dla obopólnego uznawania kwalifikacji zawodowych. Wszystkie te ułatwienia będą szczególnie korzystne dla europejskich małych i średnich przedsiębiorstw, które ponoszą nieproporcjonalnie duże koszty z tytułu dostępu do rynków zagranicznych, w tym kanadyjskiego.