Prawo giełdowe – Adwokat, Radca prawny

Lipiec 15, 2016

Giełda – czym jest?

Jest to spotkanie w ustalonym miejscu, o ustalonym czasie, na którym prowadzona jest sprzedaż towarów po cenach ogłoszonych w notowaniach. Prawo giełdowe reguluje funkcjonowanie giełdy.

Giełda papierów wartościowych działa na właśnie takiej zasadzie, z tą różnicą, że na giełdzie papierów wartościowych transakcje kupna-sprzedaży odbywają się wirtualnie, a przedmiotem sprzedaży są dopuszczone do obrotu instrumenty finansowe – papiery wartościowe (np. akcje, obligacje). Jest ona rynkiem regulowanym, a jej organizacją w Polsce zajmuje się Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dopuszczenie do obrotu giełdowego

Aby papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu, taką decyzję musi podjąć Zarząd Giełdy. Istnieje również możliwość dopuszczenia do obrotu na mocy regulaminu GPW. Przed wydaniem decyzji Zarząd szczegółowo analizuje i ocenia sytuację finansową emitenta, kierując się bezpieczeństwem i interesem rynku. Gdy dana spółka jest już na giełdzie, tzn. ich akcje są już notowane, a spółka chce wprowadzić nowe akcje (prawo do nowych akcji), musi ona zawiadomić Giełdę o przydziale akcji.

Indeks giełdowy

Oblicza się go na podstawie wyceny akcji danych spółek giełdowych. Ukazuje, jak zmieniają się ceny spółek w określonym czasie. Indeksy giełdowe w bardzo dużym stopniu wpływają na zachowania inwestorów, ponieważ obserwując je, można przewidzieć kierunek ruchu cen, czy poziom zwrotu rynku.

W Polsce indeksami giełdowymi są m.in.:

  • WIG
  • WIG20
  • mWIG40
  • sWIG80
  • NIF
  • NCIdex

Prawo giełdowe – kancelaria, która zajmuje się prawem giełdowym, pomoże np. w:

  • obsłudze prawnej emisji papierów wartościowych
  • postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego
  • wprowadzaniu na rynek papierów wartościowych

 

Więcej informacji o prawie giełdowym można znaleźć w:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

Giełda Papierów Wartościowych

W celu uzyskania pomocy prawnej w zakresie prawa giełdowego sprawdź: Adwokat, Radca prawny